Søg støtte til frivilligt arbejde

Der er forskellige muligheder for at få støtte til jeres frivillige arbejde.

Muligheder for støtte

Morsø Kommune yder økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde, som kan supplere den sociale indsats, der ydes i Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Hvad kan I få tilskud til?

Tilskud ydes til aktiviteter i frivillige organisationer, f.eks.:

 • Socialt truede børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer
 • Ældre, som er særligt udsatte eller ensomme
 • Misbrugere – både nuværende og tidligere misbrugere
 • Handicappede og sindslidende
 • Særligt udsatte voksne
 • Ensomme, udstødte og marginaliserede grupper
 • Etniske minoriteter, som har vanskeligt ved at blive integreret
 • Mennesker i akut krise
 • Aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende sigte 
 • Personer på kanten af eller uden for det almindelige arbejdsmarked
 • Drift og etablering af frivillighedscenter

Der kan desuden søges økonomisk grundtilskud til patientforeninger i Morsø Kommune. Der ydes disse foreninger et årligt grundtilskud til administrative udgifter, telefon, porto, annoncer m.v. Herudover forudsættes, at disse foreninger kan finansiere deres aktiviteter ved medlemskontingent.

Der kan ikke søges tilskud til:

 • Omsorgsklubber
 • Støtteforeninger
 • Regions- og landsforeninger

Der lægges vægt på, at den frivillige organisation og de aktiviteter der søges tilskud til, er lokal forankret i Morsø Kommune. Herudover skal der være en valgt bestyrelse eller styregruppe, egne vedtægter og afholdelse af årlig generalforsamling, eller hvad der for en styregruppe svarer til en generalforsamling.

Tilskuddet kan bruges til at videreføre eller udbygge eksisterende sociale aktiviteter og udvikle nye.
Uddeling finder sted en gang årligt.

For flere informationer henvises til Retningslinjer for frivillige foreninger på Mors

Hvordan søges frivillighedsmidler (§ 18-midler)?

For at komme i betragtning skal ansøgningsskema udfyldes.
Ansøgningsskema - tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2022

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2021

Ansøgning sendes til:

Morsø Kommune
Social, Sundhed og Beskæftigelse
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

eller socialogsundhed@morsoe.dk 

Få hjælp til nye initiativer og nyskabende virksomhed på kulturområdet og vær med til at udvikle den kulturelle vækst på Mors. Søg derfor om tilskud fra de frie kulturmidler til jeres kulturelle arrangement eller aktivitet. 

Det er foreninger eller institutioner, der kan søge om tilskud. Støtten kan gives enten som et direkte tilskud eller en underskudsgaranti. Ansøgningen sender I til kultur@morsoe.dk sammen med et budget for arrangementet eller aktiviteten. I skal ikke bruge et bestemt ansøgningsskema.

Ansøgningen bliver behandlet på det næste møde i Udvalget for Børn, Kultur og Turisme. Afgørelsen på jeres ansøgning modtager I via Digital Post.

Retningslinjer for tildeling

 • Der gives kun til kulturelle formål.
 • Institutionen eller foreningen skal være hjemmehørende på Mors eller have en stor andel af deltagende morsingboere.
 • Kommunale/selvejende institutioner kan kun søge med fagchefens påtegning.
 • Der gives ikke til driftsopgaver.
 • Privatpersoner kan ikke søge.
 • Der gives fortrinsvis til nye tiltag, som foreningen eller institutionen ikke har prøvet før.
 • Der gives normalt ikke til årligt tilbagevendende arrangementer, selvom det er en anden ansøger.
 • Større projekter og ideer støttes f.eks. med et beløb, som kan afføde flere midler fra f.eks. fonde. Det er tit meget vigtigt, at der ydes støtte fra kommunal side, inden andre sponsorer indgår aftaler.
 • Der kan ikke bevilges midler med tilbagevirkende kraft.
 • Ansøgninger behandles løbende.
 • Der annonceres på kommunens hjemmeside mindst én gang årligt.  

Foreninger, der er godkendt som støtteberettigede af Folkeoplysningsudvalget, har mulighed for at få støtte og tilskud fra kommunen.

Du kan se mere om retningslinjerne for tilskud på vores side om foreningsliv.

Der er mange puljer og fonde - både nationalt og lokalt:

Prøv også søgedatabasen foreningstilskud.dk, som alle foreninger på Mors gratis kan benytte sig af:

Vi foreslår også, at du kontakter Friviligcenter Mors - for at høre om dine muligheder

Se også: