Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplaner skal sikre rent drikkevand på en bæredygtig måde. Planerne skal derfor beskrive, hvilke indsatser der skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område.

Kommunen skal udarbejde indsatsplaner som i detaljer skal beskrive, hvad der skal gøres for at sikre gode drikkevandsressourcer for fremtiden.

Der er i Morsø Kommune vedtaget en indsatsplan, der dækker Sejerslevområdet. Indsatsplanen er udarbejdet af Viborg Amt tilbage i 2006.

Naturstyrelsen Aalborg har i december 2014 afsluttet grundvandskortlægningen for resten af Mors med ”Redegørelse for Mors Kortlægningsområde – Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2014”.

Udpegningen af indsatsområderne er endeligt vedtaget med Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

I løbet af 2016 skal der udarbejdes indsatsplaner for hele Mors. Processen er startet op med et orienteringsmøde med Naturstyrelsens Rejsehold.