Områdefornyelse i Nykøbing - Dueholmcenteret

Dueholmcenteret vil de næste år forandre sig markant med nye butikker, omlægning af veje, flere rekreative opholdsmuligheder og en større sikkerhed for de bløde trafikanter.

Se video fra det digitale borgermøde, som blev afholdt den 26/05/2020

Stil gerne spørgsmål eller indsend kommentarer:

Kommunalbestyrelsen har godkendt en række projekter, der alle er en del af en større områdefornyelse. På denne side har vi samlet relevante informationer om områdefornyelsen i Dueholmcenteret.

Klostertorv

Området omkring Klostertorv og parkeringsområdet mod Dueholm Kloster, kommer til at hænge bedre sammen med krydsende granitbelægning ved Løvbjergs indkørsel og ved Flügger Farver.

Belægningen i hele området vil fremstå uden større niveauspring. Overfor Løvbjergs indgangsparti, vil der blive indrettet et større beplantningsområde med mulighed for at sidde.

P-arealer

Parkeringspladserne i hele området vil blive berørt af områdefornyelsen.
Overfor Løvbjerg vil der ske små-ændringer ved Klostertorvets Pølsevogn, således p-pladserne indrettes anderledes til gavn for de fremtidige rekreative opholdsmuligheder og en fælles grøn karakter i området.

Løvbjergs parkeringsplads vil blive helt anderledes indrettet. Der vil komme flere handicap-pladser tæt på indgangen til Løvbjerg og Broen vil blive inddraget til parkeringsformål. Ved Nettos parkeringsplads oplægges den vestligste række af pladser til det nye trafikprojekt, men dette udlignes ved at forlænge de eksisterende p-pladser syd for butikken. Alt i alt vil der være flere parkeringspladser efter ombygningen – både ved Løvbjerg og ved Netto.

Trafikomlægning

Formålet med at lave en større trafikomlægning er at sikre de bløde trafikanter og en mere hensigtsmæssig disponering af arealerne. Særligt den trafik, der er mellem Nord- og Sydbyen for skolebørn skal gøres mere sikker.

De største forandringer i området vil være at rundkørslen nedlægges og at Vesterbro’s nordlige ende lukkes og i stedet bliver en del af parkeringsområdet ved den fremtidige dagligvarebutik. Derved skal den nuværende trafik på Vesterbro i princippet føres over på Broen – fra Jernbanevej til Vestergade.

Der vil blive etableret et nyt signalreguleret T-kryds ved Gasværksvej-Vestergade-Broen. Dette nye signalregulerede kryds vil blive koordineret med de 2 øvrige signalreguleringer i området – Jernbanevej-Maagevej-Broen og Næssundvej-Vesterbro (syd)-Jernbanevej, så der opstår en jævnt flow igennem området.

Herunder kan ses en simulering af den fremtidige trafik i området fremskrevet til år 2030.

Gasværksvej

Gasværksvej er blevet renoveret som en del af områdefornyelsen. Gasværksvej er et smalt gadeforløb med primært byhuse placeret i skel. Fokus for renoveringen af gaden har været at skabe et gadeforløb, som fungerer både i hverdagen og ved store arrangementer i Musikværket og byen.

Gaden har fået et bredere fortov i den nordlige side, hvor der også er blevet lavet markerede parkeringspladser og en række ”lomme parker” – små grønne opholdsrum. Ved vejkrydsene og Musikværket er belægningen trukket ud over gaden, således der skabes definerede rum til arrangementer og et særligt ankomstrum ved Musikværket, som indbyder til ophold og indtagelse i forbindelse med events.

Gaden er anlagt med kørebane i asfalt og fortov i en betonbelægningssten i et varierende mønster. Det er valgt for at sikre tilgængeligheden og skabe mindst mulige gener for beboerne, da området er bygget på dynd og derfor er sårbart overfor rystelser.

