Erhvervsbyggeri

Du skal søge byggetilladelse, når du vil opføre erhvervsbygninger eller ændre anvendelsen af eksisterende. I nogle tilfælde vil dit projekt også kræve andre tilladelser som eksempelvis landzonetilladelse og miljøgodkendelse.

For byggeri af begrænset teknisk kompleksitet skal der indsendes ansøgningsmateriale vedr. BR-10, kap. 2 og kap. 5. Landbrugsbygninger skal landskabeligt vurderes og kan udløse krav om miljøgodkendelse forud for byggetilladelse. For øvrige industri- og erhvervsvirksomheder kan der også være krav om en forudgående tilladelse eller miljøgodkendelse.

Byg og Miljø vil vejlede dig i forhold til ansøgningsmateriale og anden dokumentation alt afhængig af, hvad der søges tilladelse til. En ansøgning skal dog som udgangspunkt oftest indeholde:

 1. Situationsplan over byggegrund i mindstemål 1:500 visende: 
 2. beliggenhed af nuværende og projekterede bygninger, afstande til skel, samt terrænkoter ved terrænreguleringer
 3. Målfast plantegning i mindstemål 1:100
 4. Målfast snittegning i mindstemål 1:100
 5. Facadetegninger i mindstemål 1:100 med indtegning af eksisterende og fremtidig reguleret terræn
 6. Oplysninger til brug for BBR, herunder arealberegning, materialevalg for facade og tag
 7. Oplysning om eventuel lavenergiklasse
 8. Brandplan med tilhørende brandteknisk dokumentation. (BR10, kap. 1.3.2).

Byggesagsbehandleren vurderer, om byggeriet er af begrænset teknisk kompleksitet, samt om der er behov for yderligere dokumentation i forhold til ovenstående.

Afhængig af placeringen vil det ofte kræve tilladelser fra anden lovgivning, som skal behandles først. 

Der er varierende behov for dokumentation i byggesager, men som udgangspunkt skal ansøgningsmateriale bestå af:

 1. Situationsplan over ejendommen i mål 1:500 visende:
  beliggenhed af nuværende og projekterede bygninger, afstande til skel, samt terrænkoter ved terrænreguleringer
 2. Målfast plantegning i mindstemål 1:100 
 3. Facadetegning / opstalt i mindstemål 1:100 med indtegning af eksisterende og fremtidig reguleret terræn
 4. Oplysninger til brug for BBR, herunder arealberegning, materialevalg.

Der kan oftest være behov for yderligere materiale.

I henhold til Planlovens § 37 stk. 1 kan bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, tages i brug til følgende erhvervsformål:

 • Håndværks- og industrivirksomhed
 • Mindre butikker
 • Lager- og kontorformål

Denne er dog på betingelse af:

 • at virksomheden etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang.
 • at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år.

Hvis ejendommen ligger inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen, kan der ikke indrettes mindre butikker i tidligere landbrugsbygninger, jf. planlovens § 37 stk. 4.

Anmeldelse af etablering af virksomhed

Etablering af erhverv i tidligere landbrugsbygninger må kun ske efter forudgående anmeldelse til kommunen, fordi kommunen skal påse, om betingelserne efter § 37 er opfyldt.

Anmeldelsen skal være skriftlig og underskrives af ejendommens ejer. Anmeldelsen skal indeholde følgende materialer:

 • Ansøgningsskema 
 • Oplysninger om virksomheden og antal ansatte
 • Bygningens nr. iht. BBR
 • Evt. fuldmagt fra ejer (hvis ansøgningen ikke er underskrevet af ejer)
 • Situationsplan, visende bygningens placering på grunden
 • Plantegning, visende bygningens nye indretning
 • Evt. kloakplan/afløbsplan

Alle tegningerne skal være målsatte og målfaste.

2-ugers frist

Når kommunen modtager din anmeldelse, har kommunen 2 uger (+postgang) til at behandle din anmeldelse. Har kommunen ikke reageret inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan du begynde arbejdet.

Du er velkommen til at kontakte By og Landskab, hvis du har spørgsmål.

Du skal altid søge om tilladelse, hvis bygningsarbejdet eller nyindretningen omfatter ændret anvendelse eller udvidelse af etagearealet. Indretning af et udhus til kontor i forbindelse med etablering af erhverv er et eksempel på ændret anvendelse. Inddragelse af et loft til erhvervskontor betragtes eksempelvis som en udvidelse af arealet. 

Erhvervet skal drives af den, der bor i den pågældende bolig, og der må ikke være ansatte i virksomheden.

Den type erhverv, der kan drives fra egen bolig er liberale erhverv, og det er fx: læge, advokat, frisør, dagpleje, klinik, revisor, tegnestue eller tilsvarende. 

Byggeriet må ikke påbegyndes, og anvendelsen må ikke ændres, før der foreligger en byggetilladelse.

Siden er under ombygning - Ring 99 70 70 00 for yderligere oplysninger om emnet.

Ifølge miljøbeskyttelsesloven skal større virksomheder og andre virksomheder, som potentielt kan forurene omgivelserne, godkendes af miljømyndighederne, før de må anlægges, udvides eller ændres væsentligt.

Du kan få mere information på siden Miljøgodkendelse af virksomhed.