Afbrænding

Enhver afbrænding skal foregå på en sådan måde, at den ikke er til gene for omgivelserne, og den skal ske kontrolleret.

Det er forbudt at brænde haveaffald i byzone og i sommerhusområder. I landzone kan kommunen tillade afbrænding af haveaffald fra 1. december til 1. marts, i tidsrummet fra solopgang til solnedgang.

Haveaffald er organiske materialer - for eksempel grene, visne blade, tørt græs, visne blomster og kvas. Afbrændingen bør, ud fra et miljømæssigt synspunkt, være den sidste mulighed du vælger, når du skal bortskaffe dit haveaffald. Haveaffald er velegnet til kompostering, og omsættes hurtigt til muld, der kan anvendes til jordforbedring i haven.

Haveaffald kan afleveres på genbrugsstationen, hvor det bliver nedfliset og komposteret. Nedenfor ses de vejledende afstandskrav ved afbrænding.

Det er tilladt for alle at tænde et bål, til rekreative formål, af rent tørt træ og på særligt indrettede bålpladser eller bålfade. Der må ikke brændes affald (for eksempel husholdningsaffald og emballage) eller behandlet træ (imprægneret, malet eller lakeret).

Nedenfor ses de vejledende afstandskrav ved afbrænding.

Sankthansaften, den 23. juni, har vi tradition for at samles om et bål. Her må grundejere afbrænde haveaffald i både by-, land- og sommerhusområder under hensyntagen til afstandskravene.

Ønsker du lave et bål på et offentligt areal, skal du have senest 1 måned før have en tilladelse af Morsø Kommune. Nedenfor ses de vejledende afstandskrav ved afbrænding. Ved jævn til frisk vind (over 5,5 meter pr. sekund) skal afstanden til bygninger med hårdt tag fordobles.

Der er et generel forbud mod afbrænding af halm og andre lignende materialer fra landbrugsafgrøder på marker eller uopdyrkede arealer.

Det er dog disse undtagelser:

 • Flammebehandling af ukrudt
 • Afbrænding af halm fra frøgræs på arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år
 • Afbrænding af halm, som har været anvendt til overdækning
 • Afbrænding af mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne eller våde halmballer

Kommunen skal dog orienteres før afbrænding. Nedenfor ses de vejledende afstandskrav ved afbrænding. Ved jævn til frisk vind (over 5,5 meter pr. sekund) skal afstanden fordobles.

 • Enhver afbrænding skal foregå på en sådan måde, at den ikke er til gene for omgivelserne.
 • Afbrændingen skal overholde overensstemmelserne i Afbrændingsbekendtgørelsen.
 • Der skal udvises forsigtighed ved enhver form for afbrænding.
 • Røg fra afbrændingen må ikke være til gene for vej- og lufttrafikken. Røgfanen må ikke kunne bevæge sig lavt ind over afgrøder, der skal anvendes til foder eller fødevarer.
 • Afbrænding må ikke ske i en farlig afstand fra letantændelige overflader, vegetation, genstande og oplag.
 • Afbrænding skal ske under opsyn, og må kun fortages af myndige personer.
 • Afbrændingen skal ske kontrolleret. Efter afbrændingen skal det sikres, at ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.
 • Ved afbrænding må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.
 • Der må ikke afbrændes i hård vind (10,8 m/s) eller derover. Ændrer vinden retning under afbrændingen, således at der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg, gløder eller aske, skal afbrændingen straks afsluttes.
 • Hav altid slukningsredskaber tilgængeligt før afbrændingen påbegyndes.

Før afbrænding

 • Anmeldelse foretages til rette myndighed - hvis dette er påkrævet
 • Området sikres mod brandspredning
 • Find og klargør slukningsudstyr
 • Flyt bålet før afbrænding af hensyn til eventuelle dyreophold i bålet

Under afbrænding

 • Hold konstant opsyn med afbrændingen
 • Medbring mobiltelefon til alarmering, hvis noget skulle gå galt
 • Kend den nøjagtige adresse, hvor afbrændingen finder sted
 • Hold øje med at afbrændingen ikke er til gene for omgivelserne. I så fald skal afbrændingen afbrydes

Efter afbrænding

 • Sikre at der ikke er gløder tilbage
 • På offentlige steder skal eventuelle bålrester fjernes
 • På stranden skal bålplads (sandet) køles med vand. Køl ALDRIG bålstedet ved blot at kaste sand over
 • Bortskaf den kolde aske som restaffald eller til genbrug

Beredskabet kan for et nærmere afgrænset område forbyde eller fastsætte vilkår for enhver afbrænding i det fri i en nærmere angivet periode, såfremt områdets beskaffenhed udgør en øget brandrisiko – for eksempel på grund af tørke eller andre ekstraordinære forhold.

Beredskabet kan forbyde eller fastsætte vilkår for en påtænkt eller påbegyndt afbrænding, når sikkerhedsmæssige grunde taler herfor. 

Beredskabet kan, når det i det enkelte tilfælde findes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, tillade afvigelser fra regulativet, eventuelt på nærmere angivne vilkår.