Coronavirus: Kommunen lukker delvist ned og beredskab træder i kraft

Statsministeren meddelte 11. marts 2020, at myndighederne iværksætter nye tiltag for at imødegå spredning af smitte med coronavirus. Informationerne her opdateres løbende…

 

Konsekvenser i Morsø Kommune

(opdateret 2. april kl. 09:56)

 • Frivilligfesten - 20. marts (udskudt - ubestemt tid) 
 • Rejsegilde Duelund - 3. april (aflyst)
 • Østersfinalen - 18. april (aflyst)

Morsø Kommune lukker aktiviteter på daghjem og aktivitetssteder på sundheds- og omsorgsområdet foreløbigt frem til d. 13. april - eller indtil andet meldes ud. Det drejer sig om:

 • Aktivitetscenter og dagcenter Støberigården

 • Dagcenter Ansgarhjemmet

 • Sygeplejeklinikker

Alle berørte borgere, der benytter dagcentrene, bliver kontaktet direkte af hjemmeplejen.

Klippekort
Klippekortet, som giver mulighed for ekstra og valgfri hjælp til hjemmehjælpsmodtagere og beboere på plejecentre er midlertidigt sat i bero.

Morsø Kommune lukker aktivitets- og samværstilbud. Se mere om lukning af aktiviteter på social- og sundhedsområdet her.

Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, bibliotek, haller, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter lukkes ned og foreløbigt frem til d. 13. april. Alle private udbydere, selvejende institutioner, frivillige foreninger og trossamfund mv. opfordres kraftigt til at gøre det samme.

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem foreløbigt frem til d. 13. april.

De pågældende skal så vidt muligt arbejde hjemmefra. Hvis det ikke er muligt, sendes vedkommende hjem med løn.

Offentligt ansatte, der er sendt hjem og ikke arbejder hjemmefra, står fortsat til rådighed for arbejdsgiveren og vil i øvrigt kunne blive pålagt at bistå med varetagelsen af nødvendige samfundsfunktioner.

Med kritiske funktioner sigtes der fx til personale i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, beredskabet og området for socialt udsatte. Det forhold, at hjemsendelse vil indebære opbygning af sagsbunker og forlængede sagsbehandlingstider, indebærer ikke, at funktionerne anses som kritiske.

En lang række butikker, forretninger og centre skal lukke.

Det gælder shoppingcentre, solcentre, natklubber, barer, vandpibecaféer og andre butikker. Det gælder altså alle steder, hvor personer kommer i tæt kontakt med hinanden - eksempelvis hos frisører og tatovører.

Også sports- og idrætsfaciliteter som eksempelvis fitnesscentre skal lukkes for at hindre smittespredning. Forbuddet gælder dog ikke genoptræningscentre, der er tilknyttet hospitaler eller plejehjem.

Dagligvarebutikker vil fortsat være åbne, men kravene skærpes til dem.

Først og fremmest skal kunderne så vidt muligt altid kunne vaske hænder og/eller spritte af i butikken.

Samtidig skal butikkerne sikre, at kunderne holder afstand til hinanden, og at der vil være handsker til brug for varer uden emballage.

Andre fødevarebutikker og butikker, der sælger medicin, vil også fortsat være åbne. Det gælder også apoteker, der vil holde åbent, som de plejer.

Styrelsen for Patientsikkerhed beordret et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

Undtagelser til forbuddet

Det er besluttet, at ovennævnte forbud ikke omfatter besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

Man kan kontakte den enkelte leder på plejehjemmet eller bostedet for at høre nærmere.

Det vil ikke være tilladt at samles mere end 10 personer ved arrangementer og begivenheder – hverken udenfor eller indenfor.

Det gælder også private arrangementer i for eksempel lejede selskabslokaler, hvor deltagerantallet overstiger 10 personer.

Regeringen opfordrer til, at man også efterlever forbuddet ved arrangementer i private hjem, som ellers er undtaget af de nye regler.

Genbrugspladsen har åbent fra d. 31. marts - under skærpede forholdsregler

 • Kun 10 biler på pladsen ad gangen
 • Kun 2 personer i hver bil
 • Medbring egne haveredskaber til tømning
 • Brug egne handsker

OBS! Genbrugsbutikken og Sindbjerg Depotplads er fortsat lukket.

Se åbningstider med mere her

Der vil kun være adgang, når man kommer kørende fra Nykøbing. Dvs. der er venstresving forbudt, når man kommer mod Nykøbing.

Baggrund:

Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne genbrugspladserne, hvis man tager de nødvendige forholdsregler. Samtidig ændrer KL deres anbefaling til at åbne op, hvis man sikrer adgangsbegrænsning.

se mere om baggrunden for åbningen her

Der vi

 • Jobcentret lukker for personligt fremmøde.

 • Alle borgere kan fortsat få udbetalt ydelse

 • Alle virksomheder kan fortsat få refusion og tilskud udbetalt

 • Alle borgere der er inviteret til samtale eller personligt fremmøde bliver ringet til. Vi aftaler en ny samtale eller afholder samtalen telefonisk.

 • Alle møder med virksomheder bliver afholdt telefonisk

 • Alle borgere kan fortsat ringe til Jobcenteret  - telefon 99707287

 • Alle virksomheder kan fortsat ringe til virksomhedsservice – telefon 99707233 

Som en konsekvens af, at skoler og institutioner har hjemsendt børnene for at mindske risikoen for smitte med coronavirus er det besluttet at indstille en del af de lokale busruter. 

