Regnvand

Her kan du læse om, hvordan du håndterer regnvandet på din grund, og hvordan du praktisk kan gribe problemet an i forhold til anmeldelse m.m.

Regnvand der falder på tage, pladser, grønne områder og veje er som udgangspunkt ikke så forurenet som almindeligt husspildevand, men du skal alligevel være opmærksom på, hvordan du skiller dig af med det.

Hvis du ikke bor i et område, hvor der ligger en offentlig regnvandsledning, som du kan tilslutte dit tag- og overfladevand, kan du vælge at håndtere vandet på egen grund f.eks. via nedsivning i faskine, regnbed eller græsplæne.

Nedsivning af regnvand kan også i kloakerede områder ses som et alternativ eller supplement til den traditionelle kloakering. Miljømæssigt kan det være en fordel at nedsive regnvand hvis jordbundsforholdene er egnet til det. Belastningen på kloakker og vandløb reduceres og grundvandsdannelsen øges. Desuden kan der i et vist omfang ske en rensning af regnvandets indhold af forurenende og miljøfremmede stoffer under nedsivningen. 

Vandet kan også ledes til recipient (vandløb, søer eller havet).  

Du kan håndtere regnvandet vha. faskiner eller regnbed.

En faskine er et hulrum under jorden, hvor regnvand fra taget og hårde overflader (f.eks. flisebelagte arealer) i haven opsamles og langsomt siver ud i jorden. Faskinens hulrum kan opbygges med faskinekassetter i plast, letklinker (leca) eller sten. Da faskiner ligger under jorden, er den ikke synlig i haven.

Et regnbed er en lille beplantet lavning i haven, hvor regnvand fra tage og hårde overflader (f.eks. flisebelagte arealer) i haven opsamles og siver ned i jorden. I et regnvandsbed kan du plante buske, stauder og prydplanter, som kan tåle at stå i vand og stå tørt.

Anmeldelse til Morsø Kommune

Hvis du ønsker at nedsive regnvand via faskine eller regnbed på din grund, skal du først og fremmest undersøge, om din grund er egnet til nedsivning og anmelde det hos Morsø kommune. Hvis kommunen ikke har reageret inden 14 dage fra modtagelsen af anmeldelsen, kan arbejdet igangsættes.

Tjek om din grund er egnet

På grunde, der ligger i en lavning eller i områder, hvor grundvandet står meget højt, er nedsivning af regnvand ikke nogen god løsning. Et tegn på dette kan være, at der står vand på din plæne, specielt i vintermånederne. Hvis du er i tvivl om grundvandet står højt, kan du grave et 1 meter dybt hul og se, om der samler sig vand i det.

Jordbunden skal være egnet til nedsivning. Her er særligt sand og grus meget velegnet. Morænejord med ler kræver større faskiner. I meget tæt lerjord kan vandet ikke sive ud af faskinen.

Når det drejer sig om tagarealer og befæstede arealer større end 500 m2 og dermed større mængder regnvand, skal der udarbejdes et konkret projekt, som skal indsendes til godkendelse.

Nedsivningsanlægget skal overholde afstandskravene f.eks. til skel/bygning. Regnvandet må ikke nedsives i nærheden af vandboringer, hvor der indvindes drikkevand, eller i nærheden af søer eller vandløb.

Jorden må ikke være forurenet, da forureningen kan transporteres med regnvandet og forurene grundvandet. Regnvand til nedsivning må ikke være forurenet med f.eks. olie, vejsalt, pesticider og midler til bekæmpelse af mos på tage.

Udførelsen af arbejdet

Som grundejer må du selv udføre arbejdet med nedsivning af tagvand. Etablering af nedsivning til overfladevand fra befæstede arealer kræver en autoriseret kloakmester. Du må dog ikke selv foretage til- og frakoblingen til det eksisterende kloaksystem. Dette arbejde er forbeholdt en autoriseret kloakmester.

De arbejdsopgaver, som bliver udført af en autoriseret kloakmester, skal efterfølgende færdigmeldes til Morsø Kommune.

Det er grundejeren, der har det fulde ansvar for, at etableringen af anlægget udføres efter gældende regler. Grundejeren har ligeledes ansvaret for vedligeholdelse af nedsivningsanlægget.

Faskine

En faskine er i princippet et hulrum i jorden, der sørger for, at regnvandet kan ledes væk fra jordoverfladen. Faskiner kan opbygges med småsten, eller man kan købe færdigt producerede plastkassetter til at grave ned i jorden. Der er nogle forholdsregler, der skal tages ved nedgravning af en faskine. Det er vigtigt den dimensioneres efter de vandmængder den modtager, og der skal tages højde for jordens evne til at lede vand væk. I meget leret jord kan det ikke anbefales at etablere en faskine, da vandet ikke vil kunne ledes væk ved større regnhændelser. Faskiner skal placeres mindst 2 meter fra skel, 5 meter fra bygninger med beboelse, 2 meter fra bygninger uden beboelse og mindst 25 meter fra drikkevandsboringer samt søer og åer.  

Hvis faskinen kun skal anvendes til nedsivning af tagvand, må du gerne selv etablere den. Det tilrådes dog at kontakte en kloakmester, som kan vejlede om faskinens dimensioner og placering samt udarbejde lednings- og oversigtsplaner. Du må ikke selv foretage til- og frakoblinger til forsyningens kloaksystem.

Regnbede

Et regnbed er en lavning i terrænet i en have, gårdanlæg eller lignende, hvor vandet fra tage eller andre befæstede arealer bliver opsamlet for at nedsive og/eller fordampe. Bedet kan både være med eller uden planter. Det kan for eksempel være et staudebed eller det kan være fyldt op med flotte sten – det vigtige er at jorden i bedet er gennemtrængelig. Vandet, der ledes hen til regnbedet, vil langsomt sive ned i jorden. Ønsker du en større kapacitet i dit regnbed, kan bedet etableres med en faskine under jordlaget. Det kan være en god idé at bede en ingeniør, anlægsgartner eller kloakmester om hjælp til dimensioneringen og beplantningen.

Grønne tage

På grønne tage er tagfladen beplantet med lavtvoksende arter af blandt andet mosser og stenurt. Tagene absorberer en del af det regnvand, der falder på både planterne og i vækstlaget. Vandet i de grønne tage vil langsomt fordampe eller sive til afløbet. Grønne tage er dekorative og giver samtidig en isolerende effekt i husene. Bygninger som cykel- og affaldsskure kan også få grønne tage. Grønne tage vejer mere end andre tagtyper, det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om tagkonstruktionen kan bære den ekstra vægt. Du skal kontakte Natur og Miljø, før du etablerer et grønt tag på dit hus, da det kan kræve en tilladelse.  Der kan være bestemmelser i lokalplanen for dit område, som betyder, at du ikke kan få tilladelse.

Render til afledning af regnvand

Ved at anlægge åbne render eller trug til at lede regnvand, kan vandet blive ledt derhen, hvor det ønskes. Render eller trug kan være udformet på mange forskellige måder. Det kan både være en rende der er gravet direkte i græsplænen, eller det kan være en rende med belægning af sten. Du kan lave renderne med en vandgennemtrængelig belægning, så en del af regnvandet nedsiver under transporten. Fordelen ved en åben rende er at vandet  kan blive et rekreativt element i haven men også  praktisk idet et eventuelt opstuvningsproblem er synligt. Du behøver ikke tilladelse til at anlægge en rende til regnvand i en almindelig parcelhushave.

Opsamling af regnvand i beholder

Opsamling af regnvand er en simpel metode til at håndtere regnvandet lokalt. Det kræver blot, at der stilles en beholder til opsamling af regnvand ved nedløbsrør. Udover at spare kloakledningerne for vandet, har opsamlingen den fordel at vandet kan udnyttes til forskellige formål som havevanding. Til opsamling af regnvand kan også anvendes et havebassin, hvorfra der kan tages vand til vanding. Bassinet indrettes, så der er plads til næste regnskyl.

Gennemtrængelige belægninger

De traditionelle belægninger kan udskiftes med gennemtrængelige belægninger, derved kan regnvand sive ned i jorden enten til grundvandet, eller det kan opsamles og indgå i andre LAR-løsninger. Der er mange egnede områder til at anlægge gennemtrængelige belægninger: indkørslen, terrassen eller gårdanlægget. Gennemtrængelige belægninger kan bl.a. være grus eller græsarmering, det kan også være fliser med brede fuger. Hvis belægningerne skal bruges til nedsivning, er det vigtigt, at der ikke ligger et uigennemtrængeligt lag under belægningen. De gennemtrængelige belægninger kan give et grønnere udtryk hvis der bruges græsarmering. Du behøver ikke tilladelse til at lave gennemtrængelige belægninger på egen grund.

Kombinationer af de forskellige LAR-løsninger

De forskellige LAR-løsninger kan med fordel kombineres. Eksempelvis kan vandet fra et grønt tag, ledes til et bassin eller overskudsvand fra et regnbed kan ledes til en faskine. Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser.

LAR-løsninger kan sagtens bruges på landet. Selvom arealerne til at modtage regnvand er større, kan der være vanskeligheder med afledning af vand i eksisterende vandløb og dræn, her kan LAR være en del af løsningen.

Inden du påbegynder udledning af tag- og overfladevand, til vandløb, sø eller kystvand, skal du først ansøge om tilladelse til udledningen.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

  • Mængden af vand
  • Mængderne og koncentrationerne af stoffer i vandet
  • Økotoksikologiske data eller kvalitetskriterier for de udledte stoffer
  • Varigheden af udledningen (start- og evt. slut-dato)
  • Hvor udledningen finder sted og til hvilken recipient
  • Kloaktegning

Natur og Miljøafdelingen vil så afgøre sagen ud fra din ansøgning samt det foreliggende lov- og plangrundlag.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg skal

Brug altid en vaskehal, her ledes vaskevandet til renseanlæg

Hvis du selv vil vaske bilen:

  • Undgå at vaskevand kommer i regnvandsristen.
  • Brug en miljømærket autoshampoo eller kun rent vand
  • Hæld overskydende sæbevand i toilettet
  • Undgå brug af højtrykrenser - især på undervognen, da du kan spule uønskede olierester i regnvandsristen.