Nedrivning

I de fleste tilfælde kræver nedrivning af bygninger tilladelse fra kommunen. Derudover skal man også holde styr på byggeaffaldet.

Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger på maksimalt 50 m2, der ligger i forbindelse med enfamiliehuse og sommerhuse, må nedrives uden anmeldelse.

Regler for byggeaffald skal stadig overholdes.

Nedrivning af byggeri over 50 m2 skal anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal ske via Byg og Miljø.

Du skal fremsende:

  1. Ansøgningsskema
  2. En situationsplan af grunden, hvoraf det fremgår, hvilke bygninger, der nedrives
  3. Bygnings nr. jf. BBR-meddelelsen
  4. Den tidligere anvendelse af bygningen

Alt affald fra bygge- og anlægsarbejder skal sorteres, og alle direkte genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning på stedet.
Ikke-forurenet bygge- og anlægsaffald skal mindst sorteres i følgende fraktioner:

1) Natursten, f.eks. granit og flint.
2) Ikke glaseret tegl (mur- og tagsten).
3) Beton.
4) Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.
5) Jern og metal.
6) Gips.
7) Stenuld.
8) Jord.
9) Asfalt.
10) Blandinger af beton og asfalt.

Nr. 1-7 må uden tilladelse anvendes til byggeri.
Nr. 1-4 må uden tilladelse og efter knusning anvendes, som erstatning for sand og grus.

Byggeaffald til Genbrugsplads

Byggeaffald fra private borgere kan afleveres på Morsø Kommunes genbrugspladser.
Større mængder byggeaffald skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ evt. ved hjælp af en godkendt affaldstransportør/vognmand.

Du kan læse mere på siden Håndtering af bygge- og anlægsaffald.