Tilsyn med virksomheder

Tilsynet skal være med til at skærpe fokus på miljø, samtidig med muligheden for en god dialog mellem kommune og virksomhed.

Et miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men i lige så høj grad om vejledning og forebyggelse.

Miljøtilsynet er en kontrol af at virksomheden har de fornødne tilladelser og godkendelser, samt at virksomheden overholder disse og øvrig lovgivning på miljøbeskyttelsesområdet. I forbindelse med miljøtilsynet, ses der også på virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø såsom luft, støj, spildevand og affald.

Tilsynsaktiviteter på virksomheder er omfattet af brugerbetaling. Det betyder, at du skal betale for den tid, vi anvender før, under og efter et tilsyn. Du skal ikke betale for den tid, vi bruger på kørsel, samt generel planlægning af tilsynsarbejde og vidensopbygning.

Morsø Kommune opkræver brugerbetalingen sidst på året. Taksten reguleres årligt og kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du kan til enhver tid ved skriftlig henvendelse til kommunen få adgang til sagsakterne om en virksomhed, blandt andet til miljøoplysninger og virksomhedens egenkontrol. Adgangen sker dog med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Formålet med en miljøtilsynsplan er at give borgere, virksomheder, landbrug og andre interesserede et indblik i kommunernes prioriteringer, og hvordan tilsynsindsatsen på miljøområdet overordnet vil blive gennemført i den kommende fire årige periode.

Morsø Kommune skal udarbejde en miljøtilsynsplan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug. Miljøtilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.

Miljøtilsynsplanen skal blandt andet indeholde en generel vurdering af de væsentligste miljøproblemer, en beskrivelse af tilsynsindsatsen, en beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder samt en fortegnelse over kommunens særligt forurenende virksomheder (IED-virksomheder).

Du kan her se den gældende miljøtilsynsplan for Morsø Kommune: Miljøtilsynsplan 2018-2021

 

Kommunen skal hvert år senest den 1. april indsende en beretning til Miljøstyrelsen. Beretningen skal indeholde en vurdering af og bemærkninger til sidste års miljøtilsyn og godkendelser/tilladelser, samt en opgørelse over opkrævet brugerbetaling.

Du kan se Morsø Kommunes indberetning på Miljøstyrelsens platform "Digital Miljøadministration" (DMA).

Morsø Kommune skal afgive og offentliggøre oplysninger om virksomheder og husdyrbrug via Miljøstyrelsens platform "Digital Miljøadministration" (DMA). Her bliver oplysningerne tilgængelige for både myndigheder, borgere og virksomheder. DMA indeholder blandt andet oplysninger om tilsyn, godkendelser og eventuelle håndhævelser.

Når vi offentliggøre oplysninger i DMA, skal vi sikre, at det sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Vi skal derfor orientere virksomheden/husdyrbruget om, hvilke oplysninger som vi agter at offentliggøre. Hvis der er oplysninger, som virksomheden/husdyrbruget ikke ønsker offentliggjort, skal vi afgøre, om ønsket kan imødekommes.

Kommunen skal hvert år gennemføre to forskellige tilsynskampagner. Morsø Kommune har valgt at dele de 2 lovpligtige årlige tilsynskampagner på den måde, at der gennemføres en kampagne på landbrugsområdet og en kampagne på industrivirksomhedsområdet.

En tilsynskampagne er en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. I tilsynskampagnen skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes.

Kommunen skal en gang om året offentliggøre den samlede konklusion af sin indsats i forbindelse med tilsynskampagnen, herunder mål og effekter.

Tilsynskampagne 2014-2016 "Genbrug mest muligt"

Kampagnens tema

Regeringen fremlagde i oktober 2013 en ny ressourcestrategi for affaldssortering – Danmark uden affald. Regeringens vision er, at vi får et Danmark uden affald, hvor vi genanvender flest mulige materialer i vores affald.

Morsø Kommune implementerer, som en af de første kommuner i Danmark en plan for husholdninger, hvor vi genanvender flest mulige materialer i vores affald. Vi skal alle fra april 2014 være med til at sortere affaldet, så vi kan udvinde værdierne i det. Det er godt for miljøet, og det kan skabe job og nye erhvervsmuligheder. Vi ser vores affald som ressourcer og udnytter ressourcerne bedst muligt, så værdifulde materialer ikke går tabt.

Indsatsen omfatter også affaldet fra virksomhederne i kommunen. Der afleveres i dag fra virksomheder i Morsø Kommunen 269 tons pr. måned i gennemsnit (jan-juli 2014) til forbrændingsanlægget i Thisted. Det kræver, at også virksomhederne ser, at genanvendelse er guld. F.eks. indeholder mobiltelefoner og andet elektronikaffald guld, sølv og andre værdifulde metaller, som skal indsamles og nyttiggøres i stedet for at gå til spilde. Reglerne herfor findes i affaldsbekendtgørelsen, hvor virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede affald, herunder genanvendeligt PVC-affald, affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal, og træ, som er egnet til materialenyttiggørelse skal forbedres til genbrug, genanvendelse eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse eller forbehandling med henblik på en af de nævnte behandlingsformer. Udgangspunktet i affaldshåndteringen skal iht. bekendtgørelsens § 12 ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:

 1. Forberedelse med henblik på genbrug
 2. Genanvendelse
 3. Anden nyttiggørelse
 4. Bortskaffelse

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsen overholdes og sætter med kampagnen skub i virksomhedernes sortering af affaldet for at få mere genbrug.

Kampagnens mål

Kampagnens overordnede mål er, at sikre bedre sortering og øget genbrug på øens virksomheder. Kampagnen kører indtil alle virksomheder har haft miljøtilsyn.

Resultatmål: Der udarbejdes en pjece, der vejleder i hvordan affaldet sorteres bedst muligt. På alle miljøtilsyn på virksomheder skal pjecen udleveres til den ansvarlige for affaldet, og den tilsynsførende skal give viden om, hvordan virksomhedens affaldstyper konkret sorteres. Forholdet medtages i alle afrapporteringer.

Effektmål: Når de 3 år er forløbet og alle virksomhederne har haft et miljøtilsyn vurderes det, om kampagnen har givet resultat ved at foretage en effektmåling på, om der er sket ændringer i registrerede mængder affald til hhv. forbrænding og genanvendelse.

Plan for kampagnen

 • Der udarbejdes en folder til virksomhederne.
 • Pressen informeres om kampagnen for 2015 efter udløbet af pilotprojektperioden i 2014.
 • Tilsynet gennemføres ved, at forholdet medtages i alle afrapporteringer af tilsyn, herunder opfølgning og håndhævelse.
 • Kampagnen medtages som punkt i det årlige møde med øens erhvervsdrivende/håndværkere.
 • Der foretages evaluering efter hvert års udgang. 

Kampagnens resultat

Ved udgangen af 2015 er resultatmålet for tilsyn i 2014 og 2015 opfyldt, idet: 

 • Der blev udarbejdet en pjece med titlen "Affald fra virksomheder", der vejleder i hvordan virksomhederne sorterer bedst muligt.  
 • Pjecen blev ved samtlige tilsyn udleveret til virksomhederne.
 • Der var ved alle tilsyn konkret dialog om hvordan virksomhedens affaldsfraktioner kunne sorteres, så der blev genbrugt mest muligt.
 • Forholdet kom med i alle afrapporteringerne til virksomhederne efter endt tilsyn.     

Vedrørende effektmålene vurderes resultatet først ved udgangen af 2016.