Sådan søger du en byggetilladelse

Du skal ansøge Morsø Kommune om byggetilladelse til at opføre nybyggeri samt til at ændre anvendelse af eksisterende byggeri. Ansøgningen skal oprettes via Byg og Miljø.

Som grundejer skal du selv påse, at forhold til anden lovgivning end byggeloven er overholdt.
Dette gælder f.eks. byggearbejde indenfor beskyttede områder (såsom indenfor strandbeskyttelseslinjen eller beskyttet naturområder), og matrikler der reguleres af en lokalplan.
Ligeledes kan der være tinglyst servitutter hvilket vil fremgå af ejendommens tingbogsattest som kan rekvireres hos Danmarks Domstole. 

Der skal blandt andet søges om byggetilladelse til ny og tilbygninger samt ombygninger, der medfører en forøgelse af ejendommens etageareal.

Den digitale ansøgningsportal Byg og Miljø vil guide dig i forhold til ansøgningsmateriale og anden dokumentation alt afhængig af, hvad der søges tilladelse til. Du skal dog som udgangspunkt: 

 1. Indsende tegninger:

  - Situationsplan over byggegrund i mindstemål 1:500 visende: beliggenhed af nuværende og projekterede bygninger, afstande til skel, samt terrænkoter ved terrænreguleringer

  - Målfast plantegning i mindstemål 1:100

  - Målfast snittegning i mindstemål 1:100

  - Målfaste facadetegninger i mindstemål 1:100 med indtegning af eksisterende og fremtidig reguleret terræn

 2. Indplacere dit byggeri i en konstruktionsklasse
 3. Indplacere dit byggeri i en brandklasse
 4. Afkrydse hvilke tekniske bestemmelser dit byggeri er omfattet af
 5. Indsende oplysninger til brug for BBR, herunder arealberegning og materialevalg for facade og tag
 6. Indsende oplysning om eventuel lavenergiklasse (ved nye enfamilieshuse)
 7. Evt. indsende forsikringstilbud på obligatorisk byggeskadeforsikring jf. Byggelovens §25A 

 

Undgå fejl i byggeansøgning -  læs her hvad du skal være opmærksom på inden du ansøger:

https://www.bygogmiljoe.dk/hjaelp/byggeansoegning-undgaa-fejl

 

I denne video bliver du guidet i hvordan du ansøger i Byg og Miljø: