Europa-Parlamentsvalg 2019

Den 26. maj 2019 afholdes der Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Som international borger kan du blive optaget på valglisten i Danmark, hvis du er stemmeberettiget til valget.

Du kan stemme til Europa-Parlamentet i Danmark, hvis du:

      Er statsborger i et af EU's medlemsstater

      Bor i Danmark (du har et dansk CPR-nummer)

      Du er over 18 år på valgdagen

For at blive tilmeldt skal du sende en ansøgning til den kommune, hvor du bor. Kommunen skal have din ansøgning inden 23. april 2019.

Ansøgningsskema til valglisten:

https://valg.oim.dk/vaelgere/herboende-eu-borgeres-valgret/

 

Du kan aflevere eller sende ansøgningen med almindelig post til Morsø Kommunes Borgerservice. Send ikke ansøgningen pr. mail (medmindre den krypteres) da den indeholder personfølsomme oplysninger.

Hvis du tidligere er blevet optaget på valglisten i Danmark til tidligere valg til Europa-Parlamentet, har du automatisk ret til at stemme ved fremtidige valg til Europa-Parlamentet. Du behøver så ikke gøre noget, hvis du vil stemme til parlamentsvalget i Danmark den 26. maj.

Du kan læse mere om udlandsdanskeres valgret, EU-bosatte danskeres valgret til EU-valget, herboende EU-borgeres valgret og Brexit m.m. her https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/

Du kan stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark hvis:

 • Du har valgret til Folketinget
 • Du er statsborger i et af EU’s medlemsstater
 • Du bor i Danmark (du har et dansk cpr-nummer)
 • Du er over 18 år på valgdagen

I Danmark er der ikke stemmepligt - modsat enkelte andre EU-lande. Det er derfor frivilligt, om man vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har som udgangspunkt ikke valgret til Europa-Parlamentet. Det skyldes, at Færøerne og Grønland ikke er med i EU. Personer, der har dansk indfødsret, og som midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan dog under visse betingelser bevare valgretten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Følgende personer har ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:

 • Udlændinge, der er udvist ved endelig dom efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c, og
 • Udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse efter udlændingelovens §§ 25-25 b.

Følgende partier er opstillingsberettigede til Europa-Parlamentsvalget:

A. Socialdemokratiet
B. Radikale Venstre
C. Det Konservative Folkeparti
F. SF – Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance
N. Folkebevægelsen mod EU
O. Dansk Folkeparti
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne
Å. Alternativet

Fristen for at opstille partier og kandidater udløber den 28. april, og omkring den 5. maj vil den endelige fortegnelse over opstillede partier og kandidater være tilgængelig.

Alle, der har valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, og som fire uger før valgdagen opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen, er som udgangspunkt også valgbar til Europa-Parlamentet.

Man må dog ikke være straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af Europa-Parlamentet. For statsborgere fra de øvrige EU-lande gælder endvidere den betingelse, at de ikke må have fortabt valgbarheden i deres hjemland ved en civil eller straffe-retlig afgørelse i hjemlandet.

På samme måde som ved folketingsvalg kan en person dog altid stille op til valg uanset om nogen måtte gøre indsigelser om manglende valgbarhed, da beslutningen om valgbarhed først skal træffes, når den pågældende er blevet valgt ind. Spørgsmålet om valgbarhed afgøres af Europa-Parlamentet.

Alle vælgere kan brevstemme i stedet for at møde på valgstedet på selve valgdagen. På valgdagen kan du kun stemme på dit valgsted.

Du kan brevstemme på alle borgerservicecentre i Danmark fra den 15. april til og med den 23. maj.

I Morsø Kommune kan du brevstemme på Morsø Folkebibliotek og på Morsø Kommunes Borgerservice på følgende tidspunkter:

Morsø Folkebibliotek
(Holgersgade 7, 7900 Nykøbing Mors)

 • Mandag - torsdag: Kl. 10.00 - 17.00
 • Fredag - lørdag: Kl. 10.00 - 13.00

Morsø Kommunes Borgerservice
(Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors)

 • Mandag og tirsdag: Kl. 10.00 - 15.00 
 • Onsdag: Kl. 10.00 - 12.00 
 • Torsdag: Kl. 10.00 - 17.00 (den 23. maj kl. 09.00 – 17.00)
 • Fredag: Kl. 10.00 - 13.00 
 • Lørdag: Kl. 10.00 - 13.00 (kun den 18. maj)

Det er ikke muligt at brevstemme på helligdage og påskelørdag.

Du skal medbringe gyldig legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort.

Hvis du fortryder din brevstemme, kan du brevstemme igen. Den sidste brev-stemme er den gældende. Hvis du har brevstemt, kan du ikke brevstemme på valgdagen.
Kontakt Borgerservice på telefon 9970 7188, hvis du ønsker yderligere information.

Se også "Sådan brevstemmer du" på denne side.

Når du møder op på et sted, hvor du kan brevstemme, vil der være en stemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer.

Når du har fremvist gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis, vil du få udleveret en stemmeseddel og en kuvert, som du skal lægge stemmesedlen i, når den er udfyldt. Du vil derudover få udleveret et følgebrev, som du skal udfylde med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt på forhånd maskinelt af kommunen. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt, se nærmere nedenfor.

Udfyld i en stemmeboks
Du skal udfylde stemmesedlen i en stemmeboks, så andre ikke kan se, hvad du stemmer.

Hvis du vil stemme på et parti, anfører du navnet eller bogstavbetegnelsen for det pågældende parti.

Ønsker du at stemme på en bestemt kandidat, anfører du navnet på kandidaten på stemmesedlen, eventuelt med tilføjelse af partinavnet, listebetegnelsen eller bogstavbetegnelsen.

Ved Europa-Parlamentsvalg stiller alle partier og kandidater op i hele landet.

I perioden 15. april til ca. 5. maj vil der i stemmeboksen være ophængt fortegnelser over hvilke partier der er opstillingsberettigede til valget. Når fristen for at opstille er udløbet, vil fortegnelsen blive erstattet med en endelig fortegnelse over de opstillede partier og kandidater.

Stemme personligt
Hvis du vil stemme personligt på en kandidat, før kandidatfortegnelserne er klar, skal du selv undersøge på partiernes hjemmeside eller andre steder, hvilke kandidater partierne har tænkt sig at opstille. Du kan dog først være sikker på, hvilke kandidater der stiller op, når kandidatlisterne er godkendt og offentliggjort af myndighederne omkring den 5. maj.

Du kan ændre din stemme
Hvis du allerede har brevstemt, når kandidatlisterne offentliggøres, og på det tidspunkt finder ud af, at du gerne ville have stemt på et andet parti eller kandidat, kan du brevstemme igen. Det er altid den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

Brevstemmen lægges i konvolut
Når du har udfyldt eller afkrydset brevstemmesedlen, skal du lægge den i den lille farvede konvolut, som du vil få udleveret sammen med stemmesedlen. Herefter skal du udfylde følgebrevet og underskrive det, mens stemmemodtageren ser på. Stemmemodtageren skal herefter attestere følgebrevet, hvorved der skrives under på, at alt er gået rigtigt til.

Herefter lægger du konvolutten med stemmesedlen samt følgebrev i en større yderkuvert, og lukker yderkuverten, mens stemmemodtageren ser på. På yderkuverten angives dit navn, fødselsdato og bopæl. Herefter er det stemmemodtageren ved brevstemmestedet, der sørger for at sende brevstemmen til din bopælskommune, så den kan indgå i optællingen af stemmer på valgdagen.

Du kan fortryde din stemme til og med den 23. maj
Hvis du efterfølgende fortryder din stemme, kan du godt brevstemme igen. Det vil altid være den senest afgivne brevstemme, der tæller med i optællingen af stemmer på valgdagen. Når du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen.

Se også "hjælp til at brevstemme"

Hvis du ikke kan udfylde/afkrydse brevstemmesedlen eller udfylde og under-skrive følgebrevet, skal én eller to stemmemodtagere yde den fornødne hjælp.
Du kan i stedet for en stemmemodtager vælge en personlig hjælper, som du har tillid til, f.eks. din ægtefælle, et andet familiemedlem eller en ven. I dette tilfælde ydes hjælpen således både af en stemmemodtager og en person, du selv har valgt. Hjælpen kan også i visse tilfælde ydes alene af en personlig hjælper. Det er de samme betingelser, der skal være opfyldt, som når du får hjælp på valgdagen. Er der ydet hjælp, skal det fremgå af følgebrevet.

