Udvalget for Bygningsforbedring

Bygningsforbedringsudvalget træffer løbende afgørelse om tilskud til udvendige istandsættelser af bevaringsværdige bygninger. Her kan du læse mere om hvilke tilskud der gives, samt hvor og hvordan du skal søge.

Udvalget kan iflg. Lov om Byfornyelse yde tilskud til:

  • Ejerboliger, der bebos af ejeren og andelsboliger, der bebos af andelshaveren. Der kan ikke søges til boliger, der bruges delvist til f.eks. erhverv eller til boliger, der anvendes til fritidsformål.
  • Bygningen skal være optaget i Morsø Kommuneplan 2013-2025 som bevaringsværdig.

Du kan også se bygningsregistreringen her i Morsø Kulturmiljøatlas, hvor ejendommen skal have en bevaringsværdi fra 1-4.

Tilskud gives til styrkelse og fastholdelse af bevaringsværdien inden for følgende kategorier

  • Udskiftning af uoriginale bygningsdele.
  • Retablering af oprindelige bygningsdele.
  • Genopretning af særligt vedligeholdelsestunge bygningsdele.
  • Fastholdelse af sammenhængende bebyggelsers bevaringsværdig.

Se eventuelt link til retningslinjer for ansøgning om tilskud i boksen.

Tilskudssats 

Tilskuddet kan højst udgøre 25 % af de støtteberettigede udgifter inkl. moms. Minimum støttebeløb er 25.000 kr., hvilket svarer til arbejder for 100.000 kr. I særlige tilfælde kan udvalget dispensere fra minimumbeløbet. 

 

Teknik og Miljø kan i begrænset omfang være behjælpelig med råd og vejledning i forbindelse med ansøgninger.

Yderligere information kan fås i
Teknik og Miljø ved henvendelse til
Mette Holst
Telefon 99 79 72 29.