Vådområder

Folketinget har besluttet som led i vandplanerne, at der skal etableres 10.000 hektar vådområder på landsplan. Formålet er at begrænse udledningen af næringsstoffer fra landbrugsarealer til de sårbare fjorde, kyster og søer.

Formål

Vådområde indsatsen er ét af flere målrettede landbrugsrelaterede virkemidler, som skal til for at opfylde EU´s vandrammedirektiv for at begrænse udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Etableringen af vådområderne foregår i tæt samarbejde mellem stat, kommuner og lodsejere. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan der indhentes informationer omkring, hvad det vil sige at være med i et vådområdeprojekt.


Vådområdernes etablering og placering

Vådområder designes til at begrænse udledning af kvælstof og fosfor til havmiljøet. De bedst egnede steder at placere dem er typisk på lavtliggende lavbundsarealer, for eksempel i drænede moser eller langs vandløb. Et kvælstof eller fosfor vådområde kan laves på flere forskellige måder enten ved at lukke dræn i projektområdet, overrisle projektområdet med drænvand fra de omkringliggende arealer, etablere en sø, eller ved at hæve vandløbsbunden og oversvømme de vandløbsnærearealer. Uanset hvordan et vådområde etableres medvirker vådområdet til at mindske kvælstofudledningen ved at ophøre med dyrkning af landbrugsjord, samt ved at bakterier i de våde jorde nedbryder organisk materiale og herved bundet kvælstof frigives til en luftformigt tilstandsform som allerede findes i atmosfæren. Derfor belastes vandmiljøet ikke. Fosforvådområde har til formål at reducere udledningen af fosfor til udvalgte søer, hvor fosfor er et særligt stort problem. Ligesom kvælstof kan fosfor fører til masseopblomstring af alger, som har en negativ indflydelse på mange af søernes organismer og får biodiversiteten i søerne til at falde.

Kvælstofvådområderne skal bidrage med en reduktion af kvælstofudledningen med 1.537 tons til de indre farvande, i perioden fra 2016-2021, hvoraf 447 tons skal findes i Limfjordens hovedvandopland.
Fosforvådområderne skal bidrage med en samlet landsdækkende reduktion af fosforudledningen med 5000 kg.

Status for de enkelte vådområdeprojekter kan ses nedenfor.

Indsatsen er en del af implementeringen af EU's vandrammedirektiv og er en del af det danske landdistriktsprogram 2016-20, der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

De enkelte vådområdeprojekter modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Læs mere her.

 

Vådområdeprojekter

Status
I december 2020 påbegyndte Morsø Kommune, i samarbejde med konsulentvirksomheden Bangsgaard&Paludan, forundersøgelserne til et potentielt vådområdeprojekt i området i og omkring Nykøbing Enge landvindingslag, vest for Egehøj. Forundersøgelsen blev afsluttet i august 2021. Forundersøgelserne har vist at der er bred lodsejeropbakning til et vådområdeprojekt i den vestlige del af Nykøbingenge landvindingslag. Morsø Kommune har i september 2021 indsendt en ansøgning om realisering til Landbrugsstyrelsen. Hvis Morsø Kommune modtaget tilsagn til tilskud til realiseringsprojektet vil lodsejere blive indkaldt til et opstartsmøde i slutningen af 2020 eller starten af 2021.


Projektbeskrivelse
Projektområdet er ca. 97 ha og omfatter en del af Nykøbingenge Landvindingslag på ca. 130 ha.  I projektområdet er ca. 75% af arealerne i omdrift.

Projektområdet omfatter ca. 13 ha §3 natur. Det resterende areal er permanent græs og omdriftsarealer. Området omfatter i alt ca. 3.600m offentlig og privat vandløb. Hertil kommer en længere række rørlagte strækninger.

Projektet omhandler primært genslyngning af Dueholm år på en ca. 2.800m strækning, hvor større om mindre temporære søer vil dannes i projektområdet. Desuden inkluder projektet en ekstensivering i projektområdet. Dette omfatter også etablering af et længere stryg, for at opnå terrænnært vandløbs i den østlige del af projektgrænsen. Vandløbsoplandet er ca. 800ha fra oplandet til Dueholm å. Hertil kommer et opland fra nord (Nykøbing) som i dag pumpes ud via pumpehuset i Nykøbing enge. Forundersøgelserne skal redegøre for, om oplandet fra Nord også kan inddrages i projektet.

Projektet omfatter således også en delvis nedlæggelse af landvindingslaget.

Kort 1. Forløbelige projektgrænse for vådområdeprojektet. Projektgrænsen revideres som følge af forundersøgelserne.

Kort 2. Projektskitse, med projekterede afvandingsforhold.

Kvælstof

Den indledende screening viser, at udledningen af kvælstof kan reduceres med ca. 11.000Kg N, svarende til ca. 114 Kg N/ha.

For mere information omkring projektet henvises til projektleder Jacob Bruun.

Projektet modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

De enkelte vådområdeprojekter modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Læs mere her.

Vådområdeprojektet er afsluttet

Vådområdeprojektet er nu afsluttet, og blev indviet søndag den 3. december 2017.

Se mere om baggrunden og processen for projektet under billedet herunder. 

Foto fra 2017 –Hundsø syd. Oversigt over den ca. 40 ha. store sø

 

Baggrund og proces

Formål

Vådområdeindsatsen er ét af flere målrettede landbrugsrelaterede virkemidler, som skal til for at opfylde EU´s vandrammedirektiv for at begrænse udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Etableringen af vådområderne foregår i tæt samarbejde mellem stat, kommuner og lodsejere. På Miljøstyrelsens hjemmeside ligger generel information om indsatsen med vandplaner og vådområder.

Morsø kommune er involveret i vådområdeprojekter i hovedvandoplandet, 1.2 Limfjorden. Se vandområdeplanen her.

Beskrivelse af projektområdet

Det overordnede mål ved en genetablering af Hundsø er kvælstoffjernelse, fosfortilbageholdelse samt et øget naturindhold i området.

Foruden de kunstigt afvandede arealer, indgår ligeledes naturligt afvandede arealer langs en delstrækning af Sejerslev Bæk, det naturlige afløb mod nord.

Projektområdet består primært af den gamle søbund og bliver på i alt ca. 92 ha, hvoraf ca. halvdelen er sø, og de resterende arealer er enge. Søen reetablering med et vandspejl i ca. kote 2,5 m. Søens afløb til Sejerslev bæk indebærer.

Projektets forløb og proces

Forundersøgelser

I april 2009 indledte Morsø kommune den første dialog med det tidligere landvindingslag i Hundsø, omkring muligheder om etablering af et vådområde.

I september 2010 modtog Morsø kommune tilsagn til tilskud til forundersøgelser, hvorefter forundersøgelserne af projektet blev igangsat. Forundersøgelsen blev afsluttet i efteråret 2012. Forundersøgelsens dokumenter kan findes her.

Realiseringsansøgning

Den 16. april 2012 meddelte NaturErhvervstyrelsen tilsagn om tilskud til realisering af vådområdeprojekt Reetablering af Hundsø, hvorefter jordfordelingsforhandlingerne blev igangsat efterfulgt af detailprojekteringen.

I august 2014 var alle lodsejeraftaler indgået og jordfordelingskendelsesmødet blev afholdt..

Samtidig blev der søgt og meddelt de nødvendige myndighedstilladelser til projektet.

Anlægsfasen

Anlægsfasen blev igangsat i foråret 2016. Anlægsarbejdet blev afsluttet i vinteren 2016.

Fakta og økonomi

Vådområdeprojektet er på i alt ca. 92 ha. Der er beregnet en kvælstoftilbageholdelse på 13.400 kg N/år.

Det samlede budget for konsulentudgifter, forundersøgelser, jordfordeling og erstatninger udgør omkring 13 mio. kr.

EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram har deltaget i finansieringen af projektet. Der blev givet tilsagn om medfinansiering til såvel forundersøgelser som realisering.

Oversigtskort over Hundsø fra de høje målebordsbalde fra 1850’erne (venstre) og søens udstrækning (projekteret) i 2017.

Vådområdeprojektet er afsluttet

Vådområdeprojektet er nu afsluttet, og blev indviet søndag den 3. december 2017, hvor lokale lodsejere og naturinteresserede var mødt talstærkt frem.

Se mere om baggrunden og processen for projektet under billedet herunder. 

Foto fra 2016 –Biskæret - Udsigt over projektområdet

Baggrund og proces

Formål

Vådområdeindsatsen er ét af flere målrettede landbrugsrelaterede virkemidler, som skal til for at opfylde EU´s vandrammedirektiv for at begrænse udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Etableringen af vådområderne foregår i tæt samarbejde mellem stat, kommuner og lodsejere. På Miljøstyrelsens hjemmeside ligger generel information om indsatsen med vandplaner og vådområder.

Morsø kommune er involveret i vådområdeprojekter i hovedvandoplandet, 1.2 Limfjorden. Se vandområdeplanen her.

Beskrivelse af projektområdet

Det overordnede mål ved Biskæret er kvælstoffjernelse samt et øget naturindhold i området.

Biskæret ligger på den nordlige del af Mors. Projektområdet et tidligere kær- og engområde med mange afvandingsgrøfter nord for Jørsby. Området har et topografisk opland på 373 ha, hvor de 348 ha er intensivt dyrkede landbrugsarealer. Med et vandspejl på 0,75 m er der skabt en lavvandet sø på ca. 22 ha. Hertil kommer et omgivende areal med våde enge. Hele projektområdet udgør ca. 52 ha.

Projektets forløb og proces

Forundersøgelser

I september 2010 modtog Morsø kommune tilsagn til tilskud til forundersøgelser, hvorefter forundersøgelserne af projektet blev igangsat. Forundersøgelsen blev afsluttet i efteråret 2012. den sammenfattet forundersøgelse kan findes her.

Realiseringsansøgning

Den 4. september 2013 meddelte NaturErhvervstyrelsen tilsagn om tilskud til realisering af vådområdeprojekt Reetablering af Hundsø, hvorefter jordfordelingsforhandlingerne blev igangsat efterfulgt af detailprojekteringen.

I august 2014 var alle lodsejeraftaler indgået og jordfordelingskendelsesmødet blev afholdt..

Samtidig blev der søgt og meddelt de nødvendige myndighedstilladelser til projektet.

Anlægsfasen

Anlægsfasen blev igangsat i foråret 2016. Anlægsarbejdet blev afsluttet i vinteren 2016.

Fakta og økonomi

Vådområdeprojektet er på i alt ca. 52,6 ha. Der er beregnet en kvælstoftilbageholdelse på 8.700 kg N/år.

Det samlede budget for konsulentudgifter, forundersøgelser, jordfordeling og erstatninger udgør omkring 6,3 mio. kr.

EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram har deltaget i finansieringen af projektet. Der blev givet tilsagn om medfinansiering til såvel forundersøgelser som realisering

 

 

Oversigtskort over Biskæret fra de høje målebordsbalde fra 1850’erne (venstre) og søens udstrækning (projekteret) i 2017.

Projektet blev støttet af den europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Der blev givet tilsagn til tilskud til såvel forundersøgelser som realisering.

 

En fortælling om landvinding og naturgenopretning!

Status

Projektet blev afsluttet i august 2020.

Historien og vådområdeprojektet i Sillerslev Ørding Kær

Siden 1878, har områdets lodsejere i samarbejde med en national landvindingskommission forsøgt at tørlægge området med det formål at kunne anvende arealerne til landbrugsmæssigdrift, så som afgræsning og høslet. I første omgang blev området inddiget. Efter vedtagelsen af den udvidede landvindingslov i 1953 blev diskussionen om effektivisering af landvindingslaget genoptaget. I 1957 blev arbejdet med etablering af pumpestationen, samt effektivisering af afvandingssystemerne sat i gang. Allerede i 1959 kunne man starte de nye pumper, og året efter kunne de tidligere græsenge dyrkes som agerland. Landvindingslag har siden afvandet en lang række landbrugsarealer, og en stigende række fritids-/sommerhuse.

I takt med den intensive dræning af det tidligere mose og vådengsområde, for herved at opretholde en dyrkningssikkerhed, forbrændes den tørveholdige jord. Dette samt fysisk tryk fra de tiltagende grad større landbrugsmaskiner, resulterede i at jorden satte sig, nogle steder op til over en meter. Denne sætning besværliggør landbrugsdriften i en sådan grad at lodsejere undersøgte en alternativ udnyttelse af arealerne. Da det danske folketing vedtager Grønvækst i 2009, og derigennem skaber grundlag for udtagning af lavbundsjord til vådområder opstår en mulighed for lodsejerne til af afhænde deres dyrkningsusikre arealer imod kompensation. Da Morsø Kommune går ind i projektet i 2010, er der bred lodsejeropbakning til at der kan gennemføres til vådområdeprojekt.
I 2017 bliver den endelige jordfordelingskendelse, som sikrer at samtlige lodsejere får modtaget kompensation, afsagt.

I perioden fra august 2018 til november 2019 har Nørre Nebel Entreprenørforretning arbejdet hårdt med at anlægge området så den naturlige hydrologi igen kan herske. Vådområdet er i alt på ca. 100 ha.

Vådområdeprojektet har til primært formål at reducerer udledningen af nærringstofferne kvælstof og fosfor fra dyrkningsfladen og til Limfjorden. Projektet reducerer i dag udledningen af kvælstofmed 12.212Kg kvælstof/år. Derudover har en naturlige hydrologi en betydelig effekt på dannelsen og emissionen af drivhusgasser, da de vandmættede forhold reducerer omsætningen af tørven, hvorved produktionen af kuldioxid minimeres. Der er ikke udarbejdet et estimat over projektets effekt på drivhusgasser, men da stort set hele projektområdet er beliggende på tørvejord er reduktionen i drivhusgasproduktionen og emissionen betydelig. Reduktionen af udledningen af drivhusgasser vurderes ti at ligge i størrelsesordenen 1.000-2.000 Ton CO2-ækvialenter om året.

Arealerne afvandes fortsat med pumper

For at sikre uhensigtsmæssige strukturskader på lavbundsarealerne som ligger op til sommerhusområdet, var det ikke muligt at opbygge et dige, som kunne holde Limfjorden ude af området. Derfor er der behov for at vådområdet fortsat pumpes, men ved et noget højere vandstandsniveau end tidligere. Oplandet til vådområdet (ca. 700ha) afvandes i dag via den nordlige pumpe, hvor der pumpes i intervallet -0,6 til -0,4m DVR90. Sommerhus området afvandes i dag via de to sydlige pumper, og afvandes i dag til kote ca. 1,4m DVR90.

Rekreative faciliteter

Den rekreative udnyttelse af vådområdet er et stort ønske hos kommunen så vel som hos lokalbefolkningen. Der en lokal borgergruppe som har udarbejdet gode forslag til den rekreativ udnyttelse af området.

De høje målebordsblade. 1849-1899. Illustrere udstrækningen af tidligere tiders vådområde.

Luftfoto anno 2019. Inden realisering af projektet.

Luftfoto anno 2020, efter realisering af projektet.

For mere information omkring projektet henvises til projektleder Jacob Bruun.

Projektet modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

De enkelte vådområdeprojekter modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Læs mere her.

Se video fra området:

Jølby Nor

En fortælling om landvinding og naturgenopretning!

Status

Projektet blev afsluttet i august 2020.

