Spildevand på landet

Mange områder i kommunen ligger uden for offentlig kloakering i byerne, for eksempel sommerhusområder samt huse og gårde på landet. I disse områder skal spildevandet derfor afledes anderledes end ved traditionel kloakering.

Til rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land benyttes oftest mindre private spildevandsanlæg. Morsø Kommune skal give tilladelse, før der kan etableres et spildevandsanlæg, og anlægsarbejdet skal altid udføres af en autoriseret kloakmester. Ansøgningsskemaer til de enkelte typer spildevandsanlæg findes her på siden. Skemaerne kan printes ud og udfyldes og derefter sendes til Morsø Kommune, Teknik og Miljø eller sende en mail til teknikogmiljo@morsoe.dk. 

Kortmateriale til ansøgning 

En ansøgning om tilladelse til etablering af et spildevandsanlæg skal altid bilægges kortmateriale, hvoraf det tydeligt fremgår, hvor anlægget og alle tilhørende komponenter ønskes placeret. Er der tale om et anlæg med udledning af det rensede spildevand (eksempelvis et minirenseanlæg eller sandfilteranlæg), skal rørføringen, inklusiv drænledninger, fra anlægget til det pågældende vandløb fremgå af kortet.

Kortmateriale kan findes på Danmarks Arealinformation.

Kloakfærdigmelding

Når kloakmesteren har fuldført anlægsarbejdet af et spildevandsanlæg, skal der sendes en kloakfærdigmelding til Kommunen. Først herefter kan kommunen endelig godkende det etablerede anlæg.

Til færdigmeldingen skal medsendes et kortbilag med en målfast tegning over anlæggets endelige placering.

Yderligere information om spildevandsanlæg i det åbne land

Morsø Kommune har lavet en pjece der kort beskriver de enkelte anlægstyper. Ønskes yderligere information har Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) lavet en rapport, der detaljeret beskriver de enkelte typer af spildevandsanlæg i det åbne land.

 

Omkring 2000 ejendomme i det åbne land skal have kontrolleret afløbsforholdene fra ejendommen. Det betyder, at du som ejer af en ejendom i det åbne land, kan blive påbudt at forbedre rensningen af spildevand fra din ejendom.

Morsø Kommune har udarbejdet en pjece som kort fortæller, hvorfor spildevand fra ejendommen i det åbne land skal renses bedre, hvilke krav der er til forbedret rensning, hvordan forløbet er, forskellige løsningsmuligheder samt hvad du kan gøre.

Hvorfor forbedret spildevandsrensning?

Spildevandet bliver i det åbne land typisk ledt til en septiktank, Trix-tank eller bundfældningstank. I tanken adskilles en del af det organiske materiale fra husspildevandet. Størsteparten af det adskilte bundfælles, mens en lille del flyder ovenpå (f.eks. fedt). Fra tanken ledes resten bort - oftest til sivedræn/-brønd, markdræn eller vandløb. I dag benævnes tanken som en bundfældningstank.

En bundfældningstank alene er ikke længere tilstrækkelig rensning af husspildevand i det åbne land. Selvom, en del af det organiske materiale bundfældes eller flyder ovenpå, er der stadig en del organisk stof i spildevandet. Dette stof er opløst i spildevandet. Derfor bidrager mange ejendomme i det åbne land med deres udledning af spildevand til forurening af vandløb, søer og havet. Det er medvirkende til, at målsætningen for recipienterne ikke kan opfyldes. I de områder, hvor målsætningen ikke kan opfyldes skal spildevandet renses før udledning.

Hvor skal der ske forbedret spildevandsrensning?

For at opnå den målsatte kvalitet stilles forskellige krav til spildevandsrensningen alt efter, hvor følsomt et vandområde spildevandet ledes ud i. Du kan her på kort se, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. Du finder områderne ved at klikke på "Indsatsprogram" og efterfølgende "Indsats. Ukloakerede ejendomme".

Kommunen kan efter en forudgående registrering af ejendommens afløbsforhold i henhold til § 30 i Miljøbeskyttelsesloven påbyde den enkelte grundejer, der ikke er tilsluttet den kommunale kloakforsyning, at forbedre spildevandsrensningen.

Kommunen vil dog altid kunne stille krav om forbedret spildevandsrensning, hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer korrekt eller giver anledning til uhygiejniske forhold, såsom udledning til jordoverfladen.

 Har du modtaget brevet "Indhentning af oplysninger om spildevandsforhold på din ejendom" kan spørgeskemaet vedrørende afløbsforholdene på din ejendom hentes her

I forbindelse med byggeri og tilbygninger, vil der ofte ske ændringer i spildevandsforholdene. Hvis du skal til at bygge på landet, og ikke er tilsluttet kloakken, skal du i nogle tilfælde have en fornyet tilladelse til afledning af spildevand.

Det kan kræve en ny spildevandstilladelse ved:

  • Opførsel af nyt hus
  • Byggeri, hvor antal badeværelser øges
  • Etablering af spa, bad eller andre bassiner på over 250 liter
  • Etablering af faskiner til nedsivning af tagvand fra tagarealer på 500 m2 eller derover
  • Nedsivning af vand fra befæstede arealer
  • Udledning af vand fra befæstede arealer og/eller tagarealer

Anlæg, som ikke lever op til gældende lovgivning, herunder udledning direkte fra bundfældningstanke og septiktanke samt ældre sivebrønde, skal ændres, således at anlægget kommer til at leve op til gældende krav.

Kommunen vil i hver enkelt sag foretage en konkret vurdering af, om det kræver fornyet tilladelse til afledning af spildevand. Vurderingen indgår i byggesagsbehandlingen.

Der skal ikke søges om ny spildevandstilladelse ved:

  • Renovering eller flytning af et eksisterende køkken eller badeværelse
  • Etablering af faskiner til tagvand fra tagarealer på under 500 m2. De gældende regler for etablering af faskiner skal overholdes, og det meddeles kommunen med kort med faskinens placering. Læs mere om etablering af faskiner under siden tag- og overfladevand.

Anlæg, som lever op til gældende lovgivning, herunder minirenseanlæg, pilerensningsanlæg, nedsivningsanlæg med minimum 30 meter sivestrenge, vil som hovedregel, kunne fortsætte uændret.