Vandløbsrestaurering i Morsø Kommune

Formålet med vandløbsrestaureringsindsatsen er at sikre, at vandløb som har potentiale for at opnå god økologisk tilstand hjælpes på vej.

Danmark har igennem vandrammedirektivet forpligtet sig til at sikre god økologisk tilstand i en række vandløb. Vandrammedirektivet har udmøntet sig i en national vandplan (senere vandområdeplan), og heri et indsatsprogram for hvilke vandløb der skal fokuseres på at forbedre. Indsatsprogrammet er udarbejdet i samråd mellem vandråd og Miljøstyrelsen. Indsatsprogrammet indeholder en længere række vandløbsrestaureringsindsatser som skal undersøges og efter følgende realiseres såfremt muligt.

Formålet med vandløbsrestaureringsindsatsen er at sikre, at vandløb som har potentiale for at opnå god økologisk tilstand hjælpes på vej. Således arbejdes der med at sikre passage muligheder for fauna, herunder ørredfisk, samt at forbedre de fysiske forhold i vandløbene således den naturlige flora og fauna vil indfinde sig, hvor igennem vandløbets økologi vil forbedres og miljømålet om god økologisk tilstand kan opnås.

Forundersøgelser

I august 2016 modtog Morsø Kommune tilsagn om tilskud fra NaturErhvervstyrelsen til udarbejdelse af forunderøgelse og detailprojektering til i alt 29 projekter fordelt på nedenstående vandløb. Disse forventes afsluttet medio 2018.

I juli modtog Morsø endvidere tilsagn om tilskud fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til udarbejdelsen af forundersøgelser og detailprojektering i alt fire vandområderne der omfatter vandløbssystemerne Skarum Å og Solbjerg Å.

I perioden 2016-2018 gennemfører Morsø Kommune således en række indledende forundersøgelser i forbindelse med den nationale vandplansindsats. Forundersøgelserne omfatter i alt 13 vandløbssystemer i Morsø Kommune.

Vandløbssystemer som er omfattet af forundersøgelserne

 • Sejerslevbæk
 • Solbjerg Å
 • Skarum Å
 • Gullerupbæk/Grydhøj grøft
 • Thorup-Skallerup bæk
 • Spang Å
 • Votborg-Tæbring Å
 • Vejerslev Bæk
 • Vittrupstrøm
 • Lilleris møllebæk
 • Dueholm Å
 • Årbæk Å
 • Ejstrupbæk

Realiseringsprojekter

Morsø kommune har modtaget tilsagn til tilskud til gennemførsel af en række af vandløbsrestaureringsprojekterne i perioden 2020-2023. Det drejer sig om følgende projekter:

Skarum Å (o8899)

Skarum  (o7501_x)

Solbjerg Å (o7499, o8893, o7453)

Spang Å (o7343)

Sejerslev bæk (o7586)

Ejstrup bæk (bæk Å) o8880

Vittrupstrøm (o7279)

Restaurering

Restaureringsprojekterne omfatter restaureringsindsatser som fjernelse af fauna spærringer, genslyngning, åbning af rørlagte strækninger.

Restaureringsindsatserne er kategoriseret i en første (2009-2016), en anden (2016-2021) og en tredje (2021-2027) planperiode.

De igangværende indsatser omfatter indsatser for den første og den anden planperiode.

Restaureringsprojekterne omfatter blandt andet fjernelse af spærringer og genslyngning.

Der forventes at yderligere indsatser skal løses i den tredje planperiode. Arbejdet hermed, herunder bredejerinddragelse, vil blive påbegyndt i efteråret 2021.

Morsø Kommune forventer en god og åben dialog med bredejere, således at der kan gøres en indsats for vandløbene på Mors.

Projektrapporterne for forundersøgelserne og realiseringsprojekterne kan ses her.

Vandløbsrestaureringsprojekterne er finansieret af Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Få mere information om Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på deres hjemmeside.