Tilsynskampagne

En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet tilsynsindsats rettet mod et særligt miljøtema eller miljøproblem.

Morsø Kommune skal hvert år gennemføre to årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og husdyrbrug som målgrupper.

Formålet med kampagnerne er at skabe ændringer i adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse. I tilsynskampagnerne skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes. Tilsynsmyndigheden skal en gang årligt digitalt offentliggøre den samlede konklusion på tilsynskampagneindsatsen.

Nedenfor ses konklusionen på de kampagner, der er udført på industrivirksomheder.

Tilsynskampagner

Kampagnens tema

Regeringen fremlagde i oktober 2013 en ny ressourcestrategi for affaldssortering – Danmark uden affald. Regeringens vision er, at vi får et Danmark uden affald, hvor vi genanvender flest mulige materialer i vores affald.

Morsø Kommune implementerer, som en af de første kommuner i Danmark en plan for husholdninger, hvor vi genanvender flest mulige materialer i vores affald. Vi skal alle fra april 2014 være med til at sortere affaldet, så vi kan udvinde værdierne i det. Det er godt for miljøet, og det kan skabe job og nye erhvervsmuligheder. Vi ser vores affald som ressourcer og udnytter ressourcerne bedst muligt, så værdifulde materialer ikke går tabt.

Indsatsen omfatter også affaldet fra virksomhederne i kommunen. Der afleveres i dag fra virksomheder i Morsø Kommunen 269 tons pr. måned i gennemsnit (jan-juli 2014) til forbrændingsanlægget i Thisted. Det kræver, at også virksomhederne ser, at genanvendelse er guld. F.eks. indeholder mobiltelefoner og andet elektronikaffald guld, sølv og andre værdifulde metaller, som skal indsamles og nyttiggøres i stedet for at gå til spilde. Reglerne herfor findes i affaldsbekendtgørelsen, hvor virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede affald, herunder genanvendeligt PVC-affald, affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal, og træ, som er egnet til materialenyttiggørelse skal forbedres til genbrug, genanvendelse eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse eller forbehandling med henblik på en af de nævnte behandlingsformer. Udgangspunktet i affaldshåndteringen skal iht. bekendtgørelsens § 12 ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:

 1. Forberedelse med henblik på genbrug
 2. Genanvendelse
 3. Anden nyttiggørelse
 4. Bortskaffelse

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsen overholdes og sætter med kampagnen skub i virksomhedernes sortering af affaldet for at få mere genbrug.

Kampagnens mål

Kampagnens overordnede mål er, at sikre bedre sortering og øget genbrug på øens virksomheder. Kampagnen kører indtil alle virksomheder har haft miljøtilsyn.

Resultatmål: Der udarbejdes en pjece, der vejleder i hvordan affaldet sorteres bedst muligt. På alle miljøtilsyn på virksomheder skal pjecen udleveres til den ansvarlige for affaldet, og den tilsynsførende skal give viden om, hvordan virksomhedens affaldstyper konkret sorteres. Forholdet medtages i alle afrapporteringer.

Effektmål: Når de 3 år er forløbet og alle virksomhederne har haft et miljøtilsyn vurderes det, om kampagnen har givet resultat ved at foretage en effektmåling på, om der er sket ændringer i registrerede mængder affald til hhv. forbrænding og genanvendelse.

Plan for kampagnen

 • Der udarbejdes en folder til virksomhederne.
 • Pressen informeres om kampagnen for 2015 efter udløbet af pilotprojektperioden i 2014.
 • Tilsynet gennemføres ved, at forholdet medtages i alle afrapporteringer af tilsyn, herunder opfølgning og håndhævelse.
 • Kampagnen medtages som punkt i det årlige møde med øens erhvervsdrivende/håndværkere.
 • Der foretages evaluering efter hvert års udgang. 

Kampagnens resultat

Ved udgangen af 2015 er resultatmålet for tilsyn i 2014 og 2015 opfyldt, idet: 

 • Der blev udarbejdet en pjece med titlen "Affald fra virksomheder", der vejleder i hvordan virksomhederne sorterer bedst muligt.  
 • Pjecen blev ved samtlige tilsyn udleveret til virksomhederne.
 • Der var ved alle tilsyn konkret dialog om hvordan virksomhedens affaldsfraktioner kunne sorteres, så der blev genbrugt mest muligt.
 • Forholdet kom med i alle afrapporteringerne til virksomhederne efter endt tilsyn.     

Morsø Kommunes tilsynskampagne på virksomhedsområdet er i 2017 gået på plast

Plast som Ressource

Genanvendelse af affald er et stigende fokusområde på tværs af kommunegrænser, og derfor er årets tilsynskampagne også en fælles indsats på tværs af de nordjyske kommuner. Kampagnen går på kortlægning af mængder, typer og genanvendelsesmuligheder for plast. Mange nordjyske virksomheder har plast som affaldsmateriale i større eller mindre grad, såsom wrapfolie, strips og plastafskær, og der kan være et stort ressource- og miljømæssigt potentiale i genanvendelse af visse plasttyper.

Dialog og viden

Målet med tilsynskampagnen er at skabe fokus på affaldsforebyggelse og ressourceudnyttelse med særligt fokus på plast. De deltagende virksomheder har besvaret et spørgeskema med spørgsmål om forskellige plastfraktioner, og hvilke aktørinteresser der er på området. Dataene fra dette spørgeskema vil blive bearbejdet og senere offentliggjort her på siden og på relevante platforme.

Tilsynskampagnen har været koordineret af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBE), som Morsø Kommune er partner i.