Hvis man ikke har mulighed for at blive boende i eget hjem

Grundet fysisk handicap eller behov for særlig pleje har Morsø Kommune en række ældreboliger samt plejeboliger. Begge boligformer kræver en visitation fra visitatorerne.

Ældrebolig

Boligerne er opdelt i:

 • Plejeboliger med døgndækning
 • Plejeboliger til demente med døgndækning
 • Plejeboliger ved plejecenter med døgndækning
 • Ældreboliger ved plejecenter som er dækket af den almindelige hjemmepleje
 • Ældreboliger som er dækket af den almindelige hjemmepleje

Du kan se vores pleje- og ældrecentres hjemmesider via links i boksen.   

Ansøgning om bolig i anden kommune behandles primært af den kommune, man har adresse/opholder sig i og derefter af den kommune man søger ophold i. Begge kommuner skal bevillige ansøgte boligform, for at man kan tildeles bolig i anden kommune.

Tjekliste 

Ved behandling af din ansøgning tages der hensyn til:

 • Din samlede helbredsmæssige tilstand (både fysisk, psykisk og socialt)
 • Dine familieforhold
 • Hvilken hjælp du i forvejen får fra hjemmeplejen
 • Om du har brug for hjælpemidler
 • Om har du et nødkaldeanlæg
 • Om boligændringer i dit nuværende hjem kan hjælpe dig
 • Om dagtilbud eller tilbud om aktiviteter gør en forskel i din hverdag
 • Om du har brug for madordning
 • Om flytning til anden bolig er den bedste løsning for dig 

Hvordan søger man

 • Du kan kontakte en sygeplejerske på det plejecenter, du modtager hjælp fra, eller du kan kontakte Visitationen på telefon 9970 6348
 • En sygeplejerske eller visitator vil aftale og aflægge besøg hos dig, og vil sammen med dig lave ansøgningen. Du er velkommen til at have pårørende eller andre med ved samtalen
 • Din ansøgning vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde.  
 • På visitationsmødet vurderes ansøgningen efter Morsø Kommunes kriterier til optagelse i den søgte boform

Afgørelse på ansøgning

Når visitationsudvalget har truffet afgørelse i din sag, vil du modtage skriftlig besked om bevilling eller afslag på din boligansøgning.

Såfremt du får bevilliget det søgte, men visitationsudvalget ikke kan imødekomme ønsket om visiteret plads øjeblikkeligt, opføres du på kommunens venteliste. Kommunen er pligtig til at tildele den borger, der har det største behov for pleje, en evt. ledig bolig, hvorfor der ikke er prioriteret venteliste.

Fritliggende ældrebolig

Borgere som modtager et mindre antal kommunale tilbud og hvor en anden boform end den nuværende vil give en mere tryg og overskuelig dagligdag og tilværelse.

Disse tilbud findes i:

 • Erslev (Nørrevænget)
 • Flade (Østerbyvej)
 • Fredsø (Fredsøvej)
 • Nykøbing (Rotaryparken)
 • Nykøbing (Nygade 27)
 • Redsted (Gammel Møllevej)
 • Sejerslev (Sejersvej)
 • Solbjerg (Kirkebyen) 
 • Tæbring (Fjordblik)
 • Øster Assels (N. C. Rasmussens Vej)