Naturgenopretningsprojekter og Vådområder

Folketinget har besluttet som led i vandplanerne, at der skal etableres 10.000 hektar vådområder på landsplan. Formålet er at begrænse udledningen af næringsstoffer fra landbrugsarealer til de sårbare fjorde, kyster og søer.

Vådområdeprojekter

Status

Projektet er i realiserings-fasen, og forventes færdig 31 december 2016.

Beskrivelse af området

Biskæret ligger på den nordlige del af Mors. Projektområdet et tidligere kær- og engområde med mange afvandingsgrøfter nord for Jørsby. Området har et topografisk opland på 373 ha, hvor de 348 ha er intensivt dyrkede landbrugsarealer. Ved et vandspejl på 0,75 m vil der kunne skabes et lavvandet søareal på ca. 22 ha. Hertil kommer et omgivende areal med våde enge. Hele projektområdet udgør ca. 59 ha.

Kvælstoffjernelse

Forundersøgelsen viser en samlet kvælstoffjernelse på 8,9 tons kvælstof om året på et projektareal på 59 hektar. Det svare til 150 kg N/ ha/ år.

Mere information

Biskæret projektrapport

Ønskes mere information om vådområdet Biskæret kan Morsø Kommune kontaktes.

 

Projektet modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

 

Status

Projektet er i realiserings fasen, og forventes færdig 30 november 2016

Beskrivelse af vådområdet

Det overordnede mål ved en genetablering af Hundsø er kvælstoffjernelse, fosfortilbageholdelse samt et øget naturindhold i området.

Foruden de kunstigt afvandede arealer, indgår ligeledes naturligt afvandede arealer langs en delstrækning af Sejerslev Bæk, det naturlige afløb mod nord.

Projektområdet består primært af den gamle søbund og bliver på i alt ca. 89 ha, hvoraf ca. 52 ha eller ca. 60 % bliver sø og ca. 37 ha eller ca. 40 % bliver enge.

Søen reetablering med et vandspejl i ca. kote 2,5 m. Søens afløb til Sejerslev bæk indebærer, at der gennemføres vandløbsregulering af dette vandløb blandt andet ved etablering af en 1 km lang vandløbskorridor tæt på udløbet i Limfjorden.

Kvælstoffjernelse

Realiseres projektet, kan der forventes en samlet kvælstofeffekt på ca. 16,2 tons N/år svarende til 182 kg N/ha projektområde og de samlede anlægsomkostninger vil beløbe sig til i størrelsesordenen 3,5 mio. kr. ekskl. Moms.

Mere information

Hundsø projektrapport

Ønskes detaljeret information om projektet kan Morsø kommune kontaktes

Projektet modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Status

Forundersøgelserne blev afsluttet og fremlagt i sommer 2015. Realiseringsprojektering afventer foreløbig lodsejereforhandlinger. 

Beskrivelse af vådområdet

Projektområdet omfatter den del af Lyngbro bæk landvindingslag, som ligger øst for Dragstrup under kote 1,25 m. Projektområdet er i alt på 313 ha og har et opland på over 6000 ha svarende til en 1/6 del af Mors.

Tidligere er to delområder Solbjerg Engsø og Støjbjerg Engsø været selvstændige vådområdeprojekter. Men da oplandet til Jølby Nor også er udpeget, som et af indsatsområder for etablering af fosforvådområder har Morsø Kommune valgt at sammentænke projekterne i et stort projekt og navngivet det Jølby nor.

Projektområdet udgør 313 ha. Inden for projektområdet ligger ca. 7,5 km strækninger af offentlige vandløb. Projektet bliver derved et af de største vådområdeprojekter i Danmark, og vil derfor blive et de afgørende naturgenopretningsprojekter på landsplan. 

