Vindmøller, solceller og øvrige anlæg

Etablering af vindmøller, solceller og andre anlæg kræver planlægning, og der er ofte flere hensyn, der skal inddrages, før der kan gives tilladelse, og arbejdet kan påbegyndes.

Opstilling af nye møller i vindmølleområderne forudsætter et kommuneplantillæg evt. med en VVM redegørelse samt lokalplan og tilhørende offentlighedsfaser. De mulige fremtidige vindmølleområder vil kun blive udlagt som specifikt udpegede vindmølleområder, hvis der samtidig saneres ældre møller. Nogle af de mulige fremtidige vindmølleområder er tæt på eksisterende møller, som vil skulle saneres før eventuelt udlæg som vindmølleområde.

Vindmøllelokalplaner

En lokalplan for et vindmølleområde skal indeholde bestemmelser om møllernes præcise placering, effekt, maksimal kildestøj, dimensioner og udseende i overensstemmelse med vindmøllecirkulæret. Den maksimale kildestøj skal angives for at sikre, at støjgrænser, som var en forudsætning ved områdets udpegning, overholdes.

Kommunen modtager i øjeblikket mange ansøgninger om husstandsmøller. Der er en sagsbehandlingstid på omkring 5 måneder, idet de ordinære byggesager behandles først.

Du kan sikre dig en hurtig sagsbehandling ved at fremsende korrekt ansøgningsmateriale til kommunen, jf. folderen nederst. 

En situationsplan skal: 

  • Være målfast, i mål 1:200 eller 1:500. 
  • Redegøre for matrikelskel mod naboer
  • Redegøre for eksisterende byggeri samt den ønskede placering af møllen.
  • Redegøre for afstand fra møllen til nærmeste bygning, skriv hvor lang afstanden er i meter.(gylletanke og siloer er ikke bygninger)
  • Redegøre for afstand til skel, hvis møllen placeres i nærheden af naboskel (matrikelskel).
  • Redegøre for beplantning omkring ejendommen, evt. ved at der er et luftfoto som baggrund. 
Det er valgfrit, hvorledes et kort udarbejdes, men ovenstående forhold skal fremgå af kortet, så de enkelte oplysninger kan ses i forhold til hinanden. Miljøportalen har et godt kortprogram, der er gratis at bruge.

Ud over ovenstående situationsplan er der en del ansøgere, der fremsender kortmateriale, der også viser afstanden til nærmeste naboer. Medsendes et sådant kort er det en stor hjælp, hvis tegningen er målfast.  

 

Regler for opstilling af husstandsmøller

Opstilling af husstandsmølle kræver landzonetilladelse og tilladelse efter byggeloven (anmeldelse).
Sagen om tilladelse til husstandsmølle behandles som en samlet byggesag hvor de forskellige tilladelser indgår. 
Tilladelsen søges i Byg og Miljø. Der beregnes byggesagsgebyr for behandling af husstandmøllesager. Sagerne afregnes efter timepris.

Du kan læse mere om reglerne og procedurer for ansøgning i Morsø Kommunes brochure om husstandsmøller

Opstilling af husstandsmøller inden for strandbeskyttelseslinjen kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Det er Naturstyrelsen,der administrerer loven og giver dispensation. Det er kommunens vurdering, at det er stort set umuligt at få tilladelse til husstandsmølle inden for strandzonen, idet loven administreres meget restriktivt. Spørgsmål om dispensation kan stilles til Naturstyrelsen.

 

Ønsker du at opsætte solceller på din bygning eller ejendom kan der være forhold, der skal tages stilling til inden arbejdet igangsættes og bestilles ved installatøren.

• Hvor placeres anlægget: på taget eller fritstående anlæg?
• Hvilke love og regler er gældende?

Opsætning af solceller på tagflade

Et solcelleanlæg i sig selv kræver som udgangspunkt ikke tilladelse fra Kommunen. Ejer har ansvaret for, at lovgivningen er overholdt.
Der kan dog være forhold, du skal være opmærksom på, inden arbejdet igangsættes:

Er huset fredet eller bevaringsværdigt?
Du kan selv undersøge dette på: kulturarv.dk

Der kan være andre fredninger. Kirkezone, kystbeskyttelseslinjer, beskyttet naturområder, skove, vandløb. Disse kan søges på:
miljoeportal.dk

Er din ejendom omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt?
Dette kan undersøges på her

I forhold til bygningsreglementet (BR10) skal du være opmærksom på bestemmelserne om højdeforhold ved skel, hvis anlægget placeres ovenpå garagens tagkonstruktion, som en selvstændig del og ikke følger tagfladen.

Placeres solceller på bygninger tættere på skel end 2,5 m, må ingen højde inkl. solceller overstige 2,5 m – sker dette skal der søges byggetilladelse og søges dispensation for højden i skel. Der gives ikke tilladelse til alt.

Pas på genskin
Ligesom med glaserede teglstenstage kan der ved etablering af solceller på tagflader være risiko for, at naboer vil kunne blive generet ved, at solen reflekteres fra blanke overflader.
Det anbefales, at lade leverandøren af anlægget vurdere risikoen herfor.

Er du i tvivl?
Så skal du fremsende en ansøgning til kommunen. Ansøgningen skal indeholde ansøgningsskema og tegningsmateriale, der beskriver anlæggets størrelse og beliggenhed.

Anlæg i det åbne land

På eksisterende tag
Ønsker du at placere solcelleanlægget på taget af en landejendom, skal der ikke søges byggetilladelse.

Fritstående anlæg på jorden
For placering af anlæg på jord gælder de samme afstandskrav som for bygninger, hvilket vil sige, at anlægget skal placeres tæt på bestående bygninger.

Der skal søges landzonetilladelse og byggetilladelse.

Der skal indsendes ansøgning med situationsplan med placering og mål, data på anlæg med størrelse (Længde og bredde af solceller og bærende konstruktion).

Tilslutning til EL-nettet.
Spørg din leverandør af solcelleanlægget og dit EL-forsyningsselskab.

Er du i tvivl – så spørg os i Natur og Miljø.

 

Ring 99 70 70 00 for yderligere oplysninger om emnet.

Ring 99 70 70 00 for yderligere oplysninger om emnet.