Hjælp, rådgivning og støtte i hverdagen

Morsø Kommune har flere forskellige tilbud til borgere som er tilknyttet psykiatrien, og som har svært ved at få hverdagen til at fungere på egen hånd.

Psykiatrigruppen arbejder med borgere, der har en psykiatrisk lidelse og er over 18 år.

Målsætningen for arbejdet med den psykiatriske borger er, at borgerne oplever sig som individuelle, værdifulde mennesker med selvbestemmelse i deres livsførelse.
Igennem samarbejde med borgeren skabes en tilværelse så optimal som mulig.

Behovet vurderes individuelt og der arbejdes ud fra den enkeltes behov og ønsker.

Der er mange forskellige tilbud og sikkert også et tilbud, der kan tilpasses dig. Læs mere herunder:

Borgere med en psykiatrisk lidelse, der bor i eget hjem og har behov for socialpædagogisk bistand.

Målsætning

Individuelt tilrettelagt støtte som gives i borgerens hjem. Der ydes støtte i form af vejledning til at få hverdagen til at fungere, give struktur på dagen, give støtte til praktiske gøremål såsom rengøring, oprydning, tøjvask m.m. Altså vedligeholde / udvikle praktiske og sociale færdigheder.

Der lægges vægt på:

  • At personen er motiveret for socialpædagogisk bistand
  • At hjælpen gives i form af hjælp til selvhjælp
  • At vi tager udgangspunkt i personens ønsker og behov
  • At det vurderes individuelt i hvilket omfang og hvor ofte hjælpen ydes.

Morsø Støttecenter er et tilbud til voksne borgere med en psykiatrisk lidelse, som kan bo i egen lejlighed, men har behov for støtte til at opretholde struktur og døgnrytme samt ønsker aktivitets– og samværstilbud med ligestillede.

Målsætning

Morsø Kommunes fagetiske mission for socialpædagogisk støtte og dagtilbud er at styrke borgerens mestring i eget liv i samspil med det omgivende samfund, så der bidrages til øget inklusion. Det handler både om at skabe tryghed for borgeren og om øget selvstændighed. Indsatserne baserer sig på at møde den enkelte borger via den nære og anerkendende relation samt tage udgangspunkt i dennes kompetencer.

Beskrivelse

Morsø Støttecenter er et psykiatrisk tilbud til borgere, som ønsker at deltage i fællesaktiviteter med ligestillede nogle dage i ugen. Støttecentret yder bostøtte og støtter borgeren i forhold til sociale relationer.

Der er mulighed for at deltage i fælles madlavning og spisning i støttecentrets lokaler hver mandag, onsdag, fredag og lørdag. Hver tirsdag og torsdag ydes der bostøtte for Støttecentret Strandparkens visiterede brugere.

Til psykiatriske borgere i Morsø Kommune, der er visiteret til en eller flere af følgende:

  • Aktivitetscentret 
  • Morsø Socialpsykiatriske Bofællesskaber 
  • Bostøtten 

Aften- og nattelefonen er til råd og vejledning.

I bofællesskabet Strandparken er der natdækning. Det betyder, at der er personale at træffe i Strandparken fra kl. 16.00-9.00 næste morgen.

Der vil være mulighed for at få en snak samt telefonisk råd og vejledning, så aftenen og natten bedre kan gennemskues og klares.

Næste dag vil der være mulighed for at komme i kontakt med det kendte personale, som brugeren har tilknyttet.

Personalet tager ikke på hjemmebesøg om aftenen eller natten.

Målgruppe

Til psykiatriske borgere i Morsø Kommune, der er visiteret til en eller flere af følgende:

  • Aktivitetscentret
  • Bofællesskaberne
  • Bostøtten

Beskrivelse

Tilbuddet kan være et forbyggende tiltag for at undgå en indlæggelse. Men det kan også dreje sig om et længere ophold i en periode for at få ro på og overblik over tilværelsen, samt få hverdagen til at fungere, f.eks. efter en længere indlæggelse.
Der er ikke fast personale til stede, men personalet og den vågne nattevagt i Bofællesskabet Strandparken kan kontaktes og kan medvirke til, at gøre natten nemmere at komme igennem.

For at du kan bruge akutlejligheden, skal du i forvejen være visiteret til et af kommunens andre socialpsykiatriske tilbud. Hvis du får brug for akutlejligheden, skal du kontakte din sagsbehandler. 


Kontakt oplysninger

Der er mulighed for at henvende sig til Bofællesskabet Strandparkens personale mellem kl. 16.00-9.00 på telefon 9970 6885.