Fremtidens landskaber på Nordmors

Fremtidens Landskaber er et forskningsprojekt, som har til formål at undersøge mulighederne for at gennemføre borgerinvolverende, sammenhængende og langsigtet planlægning i det åbne land.

Rapport om 'Fremtidens Landskaber'

Projektet blev afsluttet i 2017 og resultatet kan se i den udarbejdede rapport. Rapporten samler op på en spændende og vidtrækkende proces, der er igangsat for udviklingen af fremtidens landskaber på Nordmors.

Deltagere i forskningsprojekt 'Fremtidens Landskaber'

Morsø Kommune er med i projekt ”Fremtidens Landskaber” under Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Gennem projektet ønskes indretningen og brugen af fremtidens danske landskaber bragt på en faglig dagsorden målrettet praktiske planlæggere og studerende.

Ud over Morsø Kommune deltager 10 andre kommuner og Danmarks Jægerforbund med forskellige projekter i ”Fremtidens Landskaber”. Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Syddansk Universitet, Videnscenter for Landbrug og Friluftsrådet er desuden videnspartnere i projektet.

”Fremtidens Landskaber” finansieres dels via midler fra de deltagende parter dels via støttekroner fra Realdania, Nordea-fonden, 15. juni Fonden samt Tips- og Lottomidler til friluftslivet.

Landskabet på Nordmors

Morsø Kommune deltager i ”Fremtidens Landskaber” med projektet ”Landskabet på Nordmors”. Gennem projektet ønsker Morsø Kommune at udarbejde en helhedsplan for Nordmors, som skal indarbejdes i Kommuneplanen. Planen består af en bosætnings- og turismeplan samt en natur- og landskabsplan.

Natur- og Landskabsplanen skal indeholde en helhedsorienteret landskabsstrategi, der integrerer molerlandskaber, vådområder og nærrekreative landskaber.

Bosætnings- og turismeplanen skal bl.a. beskrive alternative bosætningsformer i det åbne land.

I løbet af projektet vil beboere i og brugere af området blive inddraget på forskellige måder. Der vil således blive afholdt en række foredragsaftner med forskellige temaer med relation til området, hvor der vil være oplæg af lokale såvel som udefrakommende eksperter. Der vil desuden blive gennemføret en landbrugsundersøgelse med fokus på jordfordeling, ligesom der vil blive nedsat en række arbejdsgrupper, som skal arbejde med hver deres udviklingsområde. Alle interesserede vil få mulighed for at bidrage til processen.

Ved spørgsmål, kommentarer eller gode ideer kan projektleder Ann-Sophie Øberg kontaktes på

tlf.nr. 99 70 71 01 eller via mail: aso@morsoe.dk


Kandidatspeciale Sejerslevbåndet
2017

Sejerslevbåndet tager udgangspunkt i Nordmors og 'Fremtidens Landskaber' og omhandler et forslag til plan for forbedring af den landskabs- og naturmæssige sammenhæng på Nordmors.