Ejendomsskat - skatter og afgifter

Ejendomsskat betales af alle, som ejer fast ejendom. Hvert år udsendes en ejendomsskattebillet, som indeholder en oversigt over, hvilke skatter og afgifter, der skal betales for den enkelte ejendom.

Ejendomsskatten er opdelt i to rater.
Ejendomsskattebilletten udsendes omkring årsskiftet, mens indbetalingskortene udsendes hver for sig inden forfaldsdato.

Du kan få meget mere at vide nedenfor, og hvis du ikke finder de oplysninger, du søger, er du altid velkommen til at kontakte Morsø Kommune.

 

 

Med vedtagelsen af lov nr. 278 af 17. april 2018 indføres en midlertidig indefrysningsordning for ejerboliger. Ordningen medfører, at alle nominelle stigninger på grundskylden automatisk indefryses i et lån, som først skal indfries ved et salg, eller hvis man ønsker at udtræde af ordningen efter 2020. Lånet er rente- og gebyrfrit frem til 2021.

Det indefrosne beløb beregnes som stigningen mellem indeværende år og basisåret 2017. Hvis du har købt en ejendom efter 2017, vil basisåret være det år, hvori ejendommen er overtaget. Der er indført en bagatelgrænse på kr. 200 pr. ejer, hvilket vil sige, at stigninger under dette beløb vil blive opkrævet på normal vis.

Du behøver ikke foretage dig noget i forhold til lånet. Indefrysningsordningen kører automatisk frem til 2021.

Du kan læse mere på Skatteministeriets hjemmeside.

Ejendomsskattebilletten til ejere af fast ejendom i Morsø Kommune kan indeholde følgende:

• Grundskyld (‰ af grundværdien)
• Rottebekæmpelse (andel af ejendomsværdien)
• Skorstensfejerafgift
• Pumpelagsbidrag
• Vejbidrag

Du kan læse yderligere på bagsiden af ejendomsskattebilletten.

Morsø Kommune udsender ejendomsskattebilletten og indbetalingskortene hver for sig.

Skattebilletten udsendes i december, og indbetalingskortene udsendes fra Opkrævningen 2 gange årligt.

Hvis din betaling af ejendomsskat ikke er tilmeldt Betalingsservice, vil du modtage indbetalingskort ca. 14 dage før forfald.

Man har pligt til at sørge for, at ejendomsskatten betales til tiden, uanset om man har modtaget indbetalingskort.

Hvis du vil undgå unødvendige rykkere, kan du med fordel tilmelde din regning til Betalingsservice. Kontakt dit pengeinstitut eller Borgerservice på tlf. 99 70 70 00 med oplysning om registreringsnummer og kontonummer.

Som noget nyt i Morsø Kommune kan du tilmelde dig 'Mit Betalingsoverblik'. Her kan du få et samlet overblik over dine udgifter til kommunen.

NB! Hvis ejendomsskatten er tilmeldt Betalingsservice, udsendes der ikke indbetalingskort.

Er ratebeløbet hidtil betalt via Betalingsservice, skal der foretages afmelding i eget pengeinstitut. Du må kun bruge indbetalingskort udskrevet i dit eget navn og ikke i evt. tidligere ejers navn.

Ved handler skal de handlende parter selv fordele ejendomsskatten i mellem sig. Kommunen laver ikke refusionsopgørelser.

Morsø Kommune opkræver gebyr for skorstensfejning på vegne af skorstensfejeren. Har du spørgsmål omkring skorstensfejning/skorstensfejerbidrag, skal du kontakte skorstensfejeren. Det er skorstensfejeren, der tilbagebetaler for meget betalt skorstensfejerbidrag.

Hvis du ønsker at afmelde din skorsten, skal du tage kontakt til din skorstensfejer.

Skorstensfejermester Kim H. Jensen tlf. 20 62 93 50

Skorstensfejermester H. B. Sørensen tlf. 20 74 34 41 

Klager m.v., Teknik & Miljø tlf. 99 70 70 00

Ved udstykninger og arealoverførsler skal man være opmærksom på, at grundskylden er baseret på SKATs vurdering af ejendommen to år tidligere. Du kan læse mere om ejendomsskat i forbindelse med matrikulære sager i brochuren: Det skal du vide om ejendomsskat – ved udstykning og sammenlægning af ejendom.

Borger.dk findes en vejledning til forståelse af den kommunale ejendomsskat (grundskyld), ejendomsværdiskat samt ejendomsvurderinger. Det er også der, du kan ansøge om lån til betaling af ejendomsskatten.

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

  • have fast bopæl her i landet
  • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten for 2016 er på 1,41 procent.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren i Morsø Kommune findes under Databeskyttelse.

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.