Natura 2000

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Disse områder rummer særligt truede naturtyper og arter, som kræver en særlig beskyttelse.

På Mors er der 4 Natura 2000-områder: nr. 28 ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”; nr. 42 ”Mågerodde og Karby Odde”; nr. 16 ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg” og nr. 29 ”Dråby Vig”.

Staten vedtog den. 20. april 2016 Natura 2000-planer for alle Natura 2000-områder i Danmark. Hver plan indeholder en langsigtet målsætning for naturen i området og en indsats, der skal gennemføres i planperioden 2016-2021. Kommunerne er forpligtigede til at udarbejde kommunale handleplaner, som skal være vedtaget senest den 20. april 2017. Herefter erstatter de handleplanerne for første planperiode, som har været gældende siden 2009.

Morsø Kommune har den 3. april 2017 vedtaget de endelige Natura 2000 handleplaner for perioden 2016-2021.

Natura 2000-handleplanerne 2016-2021 har fokus på:

 • Sikring af naturpleje
 • Færdiggørelse og sikring af indsats planperioden 2009-2015
 • Sammenhæng i naturen
 • Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter

De kommunale handleplaner beskriver, hvordan Statens Natura 2000-planer vil blive realiseret inden for Morsø Kommunes geografiske område på land og kystnære områder. Forvaltningsindsatsen prioriteres i handleplanerne, hvor også interessentinddragelse beskrives. Endelig redegøres der for Morsø Kommunes forvaltningsindsats i 1. planperiode.

Natura 2000 - Beskyttet natur

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Inden for de udpegede Natura 2000-områder, gælder særlige retningslinjer for fangst og jagt og regler for beskyttelse af arter og naturtyper. Desuden er der krav om overvågning af og rapportering om naturens tilstand.

Hvis du i et Natura 2000 område vil iværksætte bestemte aktiviteter, skal det først skriftligt anmeldes til kommunen. Vi skal vurdere om aktiviteterne kan foretages samtidig med, at der tages hensyn til områdets bevaringsmålsætninger.

Følgende aktiviteter er omfattet af anmeldepligt:

 • Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder
 • Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov
 • Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i § 3
 • Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter § 3
 • Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder
 • Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter
 • Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter
 • Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af § 3
 • Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet
 • Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning
 • Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje
 • Etablering af ikkegodkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj)

 Du kan finde yderligere information og anmeldeskemaer på Naturstyrelsens hjemmeside.