Anmeldelse af midlertidige aktiviteter

For at forebygge og imødegå forurening fra støj, støv, uhygiejniske forhold mv. fra visse midlertidige aktiviteter, skal aktiviteten anmeldes til kommunen.

Anmeldelsen skal ske mindst 14 dage før aktiviteten påbegyndes. Kommunen kan i særlige tilfælde forkorte tidsfristen.

Anmeldelsen sendes til Teknik og Miljø, hvorefter det vurderes om der eventuelt skal stilles særlige vilkår til begrænsning af forureningen. Anmeldelsen skal redegøre for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne, herunder driftstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimer.

I særlige tilfælde kan der nedlægges forbud mod aktiviteten.

Anmeldelse af en midlertidig aktivitet fritager ikke for indhentelse af de nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden relevant lovgivning.

Hvilke aktiviteter er midlertidige?

Den, der midlertidigt vil foretage følgende støv-, støj- eller vibrationsfrembringende aktiviteter, skal forud anmelde dette til kommunen:

  • Bygge- og anlægsarbejder.
  • Nedrivningsaktiviteter.
  • Bygningsfacadebehandling.
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.