Offentlighedens adgang

Der er næsten ubegrænsede muligheder for at opleve naturen på Mors. Du skal bare huske at tage hensyn til dyr, planter og andre naturgæster.

Du skal også tage hensyn til landmænd, skovejere og andre private grundejere. På nogle områder kan adgangen være helt eller delvist forbudt. Det gælder for eksempel reservater. Adgangen kan også være midlertidigt begrænset, for eksempel på grund af jagt.

 

Den største del af Danmark er landbrugsland med marker, græsningsarealer, markstier m.m., som for det meste er privatejede. Overalt skal du tage hensyn til naturen, landbrugsproduktionen og til den private ejendomsret samt respektere de skilte, du møder på din vej.

Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. Ejeren har dog lov til at forbyde færdsel, hvis den er til væsentlig gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og plantelivet. På private, udyrkede arealer, der ikke er indhegnede, må du færdes til fods fra kl. 6.00 til solnedgang, og kun tage ophold i en afstand af mindst 150 meter fra bygninger.

Der er også adgang til indhegnede, udyrkede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr, hvis du kan komme derind gennem låger, stenter og lignende og hvis der ikke er skiltet mod adgang. Mange heder, enge, søer og andre udyrkede arealer er statsejede og tilhører os alle. Her må du færdes hele døgnet.

Hunde skal altid føres i snor, hvis du vil lufte den i fri natur. Hunden kan være en stressfaktor for græssende husdyr og naturens vilde dyr eller til gene for andre af naturens gæster. Husk at hundeejeren er ansvarlig for eventuelle skader, som en løsgående hund kan forvolde.

I offentlig ejede skove må du færdes til fods hele døgnet udenfor veje og stier. Det er tilladt at cykle på veje og stier, også om natten. Al motorkørsel i skoven er forbudt.

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Det kan også ske, at skovene bliver lukket under kraftige storme eller i tørre sommerperioder med fare for brand.

I mange skove findes bål- og grillpladser, borde og bænke, som du frit kan benytte. I nogle skove er der opstillet shelters, hvor du kan overnatte, og der findes også en del såkaldte "primitive overnatningspladser".

I de privatejede skove må du gå og cykle, men kun på skovveje og stier. Der er adgang fra kl. 6 til solnedgang, og du må ikke slå dig ned nærmere end 150 meter fra bygninger. Motorkørsel er forbudt, og du skal rette dig efter skiltningen.

Hvis skoven er under 5 hektar må skovejeren godt lukke den af for offentligheden. Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.

Du skal have ejerens tilladelse til særlig benyttelse af skove, og der findes særlige regler for organiseret brug.

Der er adgang til det meste af kysten rundt om Mors hele døgnet rundt, hvor du må færdes til fods. Vær opmærksom på, at visse kyststrækninger kan være vanskelige at passere under højvande, for eksempel langs foden af stejle klinter eller, hvor en egentlig strandbred mangler.

På private strande skal der være mindst 50 meter til nærmeste beboelsesbygning, hvis du vil tage ophold eller bade. Det er ikke tilladt at slå telt op på stranden.

Det er tilladt at ride på den ubevoksede strandbred i perioden 1. september til 31. maj. Hunde må gerne være på stranden, men de skal holdes i snor fra 1. april til 30. september, samt hvor der er græssende husdyr.

Limfjorden byder på masser af muligheder for fritidssejlads året rundt. Du kan sejle med både motor- og sejlbåde, havkajakker og windsurfe.

For ikke at forstyrre fugle og sæler er der indført begrænsninger for sejlads i visse natur- og vildtreservater.

  • Der er forbud mod sejlads i yngletiden i de særlige sæl-og ynglefuglereservater omkring Ejerslev Røn og Blinderøn 
  • Der er forbud mod brætsejlads, hurtig sejlads med motorbåd og lignende i reservaterne ud for Sydvestmors og Agerø samt Dråby Vig

Generelt er vandløbene på Mors for små til at sejle på. Der er heller ikke mulighed for at sejle på de få søer, der er på Mors, da de enten er privatejede eller udlagt som fuglereservat.