Arrangementstilladelser

Afholdelse af arrangementer vil ofte kræve en godkendelse fra kommunen. Det gælder blandt andet i forbindelse med musikfestivaler, camping- og sportsarrangementer, midlertidig overnatning, spejderlejr, opstilling af telte og meget andet.

Morsø Kommune skal godkende festival- og salgsområder, midlertidige campingområder, og lignende arrangementer, hvor der er opstillet transportable konstruktioner (telte, scener, tribuner, overdækninger, raftekonstruktioner og lignende).

I forbindelse med godkendelsen påses brand- og flugtvejsforhold og redningsberedskabets indsatsmulighed. Godkendelsen sker i samråd ved Nordjyllands Beredskab.

Ønsker I en afklaring af, hvorvidt jeres arrangement kræver anmeldelse eller godkendelse af kommunen, er I altid meget velkommen til at kontakte Morsø kommunes byggesagsafdeling for nærmere vejledning. Arrangementer kan være meget forskellige, hvorfor det materiale kommunen skal bruge til at behandle sagen er forskelligt fra sag til sag. Ved et formøde med kommunen, kan vi hjælpe med at afklare, hvilket materiale der skal bruges til jeres arrangement.

Kontakt kommunen i god tid inden arrangementets afholdelse. Kommunen kan være behjælpelig med print af større oversigtskort mv.

Ved store arrangementer vil kommunens øvrige afdelinger inden for vej og miljø blive inddraget, såfremt der er forhold, de skal påse, eksempelvis skiltning, renovation, toiletforhold, naturbeskyttelse mv.

Du kan læse meget mere om ansøgning og regler i denne vejledning.