Vandløb

Vandløbsloven opdeler vandløb i offentlige og private. Fælles for alle vandløb er, at de både skal foretage en effektiv afledning af vand, samtidig med at de skal fungere som levesteder for områdets dyre- og planteliv.

De offentlige vandløb i Morsø Kommune har en samlet længde på omkring 110 km, hvoraf en mindre del er rørlagte.

Morsø Kommune ejer ikke vandløb, men har som vandløbsmyndighed pligt til at vedligeholde de offentlige vandløb. Det betyder, at Morsø Kommune udfører og betaler for vedligeholdelsen. Vandløbene bliver vedligeholdt efter vandløbsregulativer, der skal foreligge for hvert enkelt offentligt vandløb.

Et regulativ kan betragtes som en slags kontrakt mellem vandløbsmyndigheden og bredejerne. Et regulativ indeholder blandt andet en beskrivelse af:

 • Vandløbets dimensioner og vandføringsevne
 • Hvor, hvornår og hvordan grøden skal skæres og fjernes
 • Hvornår og hvordan vandløbet skal vedligeholdes

De private vandløb er alle øvrige vandløb, herunder grøfter og fælles dræn. Det er de enkelte bredejere, der har ansvaret for at vedligeholde de private vandløb, med mindre der foreligger en aftale eller en kendelse om anden fordeling af ansvaret. Du er bredejer, hvis vandløbet befinder sig på din ejendom eller danner skel mod nabo.

Hvis vandløbet ikke afleder vandet forsvarligt er det bredejer, der har ansvaret for at reagere. Det betyder, at hver enkelt bredejer er ansvarlig for at udføre og at betale for vedligeholdelsesarbejdet.

Vedligeholdelsen skal sikre, at vandløbets vandføringsevne ikke ændres.

Tidspunkterne for skæring af grøde er fastlagt i vandløbsregulativerne. I regulativet for det enkelte vandløb, er der fastsat en eller flere terminer for vedligeholdelse.  Grødeskæringen planlægges efter både plantevæksten, miljøet i vandløbene og forventede nedbørsmængder.

Vandløbsvedligeholdelsen foretages under hensyn til den miljømæssige målsætning for det enkelte vandløb.

Vandløbet skal vedligeholdes, så vandløbets vandføringsevne bevares. Den afskårne kantvegetation tages op fra vandløbet, så de ikke stopper vandløbet længere nede.

Oprensning af sand og mudder som har aflejret sig på vandløbets bund er tilladt. Dette sker ofte med års mellemrum. Hvis du graver grus og sten op, eller graver i fast jord eller ler, laver du en regulering.

Har du behov for at udskifte enkelte rør, skal de have samme beliggenhed, niveau og diameter, for at være en del af vedligeholdelsen. Ønsker du at ændre på rørledninger, skal det godkendes af Morsø Kommune.

Hvis vandløbet ikke er vedligeholdt tilstrækkeligt, kan du som bredejer risikerer at få ansvaret og dermed blive erstatningsansvarlig for eventuelle skader på andres ejendom.

Langs alle åbne, naturlige vandløb og søer i landzone samt vandløb og søer, som er målsat i vandplanen, er der krav om en to meter bred dyrkningsfri bræmme. En bræmme er et 2 meter bredt jordstykke langs vandløbet eller søen. De to meter måles fra vandløbets øverste kant, der er overgangen fra det skrånende terræn mod vandløbet til det omgivende flade terræn.

Formålet er at sikre bred og brinker mod udskridning og erosion. Planterne i bræmmen virker som et filter for overfladeafstrømning, så sand aflejres i bræmmen og ikke i vandløbet. Bræmmen mindsker oprensning og er med til at sikre gode fysiske forhold i vandløbet. Desuden tilbageholder bræmmen næringsstoffer, hvilket er godt for både fisk og smådyr. Det er tilladt at have dyr til at græsse på bræmmen, samt at slå hø. I bræmmen er det ikke tilladt:

 • at dyrke eller jordbehandle jorden
 • at lave terrænregulering, udgravning, opfyldning og lignende
 • at opføre bygninger - for eksempel udsigtsplatforme

Alle ændringer i offentlige og private vandløb som ændrer vandløbets skikkelse, kræver tilladelse efter vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering. Ændringer kaldes også for reguleringer og eksempler kan være:

 • Rørlægning af åbne vandløb og etablering af rørbroer
 • Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger
 • Ændring af rørdiameter i rørlagte vandløbsstrækninger
 • Ændring af vandløbs forløb, bredde, bundkote eller skråningsanlæg
 • Udpumpningsanlæg - etablering eller ændring
 • Kreaturvandingssted
 • Vandstandssænkning i søer

Reglerne gælder også for rørledninger, grøfter, dræn, kanaler, søer og damme.

Gebyr

Morsø Kommune opkræver gebyr for behandling af visse typer af reguleringssager. Gebyret er på max. 2 % af anlægsudgiften, dog mindst 3.000 kr. (1983-prisniveau) svarende til 6.449, kr. (2017 prisniveau).

Ansøgning og eventuelle spørgsmål indsendes til teknikogmiljo@morsoe.dk.

Klik her for at læse mere om ansøgning til regulering af vandløb.

 

Hvis du ønsker at tilslutte et dræn eller en spildevandsledning til et rørlagt vandløb eller et eksisterende dræn, kræves der tilladelse fra vandløbslovens § 5 til medbenyttelse af vandløb. Medbenyttelse kræver desuden accept fra vandløbets/drænets ejer/brugere samt fra vandløbsmyndigheden. 

Hvorfor kræves der en tilladelse?

Den eksisterende rørledning er dimensioneret efter de aktuelle tilslutninger på anlægstidspunktet. Der er derfor ikke nødvendigvis kapacitet til yderligere vandmængder. Udgifter i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af rørledninger betales sædvanligvis af bredejerne, hvis der ikke er truffet beslutning om andet. Når der gives tilladelse til medbenyttelse af rørledninger vedtages samtidig fordeling af fremtidige vedligeholdelsesudgifter til rørledningen.

Hvem har ret til at dræne uden tilladelse?

Den frie dræningsret er meget begrænset. Den gælder kun, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Den frie dræningsret til vandløb på egen jord gælder kun dræning til åbne, naturlige vandløb
 • Der må kun drænes til den for dyrkningen nødvendige dybde
 • Dræningen skal ske ved naturlig gravitation uden brug af pumpe
 • Der må ikke ske uddybning eller andre ændringer af det åbne vandløb
 • Et eventuelt vandløbsregulativs bestemmelser om rørudløbs placering i forhold til vandløbets bundkote skal overholdes

Gebyr

Morsø Kommune opkræver gebyr for behandling af visse typer af reguleringssager. Gebyret er på max. 2 % af anlægsudgiften, dog mindst 3.000 kr. (1983-prisniveau) svarende til 6.449, kr. (2017 prisniveau).

Ansøgning og eventuelle spørgsmål indsendes til teknikogmiljo@morsoe.dk.

Klik her for at læse mere om ansøgning af medbenyttelse af eksisterende rørlagte vandløb og dræn