Bolig, tilbygning, sommerhus, udestue, tagetage

Går du med planer om at lave en til- eller ombygning? Står du foran at skulle bygge nyt, eller nedrive det gamle?

Alt nybyggeri kræver byggetilladelse. Du skal søge via Byg og Miljø, og du skal altid afvente tilladelse, inden du går i gang med dit byggeprojekt.

Et anneks er en del af din bolig/sommerhus og skal overholde sammen bestemmelser, som gælder for sommerhus/boligen.

En udestue kræver byggetilladelse og skal placeres mindst 2,5 meter fra skel.

Bygningsreglementet indeholder lovbestemmelser for omfang af byggeriet herunder højde, etageantal, afstand til skel, størrelse m.v. Dette kaldes byggeretten.

Der kan også være en lokalplan, byplanvedtægt eller en tinglyst deklaration, der har bestemmelser om placering af bebyggelse, byggelinje mod vej, bygningernes ydre fremtræden samt materialevalg og lignende.

Ansøgning om dispensationer fra lokalplan, byplanvedtægt, eller tinglyste deklaration skal sendes til Morsø Kommune via Byg og Miljø. 

Byggearbejde, der kræver tilladelse, dispensationer m.v., må ikke påbegyndes, før denne er givet.

Byggeskadeforsikring - Har du et byggefirma til at stå for opførelsen af dit hus, er det firmaet, der er ansvarlig for at tegne forsikringen og indsende dokumentation for, den er tegnet. Hvis du er selvbygger, kan du fravælge byggeskadeforsikringen, men så skal du indsende en underskrevet erklæring om fravalg af byggeskadeforsikring. 

Nye stuehuse og boliger i landzone kræver landzonetilladelse.

Du skal være opmærksom på, at der gælder helt særlige regler, hvis du skal bygge garage, carport eller udhus.

Alle tilbygninger, hvor beboelsesarealet udvides, kræver byggetilladelse. Det er vigtigt, at du ikke går i gang med at bygge, før du har fået en byggetilladelse.

Et anneks er en del af din bolig/sommerhus og skal overholde samme bestemmelser, som gælder for sommerhus/boligen.

En udestue kræver byggetilladelse og skal placeres mindst 2,5 meter fra skel.

Bygningsreglementet indeholder lovbestemmelser for omfang af byggeriet herunder højde, etageantal, afstand til skel, størrelse m.v. Dette kaldes byggeretten.

Der kan også være en lokalplan, byplanvedtægt eller en tinglyst deklaration, der har bestemmelser om placering af bebyggelse, byggelinje mod vej, bygningernes ydre fremtræden samt materialevalg og lignende.

Dispensationer fra lokalplan, byplanvedtægt, eller tinglyste deklaration skal sendes til Morsø Kommune via Byg og Miljø. 

Byggearbejde, der kræver tilladelse, dispensationer m.v., må ikke påbegyndes, før denne er givet.

Eksisterende stuehuse og eksisterende boliger i landzone kan uden landzonetilladelse udvides til et samlet etageareal på 500 m². Bliver arealet over 500 m² kræver det landzonetilladelse.

Du skal søge om byggetilladelse, hvis du ændrer væsentligt ved bygningens ydre - fx etablering af altaner, kviste, udestue eller hævede opholdsarealer.

Hævede opholdsarealer er terrasse/fliser, der er hævet mere end 30 cm over naturligt terræn. Disse skal placeres mindst 2,5 m fra skel og ved sommerhus mindst 5 m fra skel.

Det kræver byggetilladelse at ændre garage/udhus og lignende til bolig, da dette anses som en tilbygning til boligen. 

Det kræver ikke byggetilladelse, hvis du foretager ændringer inden for bygningens eksisterende ydervægge. Det kan fx være ombygning af badeværelse, køkken, flytning af skillevægge, facadeændringer eller andre ombygninger/ændringer, der ikke udvider det beboede areal.

Det kræver ikke byggetilladelse at indrette egen bolig til liberalt erhverv.

Der skal søges om byggetilladelse til ny og tilbygninger samt ombygninger der medfører en forøgelse af ejendommens etageareal.
Den digitale ansøgningsportal Byg og Miljø vil guide dig i forhold til ansøgningsmateriale og anden dokumentation alt afhængig af, hvad der søges tilladelse til. En ansøgning skal dog som udgangspunkt oftest indeholde: 

Ansøgningsmateriale skal minimum bestå af:

  1. Situationsplan over byggegrund i mindstemål 1:500 visende: 
  2. beliggenhed af nuværende og projekterede bygninger, afstande til skel, samt terrænkoter ved terrænreguleringer
  3. Målfast plantegning i mindstemål 1:100
  4. Målfast snittegning i mindstemål 1:100
  5. Facadetegninger i mindstemål 1:100 med indtegning af eksisterende og fremtidig reguleret terræn
  6. Oplysninger til brug for BBR, herunder arealberegning, materialevalg for facade og tag
  7. Oplysning om eventuel lavenergiklasse (ved nye enfamilieshuse)
  8. Evt. forsikringstilbud på obligatorisk byggeskadeforsikring for nye enfamilieshuse. 

Alle tegninger, der indsendes skal være målfaste.

Skal du inddrage din tagetage til bolig, kræves der byggetilladelse, hvis tagetagen ikke er registreret som "udnyttelig". Du skal ligeledes søge byggetilladelse, hvis du udvider boligarealet på din tagetage.

Du kan se på din ejendoms BBR-meddelelse, hvorledes din tagetage er registreret. Du kan finde din BBR-meddelelse på boligejer.dk. Spørgsmål til din ejendoms BBR kan rettes til kommunens BBR-medarbejder på tlf. 9970 7058.