Vandplaner

Vandplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

I direktivet står der, at alle EU-landes vandområder – vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvandet – skal have ”god tilstand” i 2015. De danske vandplaner indeholder opskriften på, hvordan vi i Danmark vil nå målsætningen i vandrammedirektivet.

Opgaven med at udarbejde og gennemføre de danske vandplaner er fordelt mellem staten, miljøministeren, Naturstyrelsen og kommunerne. Morsø Kommunes skal på baggrund af vandplanerne udarbejde handleplaner for, hvordan vandplaner og indsatsprogrammer skal udmøntes i praksis.

Morsø Kommune er omfattet af vandplanen for hovedoplandet Limfjorden. Morsø Kommunes kommunalbestyrelse har godkendt vandhandleplanen for 2009-2015.

Vandråd

Vandrådene skal sikre større lokal inddragelse af interessenter i arbejdet med vandområdeplanerne. Vandrådene kan rådgive kommunerne om indsatsprogrammet i vandområdeplanernes ind-satsplaner. Rådene har op til 20 medlemmer, og består af repræsentanter for landsdækkende og lokale foreninger og organisationer med interesser indenfor beskyttelse og benyttelse af vand. Vi arbejder sammen med vandrådene for at sikre fremtiden for vandløbene.

Vandråd skal udpeges for hvert hovedopland. Kommunerne omkring Limfjorden har via deres samarbejde i Limfjordsrådet besluttet, at Vandrådets sekretariat skal være placeret i sekretariatet for Limfjordsrådet. Du kan læse mere om vandrådet på Limfjordrådets hjemmeside.