Beskrivelse af området

Historien og vådområdeprojektet i Jølby Nor

Siden 1873, hvor landvindingsfeberen nåede til Jølby, har områdets lodsejere i samarbejde med en national landoplevelseskommission forsøgt ved tørlæggeområdet med det formål at kunne anvende arealerne til landbrugsmæssigdrift, så som afgræsning og høslet. Efter en lang årrække med mere eller mindre vellykkede forsøg på at afvande Jølby Nor ansøger en stor lodsejersammenslutning i 1954 om et stort afvandingsprojekt, som blandt andet omfatter etablering af en elektronisk højvandspumpestation. I 1971 bliver det store afvandingsprojekt afsluttet. I perioden fra 1971 har det aktuelle projektområde været dyrket med græs og kornafgrøder. I takt med den intensive dræning af det tidligere mose og vådengsområde, for herved at opretholde en dyrkningssikkerhed, forbrændes den tørveholdige jord. Dette samt fysisk tryk fra i tiltagende grad større landbrugsmaskiner, resulterer i at jorden sætter sig, nogle steder op til over en meter. Denne sætning besværliggøre landbrugsdriften i en sådan grad at lodsejere undersøger en alternativ udnyttelse af arealerne. Da det danske folketing vedtager Grønvækst i 2009, og derigennem skaber grundlag for udtagning af lavbundsjord til vådområder opstår og derigennem skaber grundlag for udtagning af lavbundsjord til vådområder, opstår muligheden for lodsejerne til af afhænde deres dyrkningsusikre arealer imod kompensation. Da Morsø Kommune går ind i projektet i 2013, er der bred lodsejeropbakning til at der kan gennemføres til vådområdeprojekt.
I 2018 bliver den endelige jordfordelingskendelse afsagt. Jordfordelingskendelsen er på det tidspunkt landets største om behov jordbytter i ca. 1.300 ha. 

I perioden fra august 2019 til august 2020 har Vils Entreprenørforretning arbejdet hårdt med at anlægge området så den naturlige hydrologi igen kan herske. Vådområdet er i alt på 421,7 ha og har et opland på over 6.200 ha svarende til en 1/6 del af Mors. Projektet bliver derved et af de største vådområdeprojekter i Danmark, og vil er et afgørende naturgenopretningsprojekt på landsplan og specielt for Limfjorden. 

Projektet omhandler etablering af fire søer, samt genslyngning af tre vandløbsstrækninger. Det færdige projekt omfatter ca. 185ha lavvandet søer fordelt på brandområder. Projektet strækker sig ca. 5.500 m fra den østlige del af Lyngbro til den vestlige del af Dragstrup. De fire søer har forskellige dybder hvor dybeste er på op til 1,0m i sommerperioden og op til 1,5m om vinteren.

Den primære installation i projektområdet er et vandløbsstryg ca. 1.300m opstrøms Dragstrup vej. Vandløbsstryget har til formål at stemme vandløbsvandet op, så der sker oversvømmelser af de lave arealer langs vandløbet i det tidligere landvindingslag.

Vådområdeprojektet har til primært formål at reducerer udledningen af ​​nærringstofferne kvælstof og fosfor fra dyrkningsfladen og til Limfjorden. Projektet reducerer i dag udledningen af ​​kvælstof og fosfor med henholdsvis 51.325Kg kvælstof / år og 250kg fosfor / år. Derudover har en naturlig hydrologi og en effekt på dannelsen og emissionen af ​​drivhusgasser, da de vandmættede forhold reducerer omsætningen af ​​tørven, hvorved produktionen af ​​kuldioxid minimeres. Der er ikke udarbejdet og estimeret over projektets effekt på drivhusgasser, men da stort sæt hele projektområdet er beliggende på tørvejord er reduktionen i drivhusgasproduktionen og emissionen vurderet til at ligge i størrelsesordenen 6.000-8.000 Ton CO 2-ækvialenter om året.

Højvandspumpstationen i Dragstrup

Som en konsekvens af realiseringen af ​​vådområdeprojektet har Lyngbro bæk landvindingslag besluttet af ophæve sig. Dette betyder, at der ikke længere er en elektronisk pumpedrift i Dragstrup. Der vil fortsat væren en højvandssikring ved hjælp af seks højvandsklapper, som lukker når fjordvandstanden står højere end vandet i Lyngbro bæk. Dette bevirker at vandstanden i Jølby Nor både øst og vest for Dragstrup i perioder, primært efterår og vinter, vil stå højere og i nogle tilfælde betydeligt højere end den har gjort de sidste 50 år. Dette har den positive effekt, ved vandstanden i vådområder øst for Dragstrup vil variere med årstiden, hvor søvandstanden kan variere med op til 60 cm alt afhængig af vejrforholdene. Den periodiske øgede vandstand i og omkring Dragstrup udgør ikke noget problem.  

Rekreative faciliteter

Den rekreative udnyttelse af vådområdet er et stort ønske hos kommunen så vel som hos lokalbefolkningen. Der er nedsat flere lokale borgergrupper, der har udarbejdet gode forslag til rekreativ udnyttelse af området. Borgergruppen er, i samarbejde med Morsø Kommune, ved at konkretisere de rekreative tiltag. Det er forhåbningen at de rekreative tiltag i og omkring projektområdet kan blive igangsat i løbet af 2022. Rekreative tiltag i det åbne land skal altid ske med lodsejers acceptere. Borgergrupperne og Morsø Kommune arbejder med indhentning af lodsejers accept, således at projektet med de rekreative tiltag fremmes.

De høje målebordsblade. 1849-1899. Illustrere udstrækningen af ​​tidligere tiders vådområde.

Luftfoto anno 2019. Inden realisering af projektet.

Luftfoto anno 2020, efter realisering af projektet.

For mere information omkring projektet henvises til projektleder Jacob Bruun.

Projektet modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

De enkelte vådområdeprojekter modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Læs mere her.

 

 

Status

I 2017 påbegyndte Morsø Kommune, i samarbejde med konsulent PV Natur og Miljø Rådgivning, forundersøgelserne til et potentielt vådområdeprojekt i området omkring Glomstrup Kær. Forundersøgelsen vil blive afsluttet marts 2019. På baggrund af at der er stor lodsejertilslutning til projektet, samt at projektet lever op til kriterierne for et realiseringsprojekt, har Morsø Kommune ansøgt Landbrugsstyrelsen en finansiering til et realiseringsprojekt. Den 15. november 2019 modtog Morsø Kommune tilsagn til tilskud til realisering af vådområdeprojektet. Projektets jordfordeling et pt. i gang. Det forventes at projektet endeligt står færdigt i løbet af 2023.

Projektbeskrivelse

Glomstrup Kær er beliggende vest for Tissing Vig og omfatter vandløbet Dushøj bæk. Undersøgelsesområdet udgør ca. 51 ha og består af både natur og omdriftsarealer. Dushøj bæk er i sagens natur en afvandingskanal med ringe fald og ringe naturtilstand. Området har tidligere bestået af våde enge og moser. På grund af jordsætninger vil en genskabelse af en mere naturlig hydrologi medføre etablering af sø i en del af projektområdet.

Projektforslaget omfatter etablering en sø på ca. 24 ha med et vandspejl o kote 0,75m, der er styret af et afløbsstryg under Glomstrupvej. Endvidere vil overrisling fra dræn bidrage til at skabe vådere forhold.

Kvælstof

Den samlede kvælstofreduktion ved gennemførelse af projektforslaget er beregnet til ca. 8.300 kg N/år, hvilket svarer til en arealarealspecifik reduktion på ca. 162 Kg N/ha/år. Projektet opfylder dermed kravet i bekendtgørelsen, hvor projekter som minimum skal medføre en kvælstofreduktion på 90 Kg N/ha/år.

De enkelte vådområdeprojekter modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Læs mere her.

