Byggeri, der ikke kræver en byggetilladelse

Som udgangspunkt skal man søge kommunen om tilladelse til alle former for byggeri. Der findes dog nogle undtagelser, som ikke kræver tilladelse eller anmeldelse. Uanset typen af byggeri skal gældende lovgivning altid overholdes.

Små bygninger, som overholder følgende bestemmelser, kan opføres uden byggetilladelse eller anmeldelse:

  • max 10 m2 og
  • max. 2,5 m. højde,
  • max 2 små bygninger på hver matrikel.
  • minimumsafstand til andre bygninger er 2,5 m.
  • OBS det kan være at opførelse af bygningen kræver dispensation fra fredning eller strandbeskyttelseslinjen. I så fald må bygningen ikke opføres, før der er meddelt dispensation. Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte By og Landskab.

Ombygninger
Ombygning, som ikke medfører ændret anvendelse, som f. eks. beboelsesrum, der ombygges til badeværelse, kræver ikke byggetilladelse. Udvides boligarealet, eller ændres et udhus til beboelse kræves der byggetilladelse.

Indretning af eksisterende tagetage
Skal du inddrage din tagetage til bolig, kræves der byggetilladelse, hvis tagetagen ikke er registreret som "udnyttelig". Du kan se på din ejendoms BBR, hvorledes din tagetage er registreret. Du kan finde din BBR-meddelelse på boligejer.dk. Spørgsmål til din ejendoms BBR kan rettes til kommunens BBR-medarbejder på tlf. 9970 7058.

Indberetning til BBR
Byggearbejde, som er undtaget for kravet om byggetilladelse, skal indberettes til Bygnings- og Boligregisteret på kommunens BBR-kontor, når det er udført.