Dambrug

Et ferskvandsdambrug er et anlæg der opdrætter fisk, hvor der udelukkende anvendes ferskvand og har afløb til vandløb, sø eller havet.

Der er 2 ferskvandsdambrug på Mors - Markmølle Dambrug og Rakkeby Dambrug. Dambrugene har afløb til henholdsvis Lødderup Bæk/Dueholm Å og Spang Å.

Vi fører mindst 1 gang om året tilsyn med anlægget og vandløbskvaliteten. Vurderingen af vandløbet sker ved indsamling af prøver af smådyrsfaunaen i vandløbet opstrøms og nedstrøms dambruget. På baggrund af indsamling af smådyr i vandløbet, og en efterfølgende artsbestemmelse af dyrene, udregnes et Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI). DVFI-værdierne bruges til at vurdere, om dambruget påvirker vandløbskvaliteten.

I boksen til højre kan du se de sidste års rapporter.