Lille Vig

Status

I 2017 påbegyndte Morsø Kommune, i samarbejde med konsulentvirksomheden Envidan, forundersøgelserne til et potentielt vådområdeprojekt området i og omkring Lille Vig. Forundersøgelsen blev afsluttet i efteråret2018. Efter en grundig dialog med projektets lodsejere, kan Morsø Kommune konstatere at der ikke er lodsejeropbakning til et projekt på nuværende tidspunkt. På baggrund af manglende lodsejeropbakning er projektet opgivet. Hvis lodsejeropbakningen ændres, kan projektet genoptages.

Projektbeskrivelse

Projektområdet omfatter Lille Vig Landvindingslag, samt et ca. 1,5 km langt engområde langs Mygdam Å. Projektområdet udgør ca. 50 ha, hvoraf ca. 85 % ligger ud i vedvarende græsarealer og natur, mens resten indgår i omdriften. Lille Vig Landvindingslag, samt arealerne nord for Mygdam Å er udpeget som Natura 2000 område. Området har et vandløbsopland på 4.179 ha, hvor ca. 90 % er intensivt drevne landbrugsarealer. Det direkte opland er ca. 160 ha. Projektet består, som udgangspunkt, i etablering af en sø på ca. 14 ha med et vandspejl i kote 0,50 m inden for landvindingslaget.

Mygdam Å indeholder store fiskeinteresser opstrøms projektområdet. Der er derfor i projektet stor fokus på at sikre fiskeopgang som hidtil.

 

Kvælstof

Projektet forventes at kunne reducere i omegnen af 4.500 Kg kvælstof om året, svarende til en effektivitet på 90 Kg N/ha/år. Den igangværende tekniske forundersøgelse vil kortlægge de tekniske muligheder for at etablere en sø med kvælstofreducerende effekt, samt projektets endelige effektivitet.

Projektet er støttet af den europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

De enkelte vådområdeprojekter modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Læs mere her.

Status

I 2017 påbegyndte Morsø Kommune, i samarbejde med konsulentvirksomheden Atkins, forundersøgelserne til et potentielt vådområdeprojekt i området i og omkring Frostkæret. Forundersøgelsen blev afsluttet i efteråret 2018. Efter en grundig dialog med projektets lodsejere, kunne det konstateres, at jeg på nuværende tidspunkt ikke er opbakning til etablering af et vådområde i Frostkær Landvindingslag. Hvis lodsejeropbakningen til projektet ændres, kan projektet genoptages.

Projektbeskrivelse

Projektområdet er ca. 132 ha og omfatter Frostkær Landvindingslag på ca. 89 ha. I projektområdet er ca. 90 % af arealerne i omdrift. Området Frostkær har et opland på ca. 450 ha, hvoraf ca. 90 % er i omdrift. Det offentlige vandløb Frostkær Å løber igennem projektområdet og er i dag et dybt gravet nord for Tolsbro. Vandløbet har ringe biologisk værdi. På strækningen igennem projektområdet ligger Frostkær Å fra kote ca. -1.0 m til kote -2.20 m, og ligger 1-3 meter under terræn.

Projektet består, som udgangspunkt, i at etablere en lavvandet ferskvandssø på ca. 45 ha i kote 0.45 m i det nuværende landvindingslag med omkringliggende våde enge. De omkringliggende enge vil efter projektets realisering kunne afgræsses eller anvendes til slet eller braklægning. Det eksisterende pumpehus nedlægges, og erstattes af en højvandsklap ved udløbet af Frostkær å.

Oversigt Frostkær landvindingslag inden landindvindingen. De høje målebordsblade (1849-1899).

Projektoversigt. Afvandingsforhold i projektskitsen. Afvandingstilstanden uden for projektafgrænsningen vil ikke ændres ift. den nuværende.

Kvælstof

Projektet forventes at kunne reducere i omegnen af 16.129 Kg kvælstof om året, svarende til en effektivitet på 122 Kg N/ha/år. Den igangværende tekniske forundersøgelse vil kortlægge de tekniske muligheder for at etablere en sø med kvælstofreducerende effekt, samt projektets endelige effektivitet.

