Hvad er en lokalplan?

Her kan du læse om, hvad en lokalplan er

Lokalplan

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i planloven. Lokalplanen udarbejdes før der foretages større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, eller når det er nødvendigt at sikre kommuneplanen kan realiseres. Alle grundejere kan i princippet få udarbejdet en lokalplan. Det kræver bl.a., at der er overensstemmelse mellem byggeønsker og den overordnede planlægning i kommuneplanen samt at kommunalbestyrelsen mener, at projektet skal nyde fremme.

Lokalplanen består af:

  • Redegørelsen beskriver baggrunden og formålet med lokalplanen, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover indeholder den bl.a. også en redegørelse for de miljømæssige forhold, hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder for at blive gennemført.
  • Planbestemmelserne er bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse, udseende og placering. 
  • Kortbilag er relevante kort, der understøtter bestemmelserne. 

Når planen er vedtaget

Ifølge planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser. Dette gælder når planen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Grundejere og Byrådet

Lokalplanen er juridisk bindende for de berørte grundejere. Det betyder at du skal overholde bestemmelserne, hvis du vil bygge, have udstykket din grund eller ændre anvendelsen, f.eks fra bolig til erhverv. Eksisterende lovlig bebyggelse eller anvendelse kan således fortsætte som hidtil. Lokalplanen pålægger ikke grundejerne en handlepligt, det er først når du alligevel vil foretage en ændring i din ejendom. Virkeliggørelsen af en lokalplan afhænger derfor af, om ejeren vil ændre anvendelse, opføre et byggeri eller udstykke sin grund.

Rettigheder og pligter

Når et lokalplanforslag er udarbejdet, skal Morsø Kommune offentliggøre forslaget. Offentliggørelsen sker ved annoncering i Morsø Folkeblad og her på hjemmesiden under Høringer og godkendelser, og indeholder oplysninger om fristen for indgivelse af indsigelser og ændringsforslag samt oplysninger om, hvor lokalplanforslaget er fremlagt til gennemsyn. Fristen for indsigelser er minimum 4 uger, men kan være længere alt afhængig af lokalplanens indhold.

Klagevejledning 

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan der kun klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over planens hensigtsmæssighed. En klage skal være skriftlig og indsendes til: Morsø Kommune, Natur og Miljø, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors, eller pr. mail: NaturogMiljo@morsoe.dk 

Klagen skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter Kommunalbestyrelsen vedtager og offentliggør lokalplanen. Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelse af den vedtagne lokalplan. Kommunen skal efterfølgende, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.