Beskyttet natur

For at værne om landets særlige natur, er en række naturtyper beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

De beskyttede naturtyper er ferske enge, overdrev, strandenge og strandsumpe, heder, søer og vandhuller, vandløb, samt moser, kær og lignende.

Beskyttelsen betyder, at du ikke må foretage ændringer i områdets tilstand uden dispensation fra kommunen. En ændring kan for eksempel være at dræne, opdyrke, udgrave, opfylde, gødske, sprøjte eller tilplante arealer.

Læs om Natura 2000 - beskyttet natur her

Formålet med beskyttelse af naturarealerne er at sikre vilde dyr og planter levesteder i det opdyrkede og bebyggede landskab. Naturområderne er med til at skabe et smukt og varieret landskab og rummer historier om tidligere tiders brug af naturen.

  • Heder, moser, strandenge og strandsumpe, ferske enge og overdrev, der er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal
  • Søer, der er 100 m2 eller derover
  • Nogle udpegede vandløb
  • Moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, hvis de ligger i forbindelse med en sø på 100 m2 eller derover
  • Naturtyper, der er mindre end 2.500 m2, men støder op til eller indgår i sammenhæng med andre naturtyper, og hvor det samlede areal derved bliver over 2.500 m2

Vær opmærksom på, at i fredskov er søer, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge, overdrev og vandløb beskyttede uanset størrelse.

Det er kommunen, der afgør, om arealer er § 3-beskyttede.

Beskyttelsen betyder, at du ikke må foretage ændringer i områdets tilstand uden dispensation fra kommunen. En ændring kan for eksempel være at dræne, opdyrke, udgrave, opfylde, gødske, sprøjte eller tilplante arealer.

De beskyttede områder må anvendes, som man har gjort det før, de blev omfattet af beskyttelsen. Det betyder, at den hidtidige landbrugsdrift må fortsætte, men at driften ikke må intensiveres. Hvis en kultureng for eksempel har været gødet med års mellemrum før det blev omfattet af beskyttelsen, må arealet fortsat gødes i samme omfang og med samme mængde, hvis det har været en del af driften siden. Modsat må du ikke begynde at gøde et areal nu, hvis det ikke har været den almindelige praksis før det blev omfattet af beskyttelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvad du må på dine arealer, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan se, om du har et beskyttet areal på din ejendom på Danmarks Miljøportal (kun muligt på en pc).

Vær opmærksom på, at registreringerne kun er vejledende. Et areal kan naturligt vokse sig ind i eller ud af beskyttelsen. Det er altid arealets faktiske tilstand (hvis ikke der er foretaget indgreb i strid med beskyttelsen), der afgør, om arealet er beskyttet eller ej.

Naturstyrelsen har foretaget en omfattende ny registrering af naturen på Mors, som led i en opdatering af registreringen af beskyttede naturtyper i hele landet.  Resultatet af denne registrering er nu offentlig tilgængelig på Danmarks Miljøportal, hvor du kan se om der er registreret ny natur på din ejendom.

I praksis er registreringen foretaget ved en gennemgang af alle arealer ud fra eksisterende luftfotos. Arealer der er tolket som ny natur, og eksisterende naturarealer der ser ud til at være ændrede i forhold til den eksisterende registrering er efterfølgende blevet besigtiget. Disse besigtigelser har medført, at ny natur er blevet registreret.

Naturstyrelsen har videregivet en række uoverensstemmelser mellem den eksisterende registrering og de faktiske forhold, til kommunen til videre opfølgning. Morsø Kommune vil derfor i den kommende tid rette kontakt til de enkelte lodsejere, med henblik på at få etableret en dialog omkring historikken og de naturgivne forhold på det konkrete areal, og eventuel retablering af det pågældende areal.

Er du i tvivl om nogle af dine naturarealer er beskyttet, er du velkommen til at kontakte os.

Ønsker du at foretage ændringer på beskyttede naturområder, skal du først spørge kommunen. Kommunen har mulighed for at give dispensation. Dispensation bliver normalt kun givet, hvis ikke der sker væsentlige ændringer for naturen. En landbrugsmæssig interesse er ikke nok til at give dispensation. I forbindelse med dispensationen bliver der ofte stillet vilkår og betingelser.