Enkeltindvindere

Der er omkring 500 enkeltindvindere på Mors. Normalt forsynes en eller to ejendomme fra egen brønd eller boring, men der kan være tilsluttet op til 9 ejendomme på en enkelt vandforsyning.

Morsø Kommune fører kontrol med enkeltvandsforsyninger i form af krav om, at der skal foretages det, der hedder en ”forenklet kontrol” hvert 5 år. Antallet af analyser og hvad analysen skal omfatte er væsentlig mindre end det der er gældende for vandværksvand. Mælkeproducenter skal dog have taget en kontrol hvert år. Ejeren af anlægget skal selv betale for analysen.

Prøven skal udtages på en indendørshane. Prøveudtagning og analyse skal ske af et analyselaboratorium som er akkrediteret til drikkevandsanalyser. Laboratoriet skal sende kopi af analysen til Morsø Kommune.

Ved en ”forenklet kontrol” undersøges for følgende:

 • Udseende
 • Lugt
 • Nitrat
 • Fosfor
 • pH
 • Coli og E.coli bakterier
 • Kimtal ved 22 grader C.

Hvis der ønskes hyppigere kontrol og/eller for flere stoffer, for eksempel pesticider, er dette naturligvis frivilligt for den enkelte ejer af brønd-/boring.

Indgreb ved manglende overholdelse af kvalitetskrav

På grundlag af analyseresultater stiller Morsø Kommune eventuelt krav om udbedring af vandkvaliteten ved den enkelte ejendom.

Indvinding af vand til drikkevand kræver tilladelse efter vandforsyningsloven. Dette gælder såvel nye som gamle indvindinger. Det kræver ligeledes en tilladelse at udføre væsentlige ændringer ved vandforsyningsanlægget eller hvis formålet med indvindingen ændres.

Ansøgningsskema, VVM-anmeldeskema og oplysninger om den konkrete indvinding fås ved henvendelse til Morsø Kommune. Ved placering af boringer til indvinding af grundvand er der en række afstandskrav. Oplysninger om afstandskrav oplyses samtidig med udlevering af ansøgningsskema.

Brønde og boringer er ”åbne sår” ned til grundvandet, derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at de skal sløjfes, når de ikke længere har en godkendt anvendelse. Der gives ikke tilladelse til at anvende dem til havevanding.

Ubenyttede brønde og boringer skal for eksempel sløjfes, hvis:
 • Ejendommen bliver tilsluttet alment vandværk
 • Ejendommen er tilsluttet alment vandværk og tidligere ejer har ikke sørget for sløjfning
 • Ejendommen får drikkevand fra for eksempel nabo (kræver tilladelse)
 • Ejendommen har fået ny indvinding uden at sløjfe den gamle
 • Markvandingsboringer hvor tilladelse er udløbet og der ikke er søgt om ny tilladelse

Sløjfningen skal udføres af en autoriseret brøndborer med et A-bevis. Brøndboreren skal sørge for at indsende en sløjfningserklæring til GEUS-databasen med kopi til Morsø Kommune.

Indvinding af vand til markvanding kræver en tilladelse efter vandforsyningsloven.

 • Vandindvindingstilladelser er tidsbegrænsede. Når den udløber skal du søge om en fornyelse af tilladelsen til indvinding af grundvand.
 • Hvis tilladelsen du har, er for lille eller for stor – skal du søge om en ændring af tilladelsen til indvinding af grundvand.
 • Hvis du gerne vil lave en ny boring til markvanding, skal du søge om at etablere en boring og en foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. En foreløbig tilladelse er normalt tidsbegrænset til et år. Når boringen er etableret og testet, kan du så søge om en endelig tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding.

Ansøgningsskema og VVM-anmeldeskema kan findes under nyttige links.
Der er en række afstandskrav til placeringen af boringen. Oplysninger om afstandskrav kan fås ved henvendelse til Morsø Kommune.

Vandforbruget for markvanding skal årligt indberettes inden den 31. januar til Morsø Kommune. Manglende indberetning af vandforbrug ved markvandingsanlæg er omfattet af KO-kontrol i henhold til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse.