Tilsyn med virksomheder

Tilsynet skal være med til at skærpe fokus på miljø, samtidig med muligheden for en god dialog mellem kommune og virksomhed.

Et miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men i lige så høj grad om vejledning og forebyggelse.

Miljøtilsynet er en kontrol af at virksomheden har de fornødne tilladelser og godkendelser, samt at virksomheden overholder disse og øvrig lovgivning på miljøbeskyttelsesområdet. I forbindelse med miljøtilsynet, ses der også på virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø såsom luft, støj, spildevand og affald.

Tilsynsaktiviteter på virksomheder er omfattet af brugerbetaling. Det betyder, at du skal betale for den tid, vi anvender før, under og efter et tilsyn. Du skal ikke betale for den tid, vi bruger på kørsel, samt generel planlægning af tilsynsarbejde og vidensopbygning.

Morsø Kommune opkræver brugerbetalingen sidst på året. Taksten reguleres årligt og kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du kan til enhver tid ved skriftlig henvendelse til kommunen få adgang til sagsakterne om en virksomhed, blandt andet til miljøoplysninger og virksomhedens egenkontrol. Adgangen sker dog med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Formålet med en miljøtilsynsplan er at give borgere, virksomheder, landbrug og andre interesserede et indblik i kommunernes prioriteringer, og hvordan tilsynsindsatsen på miljøområdet overordnet vil blive gennemført i den kommende fire årige periode.

Morsø Kommune skal udarbejde en miljøtilsynsplan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug. Miljøtilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.

Miljøtilsynsplanen skal blandt andet indeholde en generel vurdering af de væsentligste miljøproblemer, en beskrivelse af tilsynsindsatsen, en beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder samt en fortegnelse over kommunens særligt forurenende virksomheder (IED-virksomheder).

Du kan her se den gældende miljøtilsynsplan for Morsø Kommune: Miljøtilsynsplan 2022-2025

 

Kommunen skal hvert år senest den 1. april indsende en beretning til Miljøstyrelsen. Beretningen skal indeholde en vurdering af og bemærkninger til sidste års miljøtilsyn og godkendelser/tilladelser, samt en opgørelse over opkrævet brugerbetaling.

Du kan se Morsø Kommunes indberetning på Miljøstyrelsens platform "Digital Miljøadministration" (DMA).

Morsø Kommune skal afgive og offentliggøre oplysninger om virksomheder og husdyrbrug via Miljøstyrelsens platform "Digital Miljøadministration" (DMA). Her bliver oplysningerne tilgængelige for både myndigheder, borgere og virksomheder. DMA indeholder blandt andet oplysninger om tilsyn, godkendelser og eventuelle håndhævelser.

Når vi offentliggøre oplysninger i DMA, skal vi sikre, at det sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Vi skal derfor orientere virksomheden/husdyrbruget om, hvilke oplysninger som vi agter at offentliggøre. Hvis der er oplysninger, som virksomheden/husdyrbruget ikke ønsker offentliggjort, skal vi afgøre, om ønsket kan imødekommes.

Kommunen skal hvert år gennemføre to forskellige tilsynskampagner. Morsø Kommune har valgt at dele de 2 lovpligtige årlige tilsynskampagner på den måde, at der gennemføres en kampagne på landbrugsområdet og en kampagne på industrivirksomhedsområdet.

En tilsynskampagne er en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. I tilsynskampagnen skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes.

Kommunen skal en gang om året offentliggøre den samlede konklusion af sin indsats i forbindelse med tilsynskampagnen, herunder mål og effekter.