Tilsynskampagne

En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet tilsynsindsats rettet mod et særligt miljøtema eller miljøproblem.

Morsø Kommune skal hvert år gennemføre to årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og husdyrbrug som målgrupper.

Formålet med kampagnerne er at skabe ændringer i adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse. I tilsynskampagnerne skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes. Tilsynsmyndigheden skal en gang årligt digitalt offentliggøre den samlede konklusion på tilsynskampagneindsatsen.

Nedenfor ses konklusionen på de kampagner, der er udført på husdyrbrug.

Morsø Kommune har i 2014 valgt at lave en temaaften omkring den nye tilsynsbekendtgørelse samt generelt omkring afholdelse af tilsyn.

Tilsynskampagnen blev afholdt den 18. februar 2014. Der blev annonceret på de 3 informationstavler, der er ved indfaldsvejene til Nykøbing Mors og ved Jesperhus samt i Morsø Folkeblad og på Morsø Kommunes hjemmeside.

Målet med kampagnen var igennem oplysning og dialog at formidle hvad den nye tilsynsbekendtgørelse betyder for det enkelte husdyrbrug samt fortælle om de vigtigste punkter omkring afholdelse af et tilsyn. Torben Ravn Pedersen fra Landbo Limfjord deltog med et indlæg omkring tilsyn.

Morsø Kommune har registreret 374 ejendomme med et dyrehold over 3 DE. Der deltog ca. 18 til temaaftenen, hvilket er en lille procentdel. Der var en god dialog på mødet samt en konstruktiv debat. Der blev ikke efterfølgende udsendt evalueringsskema til de deltagende, hvorfor det ikke vides hvad der eventuelt kunne være gjort anderledes. Det formodes, at emnet eventuelt var for snævert samt at der måske ikke er blevet brugt de rette medier.

En temaaften er en svær metode til at få spredt budskabet til mange. Der er derfor, udover temaaftenen, blevet informeret på de efterfølgende tilsyn om, hvordan den nye tilsynsbekendtgørelse påvirker det enkelte husdyrbrug, sammen med en gennemgang af miljørisikovurderingen. Dette vil Morsø Kommune desuden forsætte med på fremtidige tilsyn.

Det er vores forventning at afholdelse af en temaaften, er med til at styrke kontakten mellem kommunen og landmændene, og landmændene vil få en oplevelse af, at kommunen er tilgængelig og åben overfor spørgsmål og bemærkninger. På sigt forventes det desuden at temaaftenen samt information på tilsynene vil føre til at flere landmænd har fået indsigt i hvornår og hvorfor kommunen kommer på tilsyn

I 2015 har Morsø Kommune lavet en tilsynskampagne omkring produktionstilladelser og fluebekæmpelse på minkfarme.

Baggrunden for kampagnen var et ønske om fokus på overholdelse af produktionstilladelser. Kommunen valgte at tage udgangspunkt i minkfarme, da deres produktion ofte er vanskelig at kontrollere ved tilsyn.

Målet med kampagnen var at gøre Morsø Kommunes ca. 30 ejere af minkfarme opmærksom på at produktionstilladelserne og at reglerne for fluebekæmpelse og renholdelse af farmene skal overholdes.

Morsø Kommune sendte i april 2015 et brev til alle minkavlerne. Her blev de gjort opmærksom på kommunes kampagne, samt at der ville blive foretaget uanmeldte besøg på nogle af Morsø Kommunes minkfarme. Der blev udført 8 uanmeldte tilsyn ved tilfældigt udvalgte minkavlere.

Kampagnebrevet medvirkede til snak i gruppen af minkavlere omkring reglerne. Overordnet set var der ingen af de 8 minkavlere, der havde væsentlige overskridelser af deres produktionstilladelse, men der var mange spørgsmål og afklaringer efterfølgende. Et par avlere har i foråret 2016 haft opfølgende tilsyn for at få helt styr på, hvordan beregning af antallet af årstæver og dermed antal DE skal beregnes.

Tilsynskampagnen har uden tvivl skabt større fokus blandt minkavlerne omkring overholdelse af produktionstilladelserne, samt vigtigheden af fluebekæmpelse og renholdelse af farmen. Det skal fremover gerne være med til at mindske produktionsoverskridelse, samt flueklager fra naboer.

I Morsø Kommune har vi i forbindelse med tilsyn erfaret, at der ikke er helt styr på registrering og placering af olietanke. Vi har derfor i 2016 valgt at lave en tilsynskampagne om olietanke under 6.000 liter.
 
Målet med kampagnen er at få formidlet reglerne, hvilket gerne skal medvirke til færre uheld og jordforureningssager.
 
For at opnå dette har vi udarbejdet en folder, som vi kan udlevere på tilsyn. Derudover havde vi et indlæg i Landbo Limfjord og LandboThy's medlemsblade.
 
Tilsynskampagnen har øget vores fokus på registrering og placering af olietanke på tilsyn. Fremadrettet håber vi at kampagnen kan medvirke til, at flere husker at anmelde og sløjfe olietanke, samt at olietanken bliver placeret korrekt i forhold til reglerne.

I Morsø Kommune har vi i 2017 valgt at lave en tilsynskampagne omkring gyllebeholdere, der ikke har fået foretaget rettidig beholderkontrol.

Der er i de senere år kommet større fokus på kontrol af gyllebeholdere, som følge af en række uheld hvor gyllebeholdere er sprunget læk. Sådanne uheld kan have katastrofale følger for vores vandmiljø og den omkringliggende natur. Morsø Kommune har lavet en registrering af alle gyllebeholderne på Mors, og ud fra denne fundet ud af, at der er alt for mange, der ikke har fået foretaget den lovpligtige kontrol rettidigt. Derfor var det oplagt at gennemføre en tilsynskampagne med netop dette som omdrejningspunkt.

Kampagnens mål er at få for fulgt op på situationen med de gyllebeholdere, der ikke har fået foretaget rettidig beholderkontrol, for dermed at kunne sikre at de lever op til kravet om styrke og tæthed. Samtidigt er det et mål at få formidlet reglerne omkring beholderkontrol, hvilket gerne skal resultere i at flere får foretaget kontrol rettidigt, og færre får indskærpelser på tilsyn.

For at opnå disse mål har vi sendt breve ud til alle ejere af de gyllebeholdere, der har overskredet fristen for 5- og 10-års beholderkontrol. Efterfølgende har vi fulgt op på om disse beholdere blev kontrolleret eller skal tages ud af drift. Derudover har vi fået et indlæg i Landbo Limfjord og LandboThy's medlemsblade.

Tilsynskampagnen har skabt et større fokus blandt ejere af gyllebeholdere omkring kravet om kontrol af deres gyllebeholdere. Morsø Kommune har fulgt op på situationen for de gyllebeholdere, der ikke har fået foretaget rettidig beholderkontrol, og med succes fået afsluttet langt størstedelen af sagerne. Kun et fåtal af sagerne sagsbehandles der stadig på, men forventes afsluttet i foråret 2018.