Lavbundsprojekter

Vådområdeindsatsen er ét målrettet landbrugsrelateret virkemiddel, med det formål at reducere udledningen af drivhusgasser til atmosfæren, og derved bidrage til en reduktion af drivhuseffekten.

Etableringen af lavbundsprojekter foregår i tæt samarbejde mellem stat, kommuner og lodsejere. Man kan læse mere om lavbundsordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

I menuen kan du finde flere oplysninger om de forskellige projekter i Morsø kommune.

Udtagning af lavbundsjorder bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser.

Lavbundsordningen er en tilskudsordning til udtagning af lavbundsjorder med det formål at reducere udledning af drivhusgasser og genskabe eller forbedre natur.

Udtagningen er målrettet landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder, de såkaldte organogene jorder med et indhold af organisk kulstof på mindst 12 %.

Klimaeffekten opstår ved, at jorden tilføres mindre ilt ved at vandstanden hæves og dyrkningen ophører. Nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker derved langsommere eller ophører helt, hvorved der udledes færre drivhusgasser.

Når driften af landbrugsjorderne ekstensiveres fremmes naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, ligesom udledningen af næringsstoffer til søer og kystnære farvande reduceres. Lavbundsordningen kan derved bidrage til opfyldelse af Danmarks EU-forpligtelser på natur, miljø og miljøområdet.

Ordningen er medfinansiereret af EU's Landdistriktsprogram. Lodsejere, som indgår i lavbundsprojekter, kan kompenseres for nedsat indtjening på udtagningsarealerne som følge af ekstensivering af driften.

De enkelte projekter modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Du kan læse mere her.

Lavbundsprojekter

Status

I 2016 udarbejdede Morsø Kommune, i samarbejde med konsulentvirksomheden Alectia et projektforslag til et så kaldt lavbundsprojekt i Hanstholm Grøft. På baggrund af resultatet af den tekniske forundersøgelse vil et realiseringsprojekt af Hanstholm Grøft ikke blive gennemført. Projektet blev endeligt afsluttet i december 2017.

 

Projektbeskrivelse

Hanstholm Grøft er beliggende ca. 2 km nord for Sønder Dråby og 2,5 km sydvest for Sejerslev, og omfatter vandløbet Hanstholm Å. Mod nord afgrænses området af bebyggelse mens resten af undersøgelsesområdet afgrænses af markskel. Undersøgelsesområdet udgør i alt 27,8 ha og består hovedsageligt af permanente græsarealer samt et enkelt omdriftsareal i den sydvestlige del af undersøgelsesområdet. Hanstholm Å fremstår i dag som et reguleret vandløb/grøft med ringe fald og ringe naturtilstand. Området har tidligere bestået af våde enge, hvorigennem en ureguleret Hanstholm Å har haft et relativt kort løb fra udspring til Limfjorden. På grund af jordsætninger vil en genskabelse af naturlig hydrologi medføre etablering af sø i en del af projektområdet.
Projektforslaget omfatter etablering af en tærskel i Hanstholm Grøft, der vil skabe stuvning af vandløbsvand ind i den nedstrøms del af projektområdet. Endvidere vil overrisling fra dræn bidrage til at skabe vådere forhold.

Drivhusgas effekt

Den samlede beregnede klimaeffekt ved gennemførelse af projektforslaget er beregnet til 162,2 tons CO2-ækv./år, hvilket svarer til en arealarealspecifik reduktion på 6,5 tons CO2-ækv./ha/år. Projektet opfylder dermed ikke kravet i bekendtgørelsen, hvor projekter under lavbundsordningen som minimum skal medføre en klimaeffekt på 13 ton CO2-ækv./ha/år. Derfor kan projektet ikke gennemføres under lavbundsordningen.

Projektets detaljer finder du her.

Projektet er støttet af den europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.