Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplaner skal sikre rent drikkevand på en bæredygtig måde. Planerne skal derfor beskrive, hvilke indsatser der skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område.

Kommunen skal udarbejde indsatsplaner som i detaljer skal beskrive, hvad der skal gøres for at sikre gode drikkevandsressourcer for fremtiden.

Grundlaget for kommunens udarbejdelse af indsatsplaner, er en kortlægning af undergrunden og grundvandsforholdene. Den kortlægning blev tidligere lavet af amterne, efterfølgende har staten overtaget opgaven.

Morsø Kommune fik i 2006 fra Viborg Amt en kortlægningsrapport for Sejerslev-området, og der blev lavet en indsatsplan, der dækker dette område.

I december 2014 afsluttede Naturstyrelsen kortlægningen for resten af Mors med rapporten: ”Redegørelse for Mors Kortlægningsområde – Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2014”. I 2016 blev rapportens områdeudpegninger gjort juridisk gældende i Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Efter kommunens arbejde med indsatsplanlægningen var startet, fandt man dog så mange fejl og mangler i kortlægningsrapporten, at Miljøstyrelsen valgte at revidere den gennemgribende med nyeste data og forbedrede beregninger.

Den reviderede kortlægningsrapport blev færdig i august 2018, og titlen er: ”Kortlægning i Morsø Kommune. Beregning/afgrænsning af administrative oplande til almene vandværker på Mors”.

Den nye rapports områdeudpegninger er endnu ikke offentliggjort og juridisk gyldige. Miljøstyrelsen forventer, at områdeudpegningerne bliver offentliggjort i en bekendtgørelse i løbet af 2019. Herefter har Morsø Kommune to år til at udarbejde og vedtage indsatsplaner for de udpegede indsatsområder.