Ændring af husdyrbrug

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide dit dyrehold eller produktionsareal, eller bygge nye driftsbygninger, skal du ansøge kommunen om tilladelse, godkendelse eller benytte en anmeldeordning.

Den 1. august 2017 trådte en ny husdyrregulering i kraft. Den væsentligste ændring er at reguleringen af husdyrbrugenes anlæg, samt arealer til udbringning af husdyrgødning, er blevet adskilt. Staten regulerer derfor nu arealdelen. Derudover ændres på hvordan produktionstilladelsen fastsættes. Husdyrreguleringen bliver nu baseret på en produktionsramme, der bliver udtrykt i m2 produktionsareal, i stedet for antal dyr og dyreenheder. Den nye model kaldes stipladsmodellen.

Det kræver en godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 b, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug, der har følgende produktionsarealer:

 • over 300 m2 produktionsareal til ammekøer med tilhørende opdræt, slagtekalve på dybstrøelse, eller heste, geder eller får – hvis dyrene kun er opstaldet i perioden 1. oktober til 15. maj
 • over 200 m2 produktionsareal, hvis det kun er til heste
 • over 175 m2 produktionsareal til ammekøer med tilhørende opdræt, slagtekalve på dybstrøelse, eller heste, geder eller får
 • over 100 m2 produktionsareal i tilfælde, der ikke er omfattet af ovenfor nævnte grænser

Det kræver en godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 a, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug, der har:

 • en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N om året
 • flere end 750 stipladser til søer, 
 • flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller 
 • flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Har du en tilladelse eller en godkendelse efter de tidligere gældende regler, skal du have en ny godkendelse eller tilladelse, hvis du foretager udvidelser eller ændringer.

Ansøgningerne sendes ind via det elektroniske ansøgningssystem på www.husdyrgodkendelse.dk. Til ansøgningssystemet er knyttet beregningsværktøjer, som beregner om projektet overholder de fastlagte beskyttelsesniveauer.

Ejendomme med anlæg, hvor produktionsarealerne til sammen højst er 100 m2, eller ovennævnte produktionsarealer, er ikke et husdyrbrug i lovens forstand og er ikke omfattet af krav om tilladelse eller godkendelse. Du skal dog anmelde til kommunen, hvis du ønsker at etablere/ibrugtage et fast placeret husdyranlæg, gødnings- eller ensilageopbevaringsanlæg. Dette skal ske ved at udfylde og indsende en anmeldelse. Hvis dit dyrehold med tilhørende anlæg er etableret før den 1. august 2017, skal du også anmelde en udvidelse eller ændring af dyreholdet, første gang dette sker, efter før nævnte dato.

 

Du har mulighed for at anmelde nogle ændringer af anlæg og dyrehold , uden det bliver omfattet af en tilladelse eller godkendelse.

Du kan benytte en anmeldeordning til etablering af:

 • Halmlade, maskinhal, malkerum m.v., kornlager og foderlager
 • Ensilageopbevaringsanlæg
 • Gødningsopbevaringsanlæg
 • Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning 
 • Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter
 • Skift mellem dyretyper (uden § 16 a eller § 16 b)
 • Skift i miljøteknologiske løsninger og bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde
 • Afprøvning af miljøeffektive teknologier og teknikker
 • Produktionstilpasning - malkekøer (med §§ 10-12)
 • Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi (med § 16 a eller § 16 b)

Ønsker du at benytte en af anmeldeordningerne skal du sende en anmeldelse til Morsø Kommune via Husdyrgodkendelse.dk. Nogen af anmeldelserne kan være omfattet af en byggetilladelse, hvor der også skal indsendes en ansøgning via Byg og Miljø.

Der er brugerbetaling på kommunens arbejde med godkendelser og tilladelser. Det betyder, at du skal betale for den tid kommunen anvender i forbindelse med sagsbehandling af en ansøgning.

Morsø Kommune opkræver brugerbetalingen hvert år i november. Taksten reguleres årligt og kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

I 2018 er timetaksten 322,49 kr.