Vådområder

Folketinget har besluttet som led i vandplanerne, at der skal etableres 10.000 hektar vådområder på landsplan. Formålet er at begrænse udledningen af næringsstoffer fra landbrugsarealer til de sårbare fjorde, kyster og søer.

Formål

Vådområde indsatsen er ét af flere målrettede landbrugsrelaterede virkemidler, som skal til for at opfylde EU´s vandrammedirektiv for at begrænse udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Etableringen af vådområderne foregår i tæt samarbejde mellem stat, kommuner og lodsejere. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan der indhentes informationer omkring, hvad det vil sige at være med i et vådområdeprojekt.


Vådområdernes etablering og placering

Vådområder designes til at begrænse udledning af kvælstof og fosfor til havmiljøet. De bedst egnede steder at placere dem er typisk på lavtliggende lavbundsarealer, for eksempel i drænede moser eller langs vandløb. Et kvælstof eller fosfor vådområde kan laves på flere forskellige måder enten ved at lukke dræn i projektområdet, overrisle projektområdet med drænvand fra de omkringliggende arealer, etablere en sø, eller ved at hæve vandløbsbunden og oversvømme de vandløbsnærearealer. Uanset hvordan et vådområde etableres medvirker vådområdet til at mindske kvælstofudledningen ved at ophøre med dyrkning af landbrugsjord, samt ved at bakterier i de våde jorde nedbryder organisk materiale og herved bundet kvælstof frigives til en luftformigt tilstandsform som allerede findes i atmosfæren. Derfor belastes vandmiljøet ikke. Fosforvådområde har til formål at reducere udledningen af fosfor til udvalgte søer, hvor fosfor er et særligt stort problem. Ligesom kvælstof kan fosfor fører til masseopblomstring af alger, som har en negativ indflydelse på mange af søernes organismer og får biodiversiteten i søerne til at falde.

Kvælstofvådområderne skal bidrage med en reduktion af kvælstofudledningen med 1.537 tons til de indre farvande, i perioden fra 2016-2021, hvoraf 447 tons skal findes i Limfjordens hovedvandopland.
Fosforvådområderne skal bidrage med en samlet landsdækkende reduktion af fosforudledningen med 5000 kg.

Status for de enkelte vådområdeprojekter kan ses nedenfor.

Indsatsen er en del af implementeringen af EU's vandrammedirektiv og er en del af det danske landdistriktsprogram 2016-20, der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

De enkelte vådområdeprojekter modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Læs mere her.

 

Vådområdeprojekter

Vådområdeprojektet er afsluttet

Vådområdeprojektet er nu afsluttet, og blev indviet søndag den 3. december 2017.

Se mere om baggrunden og processen for projektet under billedet herunder. 

Foto fra 2017 –Hundsø syd. Oversigt over den ca. 40 ha. store sø

 

Baggrund og proces

Formål

Vådområdeindsatsen er ét af flere målrettede landbrugsrelaterede virkemidler, som skal til for at opfylde EU´s vandrammedirektiv for at begrænse udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Etableringen af vådområderne foregår i tæt samarbejde mellem stat, kommuner og lodsejere. På Miljøstyrelsens hjemmeside ligger generel information om indsatsen med vandplaner og vådområder.

Morsø kommune er involveret i vådområdeprojekter i hovedvandoplandet, 1.2 Limfjorden. Se vandområdeplanen her.

Beskrivelse af projektområdet

Det overordnede mål ved en genetablering af Hundsø er kvælstoffjernelse, fosfortilbageholdelse samt et øget naturindhold i området.

Foruden de kunstigt afvandede arealer, indgår ligeledes naturligt afvandede arealer langs en delstrækning af Sejerslev Bæk, det naturlige afløb mod nord.

Projektområdet består primært af den gamle søbund og bliver på i alt ca. 92 ha, hvoraf ca. halvdelen er sø, og de resterende arealer er enge. Søen reetablering med et vandspejl i ca. kote 2,5 m. Søens afløb til Sejerslev bæk indebærer.

