Privat pasning

Privat pasning er et alternativ til de offentlige dagtilbud. Der findes forskellige private ordninger i Morsø Kommune.

Private institutioner skal overholde gældende lovgivning og Morsø Kommunes regler for etablering og drift af daginstitutioner. Derudover skal de overholde mål, politikker og pædagogiske principper, der gælder for kommunens dagtilbud. Private institutioner har frihedsgrader i forhold til økonomi, overskud og forældrebetaling.

Private institutioner der ønsker at etablere dagtilbud efter Dagtilbudsloven, skal i ansøgningen dokumentere, hvordan de vil efterleve krav og forventninger, der fremgår af Morsø kommunes kriterier. Private institutionerne i Morsø Kommune har indgået en driftsaftale med kommunen, hvori rammerne for institutionerne er fastsat.

Puljeordningerne har indgået en driftsaftale med Morsø Kommune, hvor der er fastsat nærmere rammer for ordningens drift.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at kommunen yder tilskud:

  • der må højst være 5 børn ad gangen, i alderen 0-2,9 år, pr. ansat i små dagpleje lignende ordninger
  • der må højst være 7-8 børn, i alderen 2,9-6 år, pr. ansat, i større ordninger med flere ansatte
  • puljeordninger skal opfylde de samme krav til lokaler og areal, som stilles til kommunale institutioner

Forældrebetalingen varierer i puljeordningerne, men kan dog aldrig overskride kommunale takster. Puljeordningerne i Morsø Kommune har indgået en driftsaftale med kommunen, hvor rammerne for ordningen er fastsat.

Der er ikke mulighed for at etablere nye puljeordninger. Puljeordninger, der er oprettet før dagtilbudslovens ikrafttræden, kan videreføres som hidtil, indtil aftalen med Morsø Kommune udløber eller opsiges af puljeordningen eller kommunalbestyrelsen

 

Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune har besluttet, at der ydes tilskud til pasning af egne børn mellem 24 uger og op til skolestart i stedet for at få en plads i et dagtilbud.

Betingelser for at modtage tilskud til pasning af egne børn

Et tilskud til pasning af egne børn er et alternativ til at få sit barn optaget i et dagtilbud. Forældre kan derfor ikke, samtidig med at de modtager tilskud til pasning af egne børn, have det samme barn optaget i et dagtilbud eller modtage tilskud til privat pasning efter dagtilbudsloven § 80.
Den forælder, der ansøger om tilskud til pasning af eget barn, kan ikke modtage tilskud til pasning af egne børn samtidig med, at han/hun modtager offentlig overførselsindkomst eller har en arbejdsindtægt. Det er samtidig en betingelse, at ansøgeren har opholdt sig i landet i 7 ud af de seneste 8 år.

Antal tilskud pr. husstand og tilskudsperiodens længde

Tilskud til pasning af egne børn kan gives for en periode på minimum 8 uger og maximalt et år. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand.
Kommunalbestyrelsen kan alene give et tilskud pr. barn og kun i et tidsrum, der holder sig inden for de fastsatte minimums- og maksimumsgrænser. Tilskuddet tildeles det enkelte barn for en sammenhængende periode, der holder sig inden for de fastsatte tidsgrænser. Der kan således ikke tildeles flere tilskud til det samme barn. Det gælder også i tilfælde, hvor de enkelte tilskudsperioder tilsammen udgør den maksimale periode på et år.

Tilskuddets størrelse

Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
Tilskuddet skal fastsættes ens pr. barn for alle børn inden for den samme aldersgruppe.

Tilsyn med en forælder, der passer egne børn

Kommunalbestyrelsen har en generel forpligtelse til at føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn i kommunen lever.

 

 

Tilskud til privat pasning kaldes også fritvalg-ordningen, og betyder, at du som alternativ til offentlig pasning kan få tilskud til ansættelse af en privat børnepasser. Formålet med ordningen er at give større indflydelse og valgfrihed med hensyn til, hvordan børnene bliver passet.

Tilskuddet er skattepligtigt for modtageren.

Ansøgning kan fås ved henvendelse til en privat passer. For yderligere information bedes i kontakte Børn og Undervisning.