Beskæring af beplantning langs veje, fortove og stier

Er du ejer af en ejendom, hvor beplantningen har bredt sig ud over fortovet eller rabatten, beder vi dig om at foretage indklipning og beskæring til skel, således at beplantningen ikke når ind på vejarealet.

Der ikke er mål på bredden af fortov/cykelsti, kørebane eller rabat. Det er fordi disse mål varierer alt efter hvilken vej det drejer sig om.

Skitsen herover illustrerer frirumsprofilet for både by- og landzone og skal forstås således:

  • Hele kørebanen + 1 m til hver side skal være fri for beplantning i 4,5 m højde i byzone.
  • I landzone skal hele kørebanen samt rabatter være fri i 4,5 m højde.
  • Over fortov/cykelsti og rabat skal der være frit i 3 m højde.
  • Tinglyste oversigtsarealer holdes i den fastsatte højde. (Normalt 80 cm).
  • Hæk og hegn skal holdes bag skel mod vejen.

Beplantning må aldrig skygge for gadebelysning, vejskilte

Kommunens ret til at kræve beskæring udført

Kommunen kan ifølge Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje kræve, at indklipning og beskæring bliver udført. Er det nødvendigt vil kommunen fastsætte en tidsfrist for arbejdets udførelse. Overskridelse af fristen vil medføre, at beskæring m.m. blive udført for grundejers regning.

Spørgsmål

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Trafik, GIS & Anlæg.

Mail sendes til vej@morsoe.dk