Garage, carport, udhus, overdækket terrasse

Går du med planer om at lave en til- eller ombygning? Står du foran at skulle bygge nyt, eller nedrive det gamle?

Du skal ansøge kommunen i de fleste tilfælde, og i alle tilfælde skal du være opmærksom på, at du overholder bygningsreglementet samt gældende bestemmelser for din ejendom.

Du skal ansøge kommunen om byggetilladelse, hvis dit byggeri medfører et samlet areal småbygninger på over 50 m2. Du skal altid afvente tilladelse eller svar, inden du går i gang med dit byggeprojekt.

Du skal også søge om byggetilladelse, hvis der er tale om lovliggørelse af ulovligt opført byggeri.

I landzone kan garager, carporte og udhuse med et areal på op til 50m², opføres uden landzonetilladelse. Bliver arealet over 50m², kræver det landzonetilladelse.

  • Ved alle former for bebyggelse (enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, klyngehuse, etageboligbyggeri, industri- og lagerbebyggelse) gælder, at de første 50 m² småbygninger på din grund kan bygges uden ansøgning om byggetilladelse. Du skal være opmærksom på, at det gælder det samlede areal af småbygninger på grunden og ikke den enkelte bygnings areal.
  • Hegnsmure ved skel mod nabo, vej eller sti, der ikke overstiger 1,8 m, kræver ikke byggetilladelse. Her henvises til hegnsloven.
  • Nedrivning af garager, carporte og udhuse i forbindelse med enfamiliehuse og sommerhuse - dog ikke integrerede småbygninger.
  • Bebyggelse, der kan opføres uden byggetilladelse, kan også nedrives uden tilladelse fra kommunen.

 

Husk at dit byggeri altid skal overholde bygningsreglementets bestemmelser, lokalplan m.v. 

Du skal også være opmærksom på, at det er dit ansvar, at BBR indeholder de rigtige oplysninger.

Uanset om dit byggeri kræver tilladelse eller ej, skal du til enhver tid overholde byggeloven, bygningsreglementet, lokalplaner samt servitutter.

Hvis dit byggeprojekt ikke overholder byggeretten beskrevet i bygningsreglementet, kræver byggeriet altid en byggetilladelse - uanset størrelse. Kommunen skal i disse sager foretage en helhedsvurdering af projektet, før der evt. vil kunne meddeles byggetilladelse. Som et led heri kan der blive foretaget en nabohøring. Disse sager vil typisk have en længere sagsbehandlingstid.

Hvis dit byggeprojekt ikke overholder lokalplanens bestemmelser, kan der i nogle tilfælde opnås dispensation herfra.

I begge tilfælde skal der indsendes en begrundelse / dispensationsansøgning, som beskriver baggrunden for det ønskede byggeri og overskridelsen af de gældende bestemmelser.

Bemærk, at du ikke har krav på at kunne bygge udover byggeretten / få dispensation. I så tilfælde kan du overveje at ændre dit byggeri, så det falder inden for det tilladte.