Spørgsmål og svar

Vi har samlet spørgsmål og svar i fold-ud-boksen, og du har også mulighed for at stille dit spørgsmål. Hvis du indsender det på dueholmcenter@morsoe.dk, så bliver det lagt ind her på siden sammen med et svar i en anonymiseret og evt. forkortet version, der passer til hjemmesidens format.

 

Hvorfor lukker I Vesterbro?
Kommunalbestyrelsen har besluttet at lukke Vesterbro for at få en mere optimal indretning af området. Der er rigtig mange gamle vejstrækninger som mødes i dette område og hensigten har været at få et større sammenhængende område, som lokalplanforslag 17.140 for Centerområde ved Dueholm også beskriver.

Bliver der ikke trængsel og kø på Broen?
Trafiksimuleringer udarbejdet af Rambøll (se ovenfor) viser en fremskrivning af trafikstrømmen igennem området, og de viser, at der i spidsbelastningerne ikke vil opstå det man kan kalde trængsel og kø. Lysreguleringerne vil blive koordinerede så der kommer et optimalt flow og dermed ikke sker en uhensigtsmæssig opstuvning af biler.

Kommer der færre parkeringspladser ved Netto og Løvbjerg?
Parkeringsarealerne indrettes lidt anderledes, men der vil samlet set blive flere parkeringspladser i området. Hvis man tæller de fremtidige parkeringspladser ved Rema 1000 og Cirkle K med, så kommer der langt flere p-pladser i området som helhed.

Hvad skal der ske med Cirkle K?
Området hvor Cirkle K ligger vil i fremtiden kunne omdannes til boliger, men så længe Cirkle K ønsker at ligge, hvor de gør, har de ret til det. De skal altså ikke flytte på baggrund af den nye lokalplan. I områdefornyelsen arbejdes der med at optimere adgangsforholdene til Cirkle K, så deres nuværende muligheder fastholdes.

Morsø Kommune har i samarbejde med borgere og erhvervsdrivende udarbejdet et program for områdefornyelse i 2014, som er godkendt af kommunalbestyrelsen.

Områdefornyelse er støttet af staten med 1/3 del og Morsø Kommune har fået tilsagn om 2.666.000 kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Formålet er at gøre området til en aktiv og attraktiv del af Nykøbing, hvor ankomsten til byen bliver mere imødekommende. Yderligere er det hensigten at gøre området til et attraktivt og bosætningsområde med rekreative muligheder og tiltag, der understøtter Kulturmødet.
Programmet er siden 2014 bearbejdet og tilpasset udviklingen, og det er resulteret i flere projekter i Dueholmcenteret, som enten er realiseret eller bliver det i løbet af 2020 alle med godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Højbro og Gasværksvej er renoveret og nu venter 3 delprojekter; Klostertorvet, forskønnelse af parkeringsarealerne og omlægning af trafikken fra Vesterbro til Broen.

Se områdefornyelsesprogrammet fra 2014.

Lokalplan 17.140 til centerformål ved Dueholm skal sikre omdannelse af en erhvervsejendom ved Vesterbro, som nuværende er bilforhandler og værksted til en ny dagligvarebutik og på sigt muligheden for at bygge nye boliger i området. Lokalplanen omfatter et større område for at sikre en god sammenhæng og struktur mellem funktioner, anvendelse, arkitektur og adgang i området. Lokalplanen angiver ændringer i de trafikale forhold i området, herunder nedlæggelse af rundkørslen, lukning af Vesterbro og omlægning af Højbro. Lokalplanen udlægger desuden forholdsvis store arealer til parkeringsformål til både dagligvarebutik, boliger og offentlige parkeringspladser.

Forhold som er reguleret af lokalplanen i forhold til dagligvarebutikken er indtegnet på det samlede kort ovenfor og forventes etableret i sammenhæng med områdefornyelse.

Boligerne som er placeret, hvor der i dag er tankstation, tænkes som en langsigtet plan, og realiseres kun, hvis grundejeren har et ønske herom.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 31. marts 2020 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 17.140 og Forslag til Kommuneplantillæg 19 i offentlig høring for en periode af 8 uger i perioden fra den 8. april til den 8. juni 2020.