Grundlovsceremoni - 12. september

Tilmeld Grundlovsceremoni kl. 15.30 på Det gl. Rådhus, Rådhustorvet 1 K, Nykøbing M

For at få dansk statsborgerskab er det en betingelse at medvirke i en grundlovsceremoni, hvor formålet er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen af borgmesteren. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Det følger af bekendtgørelse af lov om Dansk Statsborgerskab § 10, at der indføres krav om udveksling af håndtryk ved grundlovsceremonier for alle personer, der er omfattet af en betingelse om deltagelse i en grundlovsceremoni som forudsætning for at erhverve dansk statsborgerskab.

Kravet gælder også for personer, der inden for de sidste 2 år har været omfattet af tidligere love om indfødsrets meddelelse med krav om deltagelse i en ceremoni, og som endnu ikke har erhvervet dansk statsborgerskab.

Morsø Kommune holder grundlovsceremoni mandag den 12. september 2022 kl. 15.30.

Ceremonien holdes på Det gl. Rådhus, Byrådssalen, Rådhustorvet 1 K, 7900 Nykøbing Mors.

Du har mulighed for at tage ’en gæst med til ceremonien.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er onsdag den 24. august 2022 kl. 12.00.

Du tilmelder via dette link - hvor du logger ind med dit NemID

Du skal oplyse følgende:

  • Navn
  • Adresse
  • Mobilnummer
  • Fødselsdato
  • Om du har èn gæst med eller ej

Erklæring på tro og love om eventuelle strafbare forhold - vigtigt

Du skal senest 10 hverdage før grundlovsceremonien indsende en underskrevet erklæring på tro og love om eventuelle strafbare forhold til Udlændinge- og Integrationsministeriet – indfoedsret@uim.dk

Du finder erklæringen på denne Udlændige- og Integrationsministeriets side her

Såfremt Ministeriet ikke har modtaget denne erklæring senest 10 hverdage før den 12. september 2022, (Det vil sige senest den 29. august 2022), vil du ikke kunne deltage i ceremonien.

Statsborgerbevis

Borgmesteren vil ved ceremonien udlevere statsborgerbeviset til de af Udlændinge- og Integrationsministeriet godkendte deltagere i grundlovsceremonien.

Legitimation

Du skal medbringe et af følgende gyldig legitimation:

  • opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark

 eller

  • pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz

eller

  • pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Du kan læse mere om Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Har du spørgsmål til ceremonien kan du kontakte Morsø Kommune, sekretariatet på tlf. 99 70 70 65 i kommunens åbningstid.