Personer, der har behov for befordring kan i stedet bestille en flextur på NT.flextrafik@dk, tlf. 99341134 eller i app’en Flextrafik. Du kan se mere om flexturer på www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Morsø Bustrafik i samarbejde med Morsø Taxi & Turisttrafik tilbyder endvidere, at du som erstatning for busturen kan bestille en gratis taxatur. Du skal  bestille turen senest 1 time før afhentning på tlf. 97767676

Lokalruter
Lokalruterne 701 – 709 er indstillet. Morsø Taxi og Turisttrafik tilbyder gratis taxa som erstatning.

Bybus
Linje 1 og 2 i Nykøbing kører efter hverdage i ferieperioder, hvilket betyder at afgange med a-note falder væk.

Regionalruter og X-busser
Rute 90, 940X og 970X kører efter hverdage i ferieperioder, hvilket betyder at afgange med a-note (eller anden note som angiver skoledage) falder væk.

Det er aftalt, at driftsreduktionen foreløbig varer til og med d. 13 april, medmindre der kommer andre udmeldinger fra regeringen mht. skolelukninger m.m.

Der er etableret nødpasningsberedskab ved alle skoler og dagtilbud i Morsø Kommune. Det gælder både kommunale og private skoler og dagtilbud.

Hvis man for behov for nødpasning af børn og unge, så skal man blot kontakte den skole eller det dagtilbud, hvor barnet eller den unge går til dagligt.

Nødpasningsberedskabet er etableret efter følgende kriterier:

 1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

 2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.

 

Med baggrund i regeringens beslutning om, at nedlukningen af skoler og dagtilbud er blevet forlænget til og med den 13. april, er der i Morsø Kommune truffet politisk beslutning om følgende:

 • Alle overgange mellem dagtilbud og alle overgange mellem dagtilbud og Tidlig SFO, der skulle finde sted pr. 1. april 2020, udsættes indtil skoler og dagtilbud igen er åbne.
 • Alle børn forbliver i de tilbud, hvor børnene i dag er indskrevet.
 • Forældrebetalingen vil følge taksten på det tilbud, barnet ville være indskrevet i pr. 1. april 2020.
 • Der vil ved genåbning etableres et overgangsforløb, der vil sikre alle børn en tryg overgang mellem tilbuddene.

Der vil blive udsendt detaljeret information om, hvordan vi griber situationen an, når skolerne og dagtilbuddene ikke længere er lukket ned.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte:

For at sikre, at I har de mest opdaterede svar på de spørgsmål som:

 • Hvordan fungerer det med nødpasning? (se 'Fold ud' tekst: "Nødpasning i Morsø Kommune")
 • Hvad med forældrebetaling?
 • Skal man stadig betale til frokostordninger?
 • Må man stadig lave legeaftaler?
 • Bliver sommerferien udskudt?
 • mfl.

... så linker vi til Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål / svar side - klik her

Restauranter, caféer og spisesteder skal også lukke.

Det vil dog fortsat være tilladt for dem at lave takeaway. For de restauranter og cafeer, der vil levere mad og drikke ud af huset, er der dog en række forholdsregler:

 • Alle medarbejdere skal overholde sundhedsmyndighedernes anbefaling om god hygiejne.
 • Der skal opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på coronavirus, bør isolere sig i hjemmet.
 • Vand og sæbe eller sprit skal i videst muligt omfang være tilgængeligt for kunder, der henter takeaway.
 • Restauranten skal sikre sig, at kunderne holder sig på afstand af medarbejderne og ved en eventuel kø udenfor.

Rådhuset lukker for personligt fremmøde.

Du kan dog betjene dig selv på de fleste områder her på hjemmesiden eller www.borger.dk

Alle borgere kan fortsat få udbetalt ydelse

I nødstilfælde eller ved akut behov for hjælp er der mulighed for at kontakte personalet. Det betyder, at ved akutte henvendelser til Rådhuset kan man ringe på 99707000

Alle skoler og dagtilbud lukkes foreløbigt frem til 13. april. Morsø Kommune etablerer nødpasning. Kontakt din skole eller daginstitutionen for specifik information. Bedsteforældre bør ikke passe børn, hvis de pågældende på grund af alder eller helbred er særligt sårbare over for smitte med coronavirus.

Børn, unge og forældre tilbydes anonym rådgivning og vejledning via telefon ved enten en socialrådgiver eller psykolog fra mandag til fredag kl. 8-14.

Ring på tlf. 6138 5159.

Baggrund

Familier på Mors kan få rådgivning, støtte og vejledning til at komme videre med problemer i hverdagslivet og til at kunne håndtere den uvante og nye livssituation, som corona-situationen har medført. Det kunne være problematikker som: konflikter i hjemmet, børns sociale udfordringer, manglende netværk og lignende. 

Hensigten med åben anonym rådgivning er først og fremmest at give borgere på Mors et hjælpetilbud, der er uforpligtende og forebyggende. Håbet er, at mange problemer kan afhjælpes gennem god rådgivning, inden de vokser sig store. Vi registrerer ikke oplysningerne, og vi sikrer, at alle henvendelser har fuld anonymitet.