Projektets forløb og proces

Forundersøgelser

I april 2009 indledte Morsø kommune den første dialog med det tidligere landvindingslag i Hundsø, omkring muligheder om etablering af et vådområde.

I september 2010 modtog Morsø kommune tilsagn til tilskud til forundersøgelser, hvorefter forundersøgelserne af projektet blev igangsat. Forundersøgelsen blev afsluttet i efteråret 2012. Forundersøgelsens dokumenter kan findes her.

Realiseringsansøgning

Den 16. april 2012 meddelte NaturErhvervstyrelsen tilsagn om tilskud til realisering af vådområdeprojekt Reetablering af Hundsø, hvorefter jordfordelingsforhandlingerne blev igangsat efterfulgt af detailprojekteringen.

I august 2014 var alle lodsejeraftaler indgået og jordfordelingskendelsesmødet blev afholdt..

Samtidig blev der søgt og meddelt de nødvendige myndighedstilladelser til projektet.

Anlægsfasen

Anlægsfasen blev igangsat i foråret 2016. Anlægsarbejdet blev afsluttet i vinteren 2016.

Fakta og økonomi

Vådområdeprojektet er på i alt ca. 92 ha. Der er beregnet en kvælstoftilbageholdelse på 13.400 kg N/år.

Det samlede budget for konsulentudgifter, forundersøgelser, jordfordeling og erstatninger udgør omkring 13 mio. kr.

EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram har deltaget i finansieringen af projektet. Der blev givet tilsagn om medfinansiering til såvel forundersøgelser som realisering.

Oversigtskort over Hundsø fra de høje målebordsbalde fra 1850’erne (venstre) og søens udstrækning (projekteret) i 2017.

Vådområdeprojektet er afsluttet

Vådområdeprojektet er nu afsluttet, og blev indviet søndag den 3. december 2017, hvor lokale lodsejere og naturinteresserede var mødt talstærkt frem.

Se mere om baggrunden og processen for projektet under billedet herunder. 

Foto fra 2016 –Biskæret - Udsigt over projektområdet

Baggrund og proces

Formål

Vådområdeindsatsen er ét af flere målrettede landbrugsrelaterede virkemidler, som skal til for at opfylde EU´s vandrammedirektiv for at begrænse udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Etableringen af vådområderne foregår i tæt samarbejde mellem stat, kommuner og lodsejere. På Miljøstyrelsens hjemmeside ligger generel information om indsatsen med vandplaner og vådområder.

Morsø kommune er involveret i vådområdeprojekter i hovedvandoplandet, 1.2 Limfjorden. Se vandområdeplanen her.

Beskrivelse af projektområdet

Det overordnede mål ved Biskæret er kvælstoffjernelse samt et øget naturindhold i området.

Biskæret ligger på den nordlige del af Mors. Projektområdet et tidligere kær- og engområde med mange afvandingsgrøfter nord for Jørsby. Området har et topografisk opland på 373 ha, hvor de 348 ha er intensivt dyrkede landbrugsarealer. Med et vandspejl på 0,75 m er der skabt en lavvandet sø på ca. 22 ha. Hertil kommer et omgivende areal med våde enge. Hele projektområdet udgør ca. 52 ha.

Projektets forløb og proces

Forundersøgelser

I september 2010 modtog Morsø kommune tilsagn til tilskud til forundersøgelser, hvorefter forundersøgelserne af projektet blev igangsat. Forundersøgelsen blev afsluttet i efteråret 2012. den sammenfattet forundersøgelse kan findes her.

Realiseringsansøgning

Den 4. september 2013 meddelte NaturErhvervstyrelsen tilsagn om tilskud til realisering af vådområdeprojekt Reetablering af Hundsø, hvorefter jordfordelingsforhandlingerne blev igangsat efterfulgt af detailprojekteringen.

I august 2014 var alle lodsejeraftaler indgået og jordfordelingskendelsesmødet blev afholdt..

Samtidig blev der søgt og meddelt de nødvendige myndighedstilladelser til projektet.

Anlægsfasen

Anlægsfasen blev igangsat i foråret 2016. Anlægsarbejdet blev afsluttet i vinteren 2016.

Fakta og økonomi

Vådområdeprojektet er på i alt ca. 52,6 ha. Der er beregnet en kvælstoftilbageholdelse på 8.700 kg N/år.

Det samlede budget for konsulentudgifter, forundersøgelser, jordfordeling og erstatninger udgør omkring 6,3 mio. kr.

EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram har deltaget i finansieringen af projektet. Der blev givet tilsagn om medfinansiering til såvel forundersøgelser som realisering

 

 

Oversigtskort over Biskæret fra de høje målebordsbalde fra 1850’erne (venstre) og søens udstrækning (projekteret) i 2017.

Projektet blev støttet af den europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Der blev givet tilsagn til tilskud til såvel forundersøgelser som realisering.

 

Status

Morsø Kommune har igangsat detailprojekteringen i januar 2018. Projektet forventes gennemført ultimo 2018.

Beskrivelse af området

Sillerslev Kær ligger i bunden af et smalt dalstrøg, som er ca. 150 m bredt i den østlige ende. Kærområdet er under kraftig tilgroning med tagrør og pilekrat. Sillerslev å løber igennem kæret.

Projektområdet udgør den vestlige del af Sillerslev-Ørding Landvindingslag. Ørding Kærvej gennemskærer landvindingslaget og vil med en beskeden forhøjelse kunne danne en naturlig afgrænsning af et vådområdeprojekt inden for denne del af pumpelaget.
Området har et topografisk opland på 611 ha og med et vandspejl i kote 1,25 m vil der kunne etableres en smal langstrakt sø på ca. 23 ha. De omgivende våde enge vil udgør ca. 8 ha.

Projektområdet omfatter ca. 31 ha hvor ca. 2,3 km af Sillerslev å ligger inden for projektområdet.

Kvælstoffjernelse

Det forventes, at etableringen af et vådområde i Sillerslev kær vil bidrage med en samlede kvælstoffjernelse på ca. 11.000 Kg kvælstof pr. år svarende til 107 kg N/ha/år.

Mere information

Ønskes mere information om projektet kan Morsø kommune kontaktes.

 

Projektet modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Status

Projektet er pt. i anlægsfasen. Anlægsarbejdet vil foregå i perioden august til december 2019.

Beskrivelse af vådområdet

Projektområdet omfatter den del af Lyngbro bæk landvindingslag, som ligger øst for Dragstrup, samt tilknyttede lavtliggende arealer. Projektområdet er i alt på 416 ha og har et opland på over 6.200 ha svarende til en 1/6 del af Mors. Projektet bliver derved et af de største vådområdeprojekter i Danmark, og vil derfor blive et de afgørende naturgenopretningsprojekter på landsplan og specielt for Limfjorden.
Tidligere er to delområder Solbjerg Engsø og Støjbjerg Engsø været selvstændige vådområdeprojekter. Men da oplandet til Jølby Nor også er udpeget, som et af indsatsområder for etablering af fosforvådområder har Morsø Kommune valgt at sammentænke projekterne i et stort projekt og navngivet det Jølby Nor. Projektet omhandler etablering af fire søer, samt genslyngning af tre vandløbsstrækninger.

Kvælstoffjernelse

Projektet forventes at kunne bidrage med en kvælstofreduktion på omkring 52.000 Kg N/år, svarende til en effektivitet på 125 kg N/ha/år.

 

Projektet modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

 

Status

I 2017 påbegyndte Morsø Kommune, i samarbejde med konsulent PV Natur og Miljø Rådgivning, forundersøgelserne til et potentielt vådområdeprojekt i området omkring Glomstrup Kær. Den tekniske forundersøgelse forventes afsluttet i februar 2018, hvorefter Morsø Kommune vil igangsætte den ejendomsmæssige forundersøgelse, som har til formål at kortlægge lodsejertilslutningen til projektet. De samlede forundersøgelserne vil blive afsluttet marts 2019.

