Garage, carport, udhus, overdækket terrasse

Går du med planer om at lave en til- eller ombygning? Står du foran at skulle bygge nyt, eller nedrive det gamle?

Du skal ansøge kommunen i de fleste tilfælde, og i alle tilfælde skal du være opmærksom på, at du overholder bygningsreglementet samt gældende bestemmelser for din ejendom.

Du skal ansøge kommunen om byggetilladelse, hvis dit byggeri er på 50 m2 eller derover. Du skal altid afvente tilladelse eller svar, inden du går i gang med dit byggeprojekt.

Du skal også søge om byggetilladelse hvis der er tale om lovliggørelse af ulovligt opført byggeri.

I landzone kan eksisterende garager, carporte og udhuse udvides til et samlet areal på 50m², uden det kræver landzonetilladelse. Bliver arealet over 50m², kræver det landzonetilladelse.

Hvis dit byggeri har et areal på mellem 35 m og 50 m2, skal du anmelde byggeriet til kommunen. De første 35 m2 på din ejendom kan bygges uden anmeldelse. Har du bygget 35 m2 småbygninger (også indbygget i boligen) på din grund, skal efterfølgende småbyggeri anmeldes til kommunen, også når det er under 35 m2 og op til 50 m2

Opføres byggeriet i forbindelse med sammenbyggede enfamiliehuse fx rækkehus og klyngehuse skal du anmelde byggeriet, hvis det har et areal på mellem 20 m2 og 50 m2. Har du bygget 20 m2 småbygninger (også indbygget i boligen) på din grund, skal efterfølgende småbyggeri anmeldes til kommunen, selvom det er under 20 m2 og op til 50 m2.

I landzone kan eksisterende garager, carporte og udhuse udvides til et samlet areal på 50 m², uden det kræver landzonetilladelse.

 • De først 35 m2 småbyggeri på din grund, ved enfamiliehuse, kan bygges uden anmelde eller ansøgning om byggetilladelse. Du skal være opmærksom på, at det er det samlede areal af småbygninger på grunden samt indbygget småbygninger og ikke den enkelte bygnings areal.
 • De første 20 m2 småbygninger på din grund, ved rækkehuse eller klyngehus, kan bygges uden anmeldelse eller ansøgning om byggetilladelse.  Du skal være opmærksom på, at det er det samlede areal af småbygninger på grunden og ikke den enkelte bygnings areal.
 • Der kan derudover opføres 2 småbygninger på højst 10 m2 uden anmeldelse, hvis disse bestemmelser er overholdt:
  • 1) Arealet af den enkelte bygning må højst være 10 m2.
  • 2) Afstanden til andre bygninger på samme matrikelnummer skal være mindst 2,5 m.
  • 3) Ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må være højere end 2,5 m over terræn.
  • 4) Den samlede længde af bygninger nærmere skel end, 2,5 m må ikke overstige 12m
  • 5) At øvrige bestemmelser for ejendommen overholdes som evt. lokalplan.
 • Hegnsmure ved skel mod nabo, vej eller sti, der ikke overstiger 1,8 m, kræver ikke anmeldes eller byggetilladelse. Her henvises til hegnsloven.
 • Nedrivning af garager, carporte og udhuse i forbindelse med enfamiliehuse og sommerhuse - dog ikke integrerede

 

Husk at dit byggeri altid skal overholde bygningsreglementets bestemmelser, lokalplan m.v. 

Du skal også være opmærksom på, at det er dit ansvar, at BBR indeholder de rigtige oplysninger.

Uanset om dit byggeri kræver tilladelse eller ej, skal du til enhver tid overholde byggeloven, bygningsreglementet og lokale bestemmelser i lokalplaner og servitutter. Hvis dit byggeprojekt ikke kan overholde disse bestemmelser, kan du sende en dispensationsansøgning til os.

Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har modtaget dispensation fra kommunen. Når du ansøger om dispensation, skal kommunen af og til gennemføre en høring af dine naboer før du kan få svar på din ansøgning. Derfor skal du være opmærksom på, at der kan gå længere tid, inden du får din afgørelse.

Bemærk, at du ikke har krav på at få en dispensation - i så tilfælde kan du overveje at ændre dit byggeri, så det falder inden for det tilladte.