Hjælp, rådgivning og støtte til hverdagen

Morsø Kommune har flere forskellige tilbud til borgere som er tilknyttet psykiatrien, og som har svært ved at få hverdagen til at fungere på egen hånd.

Psykiatrigruppen arbejder med borgere, der har en kronisk psykiatrisk lidelse og er i alderen 18-65 år.

Målsætningen for arbejdet med den psykiatriske borger i Morsø Kommune er, at borgerne oplever sig som individuelle, værdifulde mennesker med selvbestemmelse i deres livsførelse.
Igennem samarbejde med borgeren skabes en tilværelse så optimal som mulig.

Behovet vurderes individuelt og der arbejdes ud fra den enkeltes behov og ønsker.

Der er mange forskellige tilbud og sikkert også et tilbud, der kan tilpasses dig. Læs mere herunder:

Pensionister med en psykiatrisk lidelse, der bor i eget hjem og har behov for socialpædagogisk bistand.

Målsætning

Individuelt tilrettelagt støtte som gives i brugerens hjem. Der ydes støtte i form af vejledning til at få hverdagen til at fungere. Give struktur på dagen, give støtte til praktiske gøremål såsom rengøring, oprydning, tøjvask osv. Altså vedligeholde / udvikle praktiske og sociale færdigheder.

Der lægges vægt på at:

 • At personen er motiveret for socialpædagogisk bistand
 • At hjælpen gives i form af hjælp til selvhjælp
 • At vi tager udgangspunkt i personens ønsker og behov
 • At det vurderes individuelt i hvilket omfang og hvor ofte hjælpen ydes.

Er du mellem 18 og 30 år, kan ungetilbuddet 24/7 være en mulighed for dig. Ungetilbuddet 24/7 er til psykisk sårbare unge, som har behov for støtte i forhold til dagligdag, netværk, uddannelse, fritid, kontakt til offentlige instanser, identitetsopfattelse mv.

Vi er fem pædagoger ansat i 24/7, og du vil få en fast kontaktperson/mentor. Den socialpædagogiske støtte gives på hverdage fra kl. 7-17. Der er aftenaktiviteter tre aftener om ugen med café, fællesspisning, motion, klubaktiviteter mv.
Vores lokaler er mødested for samtaler, samvær, fællesarrangementer, café, skabe netværk og relationer.

Vi tilbyder i 24/7: 

 • Praktisk bistand i hjemmet - hjælp til selvhjælp
 • Støttende samtaler
 • Planlægning og strukturering af hverdagen
 • Træning af sociale og praktiske færdigheder
 • Støtte til deltagelse i aktiviteter udenfor hjemmet
 • Støtte til opretholdelse af sociale kontakter
 • Deltagelse i fælles samværs- og aktivitetstilbud
 • Støtte til beskæftigelse og uddannelse
 • Hjælp til at komme op om morgenen
 • Hjælp til at komme af sted i skole, aktivering og arbejde mm.

Vi forventer, at du er parat til personlig udvikling, når du er tilknyttet 24/7. Hvis du har misbrugsproblemer skal du være i behandling. Der er nul tolerance omkring voldelig adfærd, som er bortvisningsgrund. Dette gælder også, hvis du er påvirket af alkohol og/eller narkotiske stoffer.

Det overordnede formål med ungetilbuddet 24/7 er på sigt uddannelse og job.

Morsø Forløbene er bostøtte i grupper målrettet borgere, der kognitivt og ressourcemæssigt kan profitere af grupper samt kan komme hjemmefra.

Vi holder til i Holgersgade på 3. sal ovenpå Morsø Folkebibliotek. Der er indrettet to grupperum og to faste medarbejdere tager sig af gruppeforløb og åben rådgivning.

Du kan både deltage i Morsø Forløb og andre sociale tilbud sideløbende f.eks. dagtilbud eller en kortere periode med støtte i hjemmet.

Er et tilbud til voksne borgere med en psykiatrisk lidelse, som kan bo i egen lejlighed, men har behov for støtte til at opretholde struktur og døgnrytme samt ønsker aktivitets– og samværstilbud med ligestillede.

Målsætning

Morsø kommunes fagetiske mission for socialpædagogisk støtte og dagtilbud er at styrke borgerens mestring i eget liv i samspil med det omgivende samfund, så der bidrages til øget inklusion. Det handler både om at skabe tryghed for borgeren og om øget selvstændighed. Indsatserne baserer sig på at møde den enkelte borger via den nære og anerkendende relation samt tage udgangspunkt i dennes kompetencer.

Beskrivelse

Morsø Støttecenter er et psykiatrisk tilbud til borgere, som ønsker at deltage i fællesaktiviteter med ligestillede nogle dage i ugen. Støttecentret yder bostøtte og støtter borgeren i forhold til sociale relationer.

Der er mulighed for at deltage i fælles madlavning og spisning i støttecentrets lokaler hver mandag, onsdag, fredag og lørdag. Hver tirsdag og torsdag ydes der bostøtte for Støttecentret Strandparkens visiterede brugere.

Til psykiatriske borgere i Morsø kommune, der er visiteret til en eller flere af følgende:

 • Aktivitetscentret 
 • Morsø Socialpsykiatriske Bofællesskaber 
 • Bostøtten 
 • Daghuset

Aften-natte telefonen er til råd og vejledning.

I bofællesskabet Strandparken er der natdækning. Det betyder, at der er et personale at træffe i Strandparken fra kl. 16 til kl. 9 næste morgen.

Der vil være mulighed for at få en snak samt telefonisk råd og vejledning, så aftenen og natten bedre kan gennemskues og klares.

Næste dag, vil der være mulighed for at komme i kontakt med det kendte personale, som brugeren har tilknyttet.

Personalet tager ikke på hjemmebesøg om aftenen eller natten.

Målgruppe:

Til psykiatriske brugere i Morsø Kommune, der er visiteret til en eller flere af følgende:

 • Aktivitetscentret
 • Bofællesskaberne
 • Bostøtten
 • 24/7


Beskrivelse:

Der er mulighed for at få en overnatning i Strandparkens fælleshus’ ekstra værelse, som vi har etableret som et akutværelse. Altid ifølge aftale med eget fast personale som udgangspunkt. Værelset er et sted, der giver mulighed for at få en eller flere overnatninger. Der er personale til at tale med og til at gøre natten nemmere at komme igennem, så en evt. indlæggelse kan undgås.

Mod betaling vil der kunne tilbydes morgenmad og aftensmad sammen med de øvrige beboer i bofællesskabet. Pris kr. 70,- pr. døgn.

Der skal aftales med personalet i Strandparken, om der er mulighed for at komme, og der skal være en tæt opfølgning af personens kendte personale dagen efter.


Kontakt oplysninger:

Støttecentret Strandparken
Strandparken 66 st. tv.
7900 Nykøbing Mors
Tlf.: 9970 6885
Leder tlf.: 9970 6664
Mobil: 4083 0226