Anmeldelse af midlertidige aktiviteter

For at forebygge og imødegå forurening fra støj, støv, uhygiejniske forhold mv. fra visse midlertidige aktiviteter, skal aktiviteten anmeldes til kommunen.

Anmeldelsen skal ske mindst 14 dage før aktiviteten påbegyndes.

Anmeldelsen sendes til Natur og Miljø, hvorefter det vurderes om der eventuelt skal stilles særlige vilkår til begrænsning af forureningen.

I særlige tilfælde nedlægges forbud mod aktiviteten.

Anmeldelse af en midlertidig aktivitet fritager ikke for indhentelse af de nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden relevant lovgivning.

Hvilke aktiviteter er midlertidige?

Der kan være tale om følgende aktiviteter:

  • Asfaltanlæg
  • Anlæg for behandling af forurenet jord
  • Spildevands- eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg
  • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
  • Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter
  • Ophugning af skibe
  • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
  • Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt