Almene vandværker

I Morsø Kommune er der 30 almene vandværker, der forsyner øen med godt drikkevand.

De almene vandværker kan have forskellige opbygninger.

 • Nogle har fælles kildeplads
 • Nogle har ikke egen kildeplads, men køber vand fra andet vandværk.
 • En del vandværker samarbejder, så de kan være nødforsyning for hinanden.

Alle øens vandværker er med i Vandråd Mors.

Vandværkets rolle

Hvis du har spørgsmål om levering, aflæsning af målere, takster, vandkvalitet osv., skal du kontakte dit lokale vandværk. Du kan via kort hente informationer om de enkelte vandværker, hvilket vandværk du hører til, hvor vandværket er placeret og kontaktperson til vandværket.

Kommunens rolle

Kommunen fører tilsyn med vandværker og kontrollerer drikkevandskvaliteten. Sker der overskridelser i forhold til kvaliteten, reagerer vi på det. Hvis vandet skønnes akut sundhedsskadeligt, vil kommunen pålægge vandværket at informere sine forbrugere om, at vandet bør koges. Sådanne afgørelser træffes på grundlag af vejledninger eller efter samråd med embedslægen. Du kan selv se din drikkevandskvalitet på tjek din vandkvalitet eller spørge vandværket.

 

Vandets hårdhed har ingen betydning for drikkevandskvaliteten. Ved indstilling af opvaskemaskine samt dosering af vaskepulver i vaskemaskine anvendes hårdhedsgraden. Hårdheden bestemmes af calcium- og magnesiumindholdet. Et stort indhold giver hårdt vand – et lille indhold giver blødt vand.

 • Hårdhed 0-4 - Meget blødt 
 • Hårdhed 4-8 - Blødt
 • Hårdhed 8-12 - Middelhårdt
 • Hårdhed 12-18 - Temmelig hårdt
 • Hårdhed 18-30 - Hårdt
 • Hårdhed mere end 30 - Meget hårdt

I gennemsnit er drikkevandet i Morsø Kommune temmelig hårdt, men det dækker over store forskelle.

Du kan selv se hårdhedsgraden for dit vandværksvand under løsningen tjek din vandkvalitet eller kontakte dit vandværk.

Vandværker skal have et regulativ. Morsø Kommune har i samarbejde med de almene vandværker udarbejdet et standardregulativ som er politisk godkendt og dækker alle almene vandværker i kommunen, bortset fra Morsø Vand. Morsø Vand har sit eget regulativ, da vandværket er så stort, at det hører under vandsektorloven.

Standardregulativet indeholder myndighedernes bestemmelser for forholdet mellem vandværk og forbruger samt rettigheder og forpligtelser for begge parter.

Herudover har de enkelte vandværker vedtægter, der beskriver det juridiske grundlag for vandværket. Vedtægterne indeholder først og fremmest retningslinjer for, hvad der er vandværkets formål, hvem der kan blive medlemmer, og hvordan medlemmerne indbyrdes hæfter for de investeringer, vandværket foretager. Et vandværks vedtægter må ikke stride imod regulativet. De enkelte vandværkers vedtægter fås ved henvendelse til vandværket.

Takstblade for vandværker på Mors

Morsø Kommune godkender takstblade for de enkelte vandværker, men hvis du har spørgsmål om takster, tilslutningsmulighed m.v. skal du kontakte dit lokale vandværk.

I boksen kan du sammenligne vandværkernes priser i 2015.

Nogle af vandværkerne har en mere detaljeret opdeling af priserne, end der var plads til i skemaet. Du kan få oplyst de senest godkendte takster ved Morsø Kommune eller ved det pågældende vandværk.

Indvinding af vand til drikkevand kræver tilladelse efter vandforsyningsloven. Dette gælder såvel nye som gamle indvindinger. Det kræver ligeledes en tilladelse at udføre væsentlige ændringer ved vandforsyningsanlægget eller hvis formålet med indvindingen ændres.

Ansøgningsskema, VVM-anmeldeskema og oplysninger om den konkrete indvinding fås ved henvendelse til Morsø Kommune. Ved placering af boringer til indvinding af grundvand er der en række afstandskrav. Oplysninger om afstandskrav oplyses samtidig med udlevering af ansøgningsskema.

Brønde og boringer er ”åbne sår” ned til grundvandet, derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at de skal sløjfes, når de ikke længere har en godkendt anvendelse. Der gives ikke tilladelse til at anvende dem til havevanding.

Ubenyttede brønde og boringer skal for eksempel sløjfes, hvis:
 • Ejendommen bliver tilsluttet alment vandværk
 • Ejendommen er tilsluttet alment vandværk og tidligere ejer har ikke sørget for sløjfning
 • Ejendommen får drikkevand fra for eksempel nabo (kræver tilladelse)
 • Ejendommen har fået ny indvinding uden at sløjfe den gamle
 • Markvandingsboringer hvor tilladelse er udløbet og der ikke er søgt om ny tilladelse

Sløjfningen skal udføres af en autoriseret brøndborer med et A-bevis. Brøndboreren skal sørge for at indsende en sløjfningserklæring til GEUS-databasen med kopi til Morsø Kommune.