Fristudsættelse og afdragsordning ved påbud

Du kan under opfyldelse af visse betingelser få fristen for tilslutning til kloak eller etablering af privat anlæg forlænget og få et tilbud om lån til udgifterne på 20 år.

Hvis du ejer en ejendom, der får eller har fået krav fra kommunen om forbedre spildevandsrensningen, kan du nu søge om at få fristen for tilslutning til kloak eller etablering af privat anlæg forlænget. Du kan lige ledes søge om et lån til udgifterne på 20 år.

Denne ordning gælder ikke for ejendomme, der allerede er tilsluttet Morsø Spildevands kloak og som blot skal adskille regnvand og spildevand (separatkloakering).

Hvem gælder tilbuddet for

Tilbuddet gælder for ejendomme, hvor ejer har en samlet husstandsindkomst under 325.101 kr. Beløbet forhøjes med 42.589 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år op til max. 4 børn. Beløbene er opgjort efter 2022 priser.

Ansøgningsfrister

Ved gamle påbud givet før 2015 er ansøgningsfristen overskredet og muligheden for at få fristforlængelse og tilbud om lån er bortfaldet.

Ved nye påbud (Påbud givet efter december 2014) vil fristen fremgå af varslingen af påbuddet og det efterfølgende påbud.

Når kommunen har truffet afgørelse om at ejendommen er omfattet af reglerne og forlænget fristen for påbuddet med minimum 3 år, skal ejer skriftligt ansøge forsyningen om låneordningen.

Ansøgningen til forsyningen skal gives seneste 1 ½ år før påbuddet skal være opfyldt. Forsyningen har herefter 4 måneder til at give tilbuddet og ejer skal accepterer tilbuddet senest 1 år før påbuddet udløber. Disse tidsfrister skal sikre at forsyningen har mulighed at etablere spildevandsanlægget indenfor tidsfristen i kommunens påbud.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema om fastsættelse af minimumsfrist og modtagelse af tilbud om en afdragsordning kan du findes under selvbetjeningsløsningen her på siden.

Vejledende notat til udfyldelse af ansøgningsskema finder under Nyttige links

Ansøgningen indgives elektronisk til Morsø Kommune på e-mail, teknikogmiljo@morsoe.dk og vedlægges dokumentation i form af seneste endelige årsopgørelse fra SKAT for alle beboere i ejendomsejers husstand.

Ansøgningen kan også indsendes til Teknik og Miljø
Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors.