Indkøb

Indkøbspolitikken 2016-2018 beskriver de overordnede rammer for indkøb i Morsø Kommune. Alle kommunens afdelinger og institutioner er forpligtet til at leve op til indkøbspolitikken.

I Morsø Kommune har vi indgået indkøbsaftaler indenfor en række varegrupper.

Indkøbspolitik 2016-2018

Denne politik udgør de overordnede rammer for indkøb i Morsø Kommune. Politikken er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, jfr. Morsø Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring.

Det er Morsø Kommunes Topledelse, der har ansvaret for at politikken implementeres og efterleves i kommunens serviceområder.

Alle kommunens afdelinger og institutioner er forpligtet til at leve op til indkøbspolitikken.

Indkøb, som foretages sammen med borgeren (både børn og voksne) på baggrund af et pædagogisk aktiverende formål, er dog ikke omfattet af indkøbspolitikken.

Som supplement til indkøbspolitikken udarbejdes en strategi for, hvordan politikken udmøntes i praksis. Strategien behandles i og vedtages af Topledelsen.

Morsø Kommunes indkøb skal håndteres professionelt, ud fra forretningsmæssige og udviklingsorienterede principper.

Morsø Kommune har en naturlig og legitim interesse i et stærkt lokalt erhvervsliv. Inden for rammerne af den gældende lovgivning vil kommunen arbejde for, at lokale virksomheder får mulighed for at deltage i kommunens udbud.

Dette sikres bl.a. ved at alle udbud annonceres på kommunens hjemmeside.

Kommunens høje serviceniveau, vision om effektivitet og fornyelse, medfører stadigt mere komplekse anskaffelser, med deraf følgende krav til kompetencer. Indkøbspolitikken skal bidrage til fortsat professionalisering af indkøb i hele organisationen, hvilket vil give resultat i form af sund økonomi, bedre kvalitetsoplevelse, ligesom det vil understøtte kommunens image som en seriøs og attraktiv samarbejdspartner.

Indkøbspolitikken gælder for alle kommunens ansatte, og omfatter alle kommunale enheder og institutioner.

Formålet med indkøbspolitikkens er, at Morsø Kommunes indkøb samlet set foretages på et optimalt, lovligt og samfundsmæssigt ansvarligt grundlag.


3.1. Målsætninger

For at opnå effekten af Morsø Kommunes primære indkøbspolitiske målsætning: at sikre størst mu-lige gevinster til gavn for borgerne i kommunen, vil vi ved udbud og indkøb have fokus på, at

  • Udbud og indkøb sker efter princippet ”billigst og bedst egnet” – d.v.s. køber den samlet set bedste vare til den lavest mulige pris
  • I det omfang, det er muligt, anvendes udbudsformer, der tilgodeser små og mellemstore virksomheder (SMV’er)
  • Indgår indkøbsaftaler, der tilgodeser såvel den lille som den store institution i kommunen
  • Koordinerer vore indkøb og optræder som én kunde over for leverandørerne for at udnytte de samlede indkøbsressourcer til at opnå koncernfordele
  • Fremstår som en troværdig og professionel samarbejdspartner
  • Gennem en miljøbevidst indkøbspolitik medvirker til en så lille belastning af miljøet som muligt – under hensyn til pris og kvalitet

3.2. Forretningsmæssige principper

Det er Morsø Kommunes målsætning at indkøb foretages på bedst mulige kommercielle vilkår. En-hver anskaffelse skal tænkes på tværs af kommunens institutioner, for at afdække hvor vidt der er sammenfaldende behov. Når der er sammenfaldende behov, er der grundlag for større indkøbsvo-lumen, samt en bredere afdækning af behovet i forhold til kommunens serviceniveau.

Bedst mulige kommercielle vilkår vurderes ud fra en helhedsbetragtning, og dækker over den samlede omkostning for anskaffelse, d.v.s. pris, anvendelse, vedligeholdelse og bortskaffelse. Den lave pris er ikke altid bedst mulige kommercielle løsning.

De bedst mulige kommercielle vilkår, tilvejebringes ved dels en markedsafdækning og dels en konkurrenceudsættelse. Markedsafdækningen skal sikre, at det vi påtænker at anskaffe, svarer til det markedet optimalt set kan tilbyde. En systematisk konkurrenceudsættelse sikrer at flest mulige po-tentielle leverandører kommer i spil, og at markedet får mulighed for at tilvejebringe de bedst mulige vilkår.

Morsø Kommune foretager i noget omfang indkøb i samarbejde med Struer og Thisted kommuner. Disse fælles indkøb foretages ud fra samme forretningsmæssige principper, herunder også med en klar målsætning om at anvende færrest mulige ressourcer på indkøb. Hvor det anses hensigtsmæssigt tilslutter kommunen sig SKI’s forpligtende eller frivillige aftaler.

3.3. Arbejdsklausuler

I overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsvilkår i offentlige kontrakter skal leve-randøren sikre, at de ansatte, som leverandøren og dennes evt. underleverandører beskæftiger med henblik på kontraktens opfyldelse, har løn- og ansættelsesvilkår, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejdet af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 3. juni 2016

Revideres foråret 2018