Naturgenopretning

Landbruget har altid haft rollen som forvalter af natur- og kulturarven ved siden af rollen som fødevareproducent. Denne rolle bør landbruget fortsat påtage sig som et led i godt landmandskab.

Et højt niveau for natur- og miljøbeskyttelse skal imidlertid også forenes med en moderne og konkurrencedygtig landbrugsproduktion. Det er derfor vigtigt, at bevarelse og styrkelse af naturværdierne i landbrugslandet sker gennem dialog med landbruget.

Det danske landskab har imidlertid forandret sig drastisk de sidste 100 år. Det teknologiske land- og skovbrug udnytter jorden intensivt og forarmer naturen. Resultatet er, at utallige moser, søer, enge, overdrev, markveje og stier er skrumpet ind eller helt forsvundet fra landkortet.

I dag er der ca. 3.400 hektar egentlige naturarealer tilbage på Mors. Det svarer til 9,5 % af øens areal. På landsplan udgør de egentlige naturarealer ca. 20 % af landets areal.

 

Mange af de naturværdier, som kommunalbestyrelsen ønsker beskyttet af hensyn til den biologiske mangfoldighed, er knyttet til landbrugslandskabet. Strandengene, overdrevsskrænterne og ådalene har hver deres kvaliteter som levesteder for dyre- og plantelivet på grund af tidligere tiders landbrugsmæssig udnyttelse. Hvor denne landbrugsdrift ophører eller ændres, forsvinder mange arter - helt eller delvist. Genoptages den ekstensive landbrugsdrift vil de i mange tilfælde indvandre på ny. Aftaler om hensigtsmæssig landbrugsdrift vil ofte være den bedste og billigste måde at sikre naturtyper, som ellers vil forsvinde.

Som led i Landdistriktsprogram 2014-2020 er der afsat midler til en række tilskudsordninger, som skal styrke natur og miljøindsatsen i landbruget. Ordningerne omfatter blandt andet:

 • EU-LIFE
 • Lokale grønne partnerskaber
 • Naturforvaltningsprojekter, herunder hegnsprojekter og hydrologiprojekter
 • Vandprojekter, herunder vådområdeprojekter og lavbundsprojekter
 • Tilskud til private skove
 • Tilskud til vildtpleje

Formålet med naturgenopretning er blandt andet:

 • at nedbringe udvaskningen af næringsstofferne fra landbrugsarealerne til vandmiljøet
 • at bevare og genoprette naturområder for at opnå bedre levesteder for vilde dyr og planter
 • at skabe nogle bedre fysiske forhold i vandløbene

Naturgenopretning kan omfatte:

 • Genopretning af søer, moser og vandhuller
 • Genslyngning af vandløb og reetablering af gydepladser
 • Genopretning af ådale
 • Etablering af våde enge

For at et nyt naturprojekt kan realiseres, kræves tre vigtige forudsætninger opfyldt.

 1. Projektet skal have ophæng i et politisk formål eller en politisk vision
 2. Projektet skal have lokal opbakning blandt de berørte lodsejere, da projekterne gennemføres ved frivillige aftaler
 3. Den nødvendige finansiering af projektet skal være til stede.

Du kan læse mere om kommunalbestyrelsens visioner for naturgenopretningsindsatsen på Mors i Kommuneplan 2013-2025.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du finde en oversigt over tilskudsmuligheder til naturgenopretning.