Projektet er støttet af den europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

De enkelte vådområdeprojekter modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Læs mere her.

 

Status

I januar 2019 påbegynder Morsø Kommune, i samarbejde med konsulentvirksomheden Atkins, forundersøgelserne til et potentielt vådområdeprojekt i området i og omkring Nees Vig Landvindingslag. De tekniske forundersøgelser blev afsluttet i sommeren 2020. Morsø Kommune modtog tilsagn til tilskud på realiseringsprojektet d. 15. december 2020. Realiseringsprojektet er nu i gang. Morsø Kommune afventer at jordfordelingen afsluttes, hvorefter projektet skal detailprojekteres, og slutteligt anlægges. Det er forventningen af projektet kan etableres i 2023.

Projektbeskrivelse

Projektområdet er ca. 85 ha og omfatter Nees Vig Landvindingslag på ca.77 ha. I projektområdet er omkring 90 % af arealerne i omdrift. Oplandet til projektet er forholdsvis begrænset og er på ca. 157 ha, hvoraf størstedelen er i omdrift. Det private vandløb Nees Vig kanal afvander, sammen med et større drænsystem landvindingslaget. Nees Vig kanal ledes efter ca. 50 meters åbent forløb til Neesvig pumpestation hvorfra der, via Afløb fra Neesvig Landvindingslag, afledes vand til Limfjorden. Projektet består, som udgangspunkt, i at etablere en sø på ca. 61 ha. Dette gøres ved at etablere en højvandssluse hvor det nuværende pumpehus er placeret.

 

Oversigt over området som senere blev til Nees Vig landvindingslag. De høje målebordsblade (1849-1899).

 

Ovenstående kort er en projektskitse. Den endelige projektudformning bliver afklaret ved detailprojekteringen.

Kvælstof

Projektet forventes at kunne reducere i omegnen af 8.269 Kg kvælstof om året, svarende til en effektivitet på 96 Kg N/ha/år. Den igangværende tekniske forundersøgelse vil kortlægge de tekniske muligheder for at etablere en sø med kvælstofreducerende effekt, samt projektets endelige effektivitet.

Projektet er støttet af den europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

De enkelte vådområdeprojekter modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Læs mere her.

 

 

 

 

Skarum Enge Syd

Status

I december 2019 påbegyndte Morsø Kommune, i samarbejde med konsulentvirksomheden COWI, forundersøgelserne til et potentielt vådområdeprojekt i området i og omkring Skarum Enge, syd for Ullerupmark. De tekniske forundersøgelser blev afsluttet februar 2021. Det kunne konkluderes at et vådområdeprojekt i Skarumenge syd for ikke kunne leve op til kriterierne for at indhente støtte til et vådområdeprojekt. Projektet er derfor opgivet. Hvis ansøgningskriterierne ændre sig, eller hvis der opstår andre muligheder, kan et projekt i området tages op til revision igen.

Projektbeskrivelse

Projektområdet er ca. 85 ha og omfatter en sydlige del af Skarum Å vandløbssystem, herunder Ullerup Å og Alsted Å.  I projektområdet er omkring 84% af arealerne vedvarende græs eller mose. Oplandet til projektet er forholdsvis begrænset og er på ca. 670 ha, hvoraf størstedelen er i omdrift. Projektet omfatter en kunstig opstuvning af vandløbsvand på de lavt liggende vandløbsnære arealer, hvorved en betydelig omsætning af kvælstof kan opnås. Desuden skal drænvand ledes ud over de lavtliggende arealer i størst muligt omfang. Det forventes at der vil dannes en lavt vandet sø på 8-10 ha.

 

Kvælstof

Projektet forventes at kunne reducere i omegnen af 7.500 Kg kvælstof om året, svarende til en effektivitet på 90 Kg N/ha/år. Den igangværende tekniske forundersøgelse vil kortlægge de tekniske muligheder for at etablere en sø med kvælstofreducerende effekt, samt projektets endelige effektivitet.

De enkelte vådområdeprojekter modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Læs mere her.