Projektbeskrivelse

Glomstrup Kær er beliggende vest for Tissing Vig og omfatter vandløbet Dushøj bæk. Undersøgelsesområdet udgør ca. 51 ha og består af både natur og omdriftsarealer. Dushøj bæk er i sagens natur en afvandingskanal med ringe fald og ringe naturtilstand. Området har tidligere bestået af våde enge og moser. På grund af jordsætninger vil en genskabelse af en mere naturlig hydrologi medføre etablering af sø i en del af projektområdet.

Projektforslaget omfatter etablering en sø på ca. 24 ha med et vandspejl o kote 0,75m, der er styret af et afløbsstryg under Glomstrupvej. Endvidere vil overrisling fra dræn bidrage til at skabe vådere forhold.

Kvælstof

Den samlede kvælstofreduktion ved gennemførelse af projektforslaget er beregnet til ca. 8.300 kg N/år , hvilket svarer til en arealarealspecifik reduktion på ca. 162 Kg N/ha/år. Projektet opfylder dermed kravet i bekendtgørelsen, hvor projekter som minimum skal medføre en kvælstofreduktion på 90 Kg N/ha/år.
Morsø kommune har i efteråret 2018 gennemført den ejendomsmæssige forundersøgelse, der skal kortlægge lodsejertilslutningen til projektet. Der er, iblandt de involverede lodsejere, positiv tilslutning til projektet.

De enkelte vådområdeprojekter modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Læs mere her.

Lille Vig

Status

I 2017 påbegyndte Morsø Kommune, i samarbejde med konsulentvirksomheden Envidan, forundersøgelserne til et potentielt vådområdeprojekt området i og omkring Lille Vig. De tekniske forundersøgelser forventes at være afsluttet i sensommeren 2018, hvorefter Morsø Kommune vil igangsætte den ejendomsmæssige forundersøgelse, som har til formål at kortlægge lodsejertilslutningen til projektet.

Projektbeskrivelse

Projektområdet omfatter Lille Vig Landvindingslag, samt et ca. 1,5 km langt engområde langs Mygdam Å. Projektområdet udgør ca. 50 ha, hvoraf ca. 85 % ligger ud i vedvarende græsarealer og natur, mens resten indgår i omdriften. Lille Vig Landvindingslag, samt arealerne nord for Mygdam Å er udpeget som Natura 2000 område. Området har et vandløbsopland på 4.179 ha, hvor ca. 90 % er intensivt drevne landbrugsarealer. Det direkte opland er ca. 160 ha. Projektet består, som udgangspunkt, i etablering af en sø på ca. 14 ha med et vandspejl i kote 0,50 m inden for landvindingslaget.

Mygdam Å indeholder store fiskeinteresser opstrøms projektområdet. Der er derfor i projektet stor fokus på at sikre fiskeopgang som hidtil.

 

Kvælstof

Projektet forventes at kunne reducere i omegnen af 4.500 Kg kvælstof om året, svarende til en effektivitet på 90 Kg N/ha/år. Den igangværende tekniske forundersøgelse vil kortlægge de tekniske muligheder for at etablere en sø med kvælstofreducerende effekt, samt projektets endelige effektivitet.

Projektet er støttet af den europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Status

I 2017 påbegyndte Morsø Kommune, i samarbejde med konsulentvirksomheden Atkins, forundersøgelserne til et potentielt vådområdeprojekt i området i og omkring Frostkæret. De tekniske forundersøgelser forventes at være afsluttet i sensommeren 2018, hvorefter Morsø Kommune vil igangsætte den ejendomsmæssige forundersøgelse, som har til formål at kortlægge lodsejertilslutningen til projektet.

Projektbeskrivelse

Projektområdet er ca. 128 ha og omfatter Frostkær Landvindingslag på ca. 89 ha. I projektområdet er ca. 90 % af arealerne i omdrift. Området Frostkær har et opland på ca. 450 ha, hvoraf ca. 90 % er i omdrift. Det offentlige vandløb Frostkær Å løber igennem projektområdet og er i dag et dybt gravet nord for Tolsbro. Vandløbet har ringe biologisk værdi. På strækningen igennem projektområdet ligger Frostkær Å fra kote ca. -1.0 m til kote -2.20 m, og ligger 1-3 meter under terræn.

Projektet består, som udgangspunkt, i at etablere en lavvandet sø på ca. 37 ha i kote 0.25 m i det nuværende landvindingslag med omkringliggende våde enge.

Kvælstof

Projektet forventes at kunne reducere i omegnen af 11.000 Kg kvælstof om året, svarende til en effektivitet på 122 Kg N/ha/år. Den igangværende tekniske forundersøgelse vil kortlægge de tekniske muligheder for at etablere en sø med kvælstofreducerende effekt, samt projektets endelige effektivitet.

Projektet er støttet af den europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Status

I januar 2019 påbegynder Morsø Kommune, i samarbejde med konsulentvirksomheden Atkins, forundersøgelserne til et potentielt vådområdeprojekt i området i og omkring Nees Vig Landvindingslag. De tekniske forundersøgelser forventes at være afsluttet i foråret 2020, hvorefter Morsø Kommune vil igangsætte den ejendomsmæssige forundersøgelse, som har til formål at kortlægge lodsejertilslutningen til projektet.

Projektbeskrivelse

Projektområdet er ca. 85 ha og omfatter Nees Vig Landvindingslag på ca.77 ha. I projektområdet er omkring 90 % af arealerne i omdrift. Oplandet til projektet er forholdsvis begrænset og er på ca. 157 ha, hvoraf størstedelen er i omdrift. Det private vandløb Nees Vig kanal afvander, sammen med et større drænsystem landvindingslaget. Nees Vig kanal ledes efter ca. 50 meters åbent forløb til Neesvig pumpestation hvorfra der, via Afløb fra Neesvig Landvindingslag, afledes vand til Limfjorden. Projektet består, som udgangspunkt, i at etablere en sø på ca. 61 ha. Dette gøres ved at etablere en højvandssluse hvor det nuværende pumpehus er placeret.

 

 

Kvælstof

Projektet forventes at kunne reducere i omegnen af 7.900 Kg kvælstof om året, svarende til en effektivitet på 93 Kg N/ha/år. Den igangværende tekniske forundersøgelse vil kortlægge de tekniske muligheder for at etablere en sø med kvælstofreducerende effekt, samt projektets endelige effektivitet.

Projektet er støttet af den europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

 

 

 

 

Skarum Enge Syd

Status

I december 2019 påbegyndte Morsø Kommune, i samarbejde med konsulentvirksomheden COWI, forundersøgelserne til et potentielt vådområdeprojekt i området i og omkring Skarum Enge, syd for Ullerupmark. De tekniske forundersøgelser forventes at være afsluttet i sidste kvartal af 2020.

Projektbeskrivelse

Projektområdet er ca. 85 ha og omfatter en sydlige del af Skarum Å vandløbssystem, herunder Ullerup Å og Alsted Å.  I projektområdet er omkring 84% af arealerne vedvarende græs eller mose. Oplandet til projektet er forholdsvis begrænset og er på ca. 670 ha, hvoraf størstedelen er i omdrift. Projektet omfatter en kunstig opstuvning af vandløbsvand på de lavt liggende vandløbsnære arealer, hvorved en betydelig omsætning af kvælstof kan opnås. Desuden skal drænvand ledes ud over de lavtliggende arealer i størst muligt omfang. Det forventes at der vil dannes en lavt vandet sø på 8-10 ha.

 

Kvælstof
Projektet forventes at kunne reducere i omegnen af 7.500 Kg kvælstof om året, svarende til en effektivitet på 90 Kg N/ha/år. Den igangværende tekniske forundersøgelse vil kortlægge de tekniske muligheder for at etablere en sø med kvælstofreducerende effekt, samt projektets endelige effektivitet.

De enkelte vådområdeprojekter modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Læs mere her.