Skovrejsning og rydningspligt

Rydningspligt

Ejere af landbrugsjord er som hovedregel forpligtede til at holde arealerne fri for opvækst af træer og buske.

Det står i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur. 

Med landbrugsjorder menes ubebyggede og ubefæstede arealer, der kan anvendes til jordbrugsmæssige formål. Reglerne gælder også for beskyttede naturarealer. Ejere eller brugere af landbrugsjorder skal holde disse lysåbne ved for eksempel slåning eller afgræsning, idet opvækst af træer og buske ikke må være mere end fem år gammelt. Nyopvækst etableret på heder, enge, moser og andre lysåbne arealer skal således ryddes mindst hvert femte år.

Du har dog ikke pligt til at rydde opvækst etableret før år 2004.

 

På landbrugsjorderne har man også mulighed for at etablere forskellige former for natur, som ikke er omfattet af rydningspligten. Det gælder blandt andet skov.

Hvis du ønsker at etablere skov på et areal større end 0,5 hektar, skal du enten anmelde eller ansøge kommunen inden etableringen. Du skal anmelde, hvis dit areal ligger inden for et såkaldt skovrejsningsområde eller i et neutralt område. Hvis du ikke modtager en begrundet afvisning, kan du begynde at beplante arealet 4 uger efter, at kommunen har modtaget en korrekt udfyldt anmeldelse.

Hvis arealet derimod ligger indenfor et område, hvor skov er uønsket, kan du kun få tilladelse til at rejse skov, hvis særlige forhold taler for det. I denne situation skal du søge kommunen om tilladelse og du skal vente på svar fra kommunen, inden du begynder skovplantningen. Der gælder således ikke nogen 4-ugers frist i områder, hvor skovrejsning er uønsket.

Skovrejsning skal også anmeldes i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Anmeldeskemaet skal udfyldes og indsendes sammen med anmeldeskemaet.

Du kan se Morsø Kommunes udpegninger af arealer til skovrejsning her.

Skovetableringen skal anmeldes/ansøges her.

VVM-anmeldelsen sker på dette skema.

Naturstyrelsen yder tilskud til privat skovrejsning. Det er en national strategi, at skovarealet skal fordobles i løbet af én skovgeneration (ca. 70 år). Søg tilskud til privat skovrejsning via Miljøstyrelsens hjemmeside (søg efter ”Privat skovrejsning”).

Hvis du ønsker at etablere anden natur end lysåben natur på et areal større end 0,5 hektar (for eksempel krat, tilgronings-natur eller lignende), skal du anmelde arealet til kommunen, inden du etablerer beplantningen/lader arealet gro til.

Hvis du ikke modtager en begrundet afvisning inden 4 uger efter, at kommunen har modtaget en korrekt udfyldt anmeldelse, kan du begynde etableringen.

Hvis du ønsker at lade et areal ligge hen i ”naturtilstand” og samtidig bevare retten til at genopdyrke, skal du anmelde det til kommunen.

Genopdyrkningsretten skal anmeldes/ansøges via dette skema

Med en anmeldelse kan du bevare retten til at dyrke jorden igen, selvom arealet med tiden udvikler sig til en natur, som opfylder betingelserne for beskyttelse efter Naturbeskyttelsesloven. Arealet er dog fortsat omfattet af reglerne om rydningspligt.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan anmelde arealer, der i dag er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttelse mod tilstandsændringer.

Hvis du ikke modtager en begrundet afvisning inden 4 uger efter, at kommunen har modtaget en korrekt udfyldt anmeldelse, har du ret til at genopdyrke arealet. Bemærk, at hvis arealet ligger i Natura 2000-område, skal genopdyrkningen anmeldes til kommunen, før den finder sted.

 

Husk at vedlægge luftfoto med tydelig angivelse af arealet, når du sender en anmeldelse.