Kvælstoffjernelse

Der er gennemført beregninger på hvad der forventes af kvælstoffjernelse i de forskellige delområder:

• Solbjerg Engsø – 430 kg N/ha/år
• Støjbjerg Engsø – 321 kg N/ha/år
• Erslev Engsø – 383 kg N/ha/år
• Frøslev Engsø – 466 kg N/ha/år

Dette svarer til en omkostningseffektivitet på 748 kr./ kg N.

Projektet modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Status

NaturErhvervsstyrelsen gennemfører lodsejerforhandlinger.

Beskrivelse af området

Sillerslev Kær ligger i bunden af et smalt dalstrøg, som er ca. 150 m bredt i den østlige ende. Kærområdet er under kraftig tilgroning med tagrør og pilekrat. Sillerslev å løber igennem kæret.

Projektområdet udgør den vestlige del af Sillerslev-Ørding Landvindingslag. Ørding Kærvej gennemskærer landvindingslaget og vil med en beskeden forhøjelse kunne danne en naturlig afgrænsning af et vådområdeprojekt inden for denne del af pumpelaget.
Området har et topografisk opland på 611 ha og med et vandspejl i kote 1,25 m vil der kunne etableres en smal langstrakt sø på ca. 23 ha. De omgivende våde enge vil udgør ca. 8 ha.

Projektområdet omfatter ca. 31 ha hvor ca. 2,3 km af Sillerslev å ligger inden for projektområdet.

Kvælstoffjernelse

Det forventes, at etableringen af et vådområde i Sillerslev kær vil bidrage med en samlede kvælstoffjernelse på ca. 7 tons kvælstof pr. år svarende til 215 kg N/ha/år.

Mere information

Ønskes mere information om projektet kan Morsø kommune kontaktes.

Projektet modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Formål

Vådområde indsatsen er ét af flere målrettede landbrugsrelaterede virkemidler, som skal til for at opfylde EU´s vandrammedirektiv for at begrænse udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Etableringen af vådområderne foregår i tæt samarbejde mellem stat, kommuner og lodsejere. På Naturstyrelsens hjemmeside ligger generel information om indsatsen med vandplaner og vådområder.

Morsø kommune er involveret i vådområdeprojekter i hovedvandoplandet, 1.2 Limfjorden. Link til Hovedvandopland 1.2 Limfjorden findes i højre side.

Vådområdernes etablering og placering

Vådområder designes til at begrænse udledning af kvælstof og fosfor til havmiljøet. De bedst egnede steder at placere dem er typisk på lavtliggende lavbundsarealer, for eksempel i drænede moser eller langs vandløb. Et kvælstof eller fosfor vådområde kan laves på flere forskellige måder enten ved at lukke dræn i projektområdet, overrisle projektområdet med drænvand fra de omkringliggende arealer, etablere en sø, eller ved at hæve vandløbsbunden og oversvømme de vandløbsnærearealer. Uanset hvordan et vådområde etableres medvirker vådområdet til at mindske kvælstofudledningen ved at ophøre med dyrkning af landbrugsjord, samt ved at bakterier i de våde jorde nedbryder organisk materiale og herved bundet kvælstof frigives til en luftformigt tilstandsform som allerede findes i atmosfæren. Derfor belastes vandmiljøet ikke. Fosforvådområde har til formål at reducre udledningen af fosfor til udvalgte søer, hvor fosfor er et særligt stort problem. Ligesom kvælstof kan fosfor fører til masseopblomstring af alger, som har en negativ indflydelse på mange af søernes organismer og får biodiversiteten i søerne til at falde.

Kvælstofvådområderne skal bidrage med en reduktion af kvælstofudledningen med 1.537 tons til de indre farvande, i perioden fra 2016-2021, hvoraf 447 tons skal findes i Limfjordens hovedvandopland.
Fosforvådområderne skal bidrage med en samlet landsdækkende reduktion af fosforudledningen med 5000 kg.

Indstatsen er en del af implementeringen af EU's vandrammedirektiv og er en del af det danske landdistriktsprogram 2016-20, der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

De enkelte vådområdeprojekter modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Læs mere her.