Foroffentlighed og borgermøde - Minkfodercentralen Vildsund

Foroffentlighed og invitation til borgermøde i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse af virksomheden, Minkfodercentralen Vildsund.

Morsø Kommune har indledt en revurdering af eksisterende miljøgodkendelse fra 1999 af virksomheden, Minkfodercentralen Vildsund A.m.b.a., Sundbyvej 214-216, 7950 Erslev.

Virksomheden er en bilag 1-virksomhed i godkendelsesbekendtgørelsen (Bek. nr. 1317 af 20/11/2018), hvor virksomhedens hovedaktivitet hører under listepunkt 6.4.b) iii):

”Behandling og forarbejdning, medmindre den kun består i emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder fra animalske og vegetabilske råstoffer både i sammensatte og usammensatte produkter med en kapacitet til produktion af færdige produkter større end 75 tons/dag".

I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse af en bilag 1-virksomhed har enhver ret til at se og kommentere sagens akter samt at få tilsendt og kommentere udkast til sagens afgørelse, inden den endelige afgørelse meddeles.

Sagens akter er offentliggjort her på hjemmesiden i 4 uger fra tirsdag d. 4. februar til tirsdag d. 5. marts 2019.

Udover afgørelse om miljøgodkendelse er revurderingen også vurderet til at omfatte en afgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM).  

Når et udkast til disse afgørelser foreligger, vil enhver, der har bedt om disse udkast, få lejlighed til at kommentere disse inden for en nærmere oplyst frist på 2-4 uger efter modtagelse af udkastet.

Når der er truffet endelig afgørelse bliver den annonceret på kommunens hjemmeside med oplysning om klagemuligheder.

Kontakt og tidsfrist

Kommentarer til sagens akter og/eller anmodning om at få tilsendt udkast til afgørelse skal fremsendes til Morsø Kommune, Teknik og Miljø, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M. eller på e-mail carsten.lund@morsoe.dk. Henvendelse skal ske senest tirsdag d. 5. marts 2019.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte miljøsagsbehandler Carsten Egeris Lund, tlf. 99707067 eller e-mail carsten.lund@morsoe.dk.

Borgermøde

I forbindelse med opstart af revisionsarbejdet inviteres der tirsdag den 26. februar 2019 til virksomhedsbesøg og borgermøde. Her har virksomhedens naboer og andre interesserede muligheden for at komme og høre mere til virksomheden, revisionsarbejdet samt stille spørgsmål til både virksomhed, virksomhedens miljøkonsulent og kommune.

Nærmere omkring tid, sted og tilmelding fremgår af følgende invitation

Periode

Publiceret: .
Publiceret frem til:

Downloads