Vådområde ved Jølby Nor er godt på vej

Det nye vådområde ved Jølby Nor midt på Mors tager form. En ud af fire søer er anlagt og hele projektet forventes at være i mål i løbet af januar næste år.

50 af egnes sangsvaner har allerede taget den lavvandede sø i brug vest for Holme. Søen er den første af de i alt fire søer, som bliver en del af landskabet ved Jølby Nor. Den er et resultat af, at Mejerirenden er blevet lukket på den øverste strækning, og det første pumpehus blev nedlagt, samt at vandet nu ledes igennem lavningen vest for Holme. Det har dannet en lavvandet sø på cirka 0,5 meters dybde. Det nye forløb af Mejerirenden er gravet videre igennem Erslev kær og munder ud i Lyngbro Bæk nord for Frøslev gård.

Regn gav udfordringer
De store mængder regn i løbet af efteråret har givet Vils Entreprenørforretning en del udfordringer, som de har håndteret på fornemmeste vis. Indtil nu forløber projektet planmæssigt med kun få afvigelser i tidsplanen. De store mængder vand har betyder, at en ekstra pumpe ved et nygravet vandløbsforløb øst for Vestmorsvej har været installeret for at give gravemaskinerne arbejdsro.

Nye vandløbsstrækninger gavner ørreden
Som en del af vådområdeprojektet omlægges de nederste cirka 350 meter af Solbjerg Å. Dette arbejder er afsluttet, og der løber i dag et fint vandløb i skræntfoden. I den nye strækning af Solbjerg Å etableres også gydegrus og sten til gavn for vandløbets fisk. Det forbedrende arbejde med vandløbet skal også ses som en indledning på et større arbejde med restaureringer i Solbjerg å. Morsø Kommune afventer stadig endeligt tilsagn fra Fiskeristyrelsen til projekterne med restaurering af vandløbene.
Det er også en del projektet at omlægge Pudsgård Bæk. Arbejdet er i gang og forventes afsluttet inden for to uger. Formålet med omlægningen af de to vandløbsstrækninger er primært at sikre ørredvandringen længere op i de to vandløbssystemer. En ørredvandring, der ellers vil være blevet besværliggjort, hvis vandløbene skulle løbe igennem de kommende søer. Specielt Pudsgård Bæk har i dag en god ørredbestand, som projektet ikke vil påvirke negativt.

Næste etaper
Det resterende arbejde omfatter primært håndtering af diverse drænsystemer i dyrkningsoplandet til vådområdet samt nedlæggelse af alle indlands pumpestationer. Som noget af det sidste vil der blive etablere et stryg i Lyngbro Bæk, så vandløbsvandet stemmes op og spreder sig ud over de lavtliggende marker langs Lyngbro Bæk.
Vådområdet dækker i alt 418 hektar, hvoraf det forventes at cirka 183 hektar vil blive permanente lavvandede søer. På det dybeste sted (Solberg Engsø) bliver vandstanden cirka 1,3 meter dyb. Netop de lavvandede søer tiltrækker store flokke af forskellige fugle. 

En Limfjord i balance
Vådområdet forventes at reducere udledningen af kvælstof fra dyrkningsfalden til Limfjorden med cirka 51 ton om året. Desuden forventes en tilbageholdelse af fosfor på de periodisk oversvømmede engarealer at udgøre cirka 250 kilo om året. Projektet er derfor et betydeligt positivt tiltag for at få en Limfjord i balance. Specielt forholdene i Dragstrup Vig, som også denne sommer oplevede iltsvind, forventes at blive forbedret.

Indvielse i starten af 2020
Den officielle indvielse vil blive annonceret i starten af 2020. Morsø Kommune håber at de mange engarealer vil tiltrække kreaturholdere, så disse arealer vil blive afgræsset, hvorved de lysåbne ferske enge og kærområder vil få gunstige vilkår.
Vådområdeprojektet forventes af blive afsluttet medio januar. Projektet er finansieret af Den Europæiske fond for Udvikling af landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

 

Baggrund

Den 5. august 2019 begyndte anlægsarbejdet til Limfjordens til dato største vådområdeprojekt – Jølby Nor vådområdeprojekt. Arbejdet med konkretisering af vådområdeprojektet Jølby Nor blev påbegyndt i 2015. I august 2019 begyndte Vils Entreprenør på det omfattende arbejde med at reetablere kær- og moseområdet mellem Dragstrup, Erslev og Frøslev.
Projekts tilbliven har kun været mulig med stor opbakning af Lyngbro Bæk Landvindingslag, samt opbakning fra de mange lodsejere som har været involveret i projektet.
Projektet har været kendetegnet ved en god lodsejerdialog og -arrangement.