Du kan kun få hjælp til at udfylde/afkrydse brevstemmesedlen, hvis du utve-tydigt er i stand til at tilkendegive over for den eller dem, der yder hjælp, hvad du ønsker at stemme, f.eks. et bestemt parti og/eller en bestemt kandidat ved valg til Europa-Parlamentet.

Hjælp til svagtseende og kørestolsbrugere

I Borgerservice og på Biblioteket kan vælgere med nedsat syn benytte en stand-lup og en sort filtpen. I stemmeboksene er også opsat en LED-lampe. Lampens lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgerne.
I Borgerservice er én stemmeboks indrettet med et hæve-sænkebord til køre-stolebrugere, og et forstørrelsesapparat med skærm (CCTV) til svagtseende.

Tavshedspligt
De myndighedspersoner, der hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt. Det gælder alt, hvad de må vide om, hvad du har stemt. Det gælder også oplysninger om, at du overhovedet har stemt.

De må heller ikke give dig råd om, hvem du skal stemme på, eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller kandidat. Det må den personlige valgte hjælper naturligvis heller ikke.


Pensionister, der er dårligt gående, eller ikke selv har mulighed for transport til valgstedet, kan få gratis kørsel mellem sit hjem og valgstedet den 26. maj.

Kontakt nærmeste af følgende vognmænd, gerne i god tid inden valgdagen:

 • Morsø Taxi & Turisttrafik Telefon 9776 7676 (kørestolebrugere)
 • Dantaxi, Nykøbing M. Telefon 9772 4711

Vi vil gerne give alle stemmeberettigede mulighed for at stemme på bedste vis. Kan du for eksempel ikke komme ind på valgstedet på grund af trapper eller lignende, kan du få lov til at stemme udenfor, f.eks. i din bil.

Du eller en ledsager skal rette henvendelse til en valgstyrer, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig. Du kan udfylde den udenfor og lægge den i en stemmeboks, som bliver bragt ud til dig af en valgstyrer. Valgstyrerne skal sørge for, at du kan få lov til at stemme, uden at andre kan se, hvad du har stemt.

Hvis du er optaget på valglisten, vil du ca. fem dage før valget modtage et valgkort fra kommunen. På valgkortet står dit navn og adresse, dit nummer på valglisten samt hvor du skal henvende dig for at stemme på valgdagen og dag og tid for afstemningen.

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort fem dage før valget, skal du henvende dig til kommunen, som vil rette fejlen og udskrive et valgkort til dig hurtigst muligt, hvis der er tale om en fejl.

Det er dog ikke en betingelse for at få lov til at stemme, at du medbringer dit valgkort på valgdagen – du skal så blot huske gyldig legitimation, f.eks. sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Der er ikke noget krav om, at der skal være tale om billedlegitimation.

Valgplakater til EU-valget må tidligst hænges op lørdag den 4. maj, kl. 12.00 og plakaterne skal være taget ned senest mandag den 3. juni inden døgnets udgang.

Alle valgplakater skal være forsynet med navn og e-mailadresse på den person, som er ansvarlig for plakaten.

Hvad er en valgplakat?

Valgplakater må ikke være større end 0,8 m2.

Hvis man ønsker at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v., skal der stadig søges om tilladelse hertil hos den pågældende vejmyndighed eller kommune.

Hvornår må valgplakater hænges op?

Valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag (f.eks. menighedsrådsvalg), må hænges op på offentlige veje i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen fra kl. 12.00.

Hvornår skal valgplakaterne være taget ned igen?

Valgplakaterne og de midler der er brugt til at hænge dem op med, (strips, snore m.v.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

Hvor må valgplakater hænges op?

Valgplakater må hænges op på master til vejbelysning og til brug for elforsyningen, og på offentlige veje også på vejtræer, hegn samt på indretninger fæstnet i jorden, der skal bruges til at fremvise valgplakater.

Hvor må valgplakater ikke hænges op?

Valgplakater må ikke hænges op:

 • På eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg, i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.
 • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder.
 • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler og lignende vejudstyr.
 • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.
 • Nærmere end 0,5 m fra kørebanen eller 0,3 m fra cykelsti-kant målt fra nærmeste kant af valgplakaten.
 • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.
 • På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på, eller ændringer af, vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomheder.

Valgplakater - illustration af regler

Valgplakater på vejarealer - vejledning i opsætning

Valgplakater på vejarealer - notat

Læs mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside