Regel om de øverste 50 cm jord

Det gælder generelt for alle arealer, at de ikke må tages i brug til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, før det er sikret, at de øverste 50 cm jord på ubebyggede arealer er ren eller har en varig fast belægning.

Reglen gælder også, hvis eksisterende byggeri fjernes og nyt opføres i stedet.

Dette er altid vigtigt for arealer, hvor der tidligere har været erhvervsaktiviteter. For andre arealer, som f.eks. arealer omfattet af områdeklassificering, kan der være tvivl om mulige forureninger i jorden, f.eks. på grund af eventuelt tilkørt lettere forurenet fyldjord eller luftbårne diffuse påvirkninger.

Det anbefales, at du inden byggeri drøfter sagen med et rådgivende ingeniørfirma eller med Team Virksomhed for vurdering af behovet for dokumentation af, at de øverste 50 cm jord er ren.

For nye udstykninger på tidligere landbrugsarealer er forpligtelsen for ejeren eller brugeren normalt blot at sikre sig, at der ikke tilføres forurenet fyldjord i forbindelse med bygge- og anlægsprojektet. I andre tilfælde kan kommunen stille krav om udtagning og analyse af jordprøver.

Reglen om at de øverste 50 cm jord skal være ren gælder i henhold til § 72 b i jordforureningslovens.